Articolul 41

 Art.  41.  -­

– Art. a fost modificat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.

(1) Prima înregistrare a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se poate realiza și în baza certificatului de moștenitor, indiferent de data deschiderii succesiunii, a actului de partaj voluntar încheiat în formă autentică sau a actului de partaj judiciar, indiferent de data acestora, precum și a documentației cadastrale.

10/07/2018 – alineatul a fost modificat prin OUG 31 din 18/04/2018.

(2)   Conţinutul  documentaţiei  cadastrