Articolul 40

Art.  40.  –

– Art. a fost modificat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.

(1)  În  cazul  în  care  reconstituirea  dreptului  de  proprietate  funciară   se  face  pe  baza  planurilor  parcelare  care  corespund  vechilor  hărţi  topografice,   cu  menţionarea  numerelor  topografice  ale  parcelelor  în  regiunile  de  carte   funciară  supuse  Decretului-­lege  nr.  115/1938  pentru  unificarea  dispoziţiilor   privitoare  la  cărţile  funciare  şi  Decretului  nr.  2.142/1930  pentru  funcţionarea   cărţilor  funduare  centrale  pentru  căile  ferate  şi  canaluri,  înscrierile  privitoare  la   imobile,  cuprinse  în  cărţile  funciare,  vor  continua  să  fie  făcute  în  aceste  cărţi,   cu  respectarea  şi  în  condiţiile  dispoziţiilor  prezentei  legi,  ale  legilor  speciale  de   reconstituire  a  dreptului  de  proprietate  funciară  şi  ale  Codului  civil,  situaţie  în   care  până  la  realizarea  cadastrului  se  va  înscrie  doar  dreptul  de  proprietate,   fără  reprezentarea  grafică  a  acestuia.

În  cazul  în  care  după  verificările  făcute   de  oficiul  de  cadastru  având  la  bază  planul  de  carte  funciară  şi  ortofotoplanul   se  constată  diferenţe,  titlul  de  proprietate  va  fi  înscris  în  cartea  funciară  în   baza  unei  documentaţii  cadastrale.

(2)  Până  la  deschiderea  noilor  cărţi  funciare,  în  condiţiile  art.  41,  în  regiunile   de  transcripţiuni  şi  inscripţiuni  imobiliare,  privilegiile  şi  ipotecile  legale,   sechestrul,  urmărirea  imobilului,  a  fructelor  şi  veniturilor  sale,  punerea  în   mişcare  a  acţiunii  penale,  acţiunile  pentru  apărarea  drepturilor  reale  privitoare   la  imobilele  neînscrise  în  cartea  funciară,  precum  şi  actele  şi  faptele  juridice   privitoare  la  drepturile  personale  sau  la  alte  raporturi  juridice  în  legătură  cu   aceste  imobile  vor  continua  să  fie  transcrise  ori,  după  caz,  înscrise  în  vechile   registre  de  publicitate  imobiliară,  cu  respectarea  dispoziţiilor  Codului  civil  şi  ale   prezentei  legi.

 – alineatul a fost abrogat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.

(21)  Până  la  deschiderea  noilor  cărţi  funciare,  în  regiunile  de  carte  funciară   care  au  fost  supuse  Decretului-­lege   nr.  115/1938   pentru  unificarea   dispoziţiunilor  privitoare  la  cărţile  funciare,  cu  excepţia  zonelor  care  fac   obiectul  legilor  de  restituire  a  proprietăţilor  funciare,  înscrierile  privitoare  la   imobile,  cuprinse  în  vechile  cărţi  funciare,  vor  continua  să  fie  făcute  în  aceste   cărţi,  cu  respectarea  dispoziţiilor  Legii   nr.  287/2009,  republicată,  cu   modificările  ulterioare,  şi  ale  prezentei  legi.  În  situaţia  în  care  aceste  cărţi  nu   există,  sunt  inutilizabile  sau  nu  se  identifică  în  arhiva  oficiilor  de  cadastru  şi   publicitate  imobiliară,  sunt  aplicabile  dispoziţiile  legale  în  vigoare  referitoare  la   deschiderea  unei  noi  cărţi  funciare.

(3)  În  cazul  înscrierii  unei  construcţii,  al  dezlipirii  sau  alipirii  unor  imobile   înscrise  în  cărţi  funciare  întocmite  în  baza  Decretului-­lege  nr.  115/1938  şi   pentru  înscrierea  imobilelor  dobândite  în  temeiul  legilor  de  restituire  a   proprietăţilor  funciare,  se  va  întocmi  o  documentaţie  cadastrală  în  vederea   deschiderii  unei  noi  cărţi  funciare,  potrivit  prevederilor  prezentei  legi.

(4)  Titlurile  de  proprietate  emise  în  baza  legilor  de  restituire  a  proprietăţilor   funciare  se  vor  înscrie  din  oficiu  în  cartea  funciară  pe  baza  planurilor  parcelare   validate  de  comisia  judeţeană  de  aplicare  a  legilor  de  restituire  a  proprietăţilor   funciare  şi  recepţionate  de  către  oficiul  teritorial,  potrivit  regulamentului aprobat  prin   ordin  cu  caracter  normativ  al  directorului  general  al  Agenţiei   Naţionale.

(5) Reprezentarea amplasamentelor imobilelor din planurile parcelare întocmite de către comisiile locale de restituire a proprietăților funciare în vederea înscrierii din oficiu a titlurilor de proprietate emise în baza legilor de restituire a proprietăților funciare în conformitate cu alin. (4) constituie o modalitate de punere în concordanță a amplasamentelor imobilelor rezultate din măsurători cu identificatorii amplasamentelor imobilelor înscriși în titlurile de proprietate. În caz de discrepanță, prevalează situația identificată în urma măsurătorilor efectuate și nu se impune rectificarea identificatorilor, respectiv a numărului de tarla sau parcelă a amplasamentelor imobilelor înscrise eronat în titlurile de proprietate sau documentele care au stat la baza eliberării acestora. De la data înființării din oficiu a cărților funciare orice evidențe cadastrale și de publicitate imobiliară anterioare realizării planurilor parcelare își pierd valabilitatea.

 – alineatul a fost introdus prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.

(6) Răspunderea pentru corectitudinea întocmirii documentelor planurilor parcelare și pentru corespondența acestora cu realitatea din teren, precum și pentru identificarea limitelor imobilelor în concordanță cu actele juridice puse la dispoziție de deținători revine persoanei autorizate să execute lucrări de specialitate și primarului în calitate de președinte al comisiei locale de restituire a proprietăților funciare.

 – alineatul a fost introdus prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.

(7) După recepționarea de către oficiul teritorial a documentelor planurilor parcelare pentru publicare, primarul unității administrativ-teritoriale va publica, în scop de informare publică, cu cel puțin 5 zile înainte de afișare, un anunț prealabil privind afișarea publică a planului parcelar și a tabelului parcelar, într-un ziar județean, la sediul consiliului local și pe pagina de internet a administrației publice locale.

 – alineatul a fost introdus prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.

(8) Prin grija primarului unității administrativ-teritoriale planul parcelar și tabelul parcelar se publică și se afișează la sediul consiliului local sau într-un alt loc stabilit în acest scop de către primarul unității administrativ-teritoriale și pe pagina de internet a autorității administrației publice locale, pentru o perioadă de 60 de zile. Cererile de rectificare a documentelor planurilor parcelare se formulează în termen de 60 de zile de la data afișării și sunt însoțite de documente doveditoare. Comisia locală de fond funciar soluționează cererile în perioada de afișare publică, dar nu mai târziu de 30 de zile de la finalizarea perioadei de afișare.

 – alineatul a fost introdus prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.

(9) În urma soluționării cererilor de rectificare a documentelor planurilor parcelare se emite hotărârea comisiei locale de fond funciar, care se va comunica în condițiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 – alineatul a fost introdus prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.

(10) Situația cadastral-juridică a imobilelor, inclusiv planul parcelar, se actualizează ca urmare a soluționării cererilor de rectificare, în condițiile legii.

 – alineatul a fost introdus prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.

(11) Hotărârea comisiei locale de fond funciar prevăzută la alin. (9) poate fi contestată cu plângere la judecătoria din raza teritorială de situare a imobilului, în termen de 15 zile de la comunicare.

 – alineatul a fost introdus prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.

(12) După modificarea conținutului documentelor planurilor parcelare, în urma soluționării cererilor de rectificare, și actualizarea evidenței conform lucrărilor de înregistrare în cadastru și în cartea funciară realizate la cerere, în perioada de afișare oficiul teritorial recepționează documentele planurilor parcelare finale și deschide cărțile funciare.

 – alineatul a fost introdus prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.

Articolul 40. Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 actualizata

  2 comentarii la “Articolul 40

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.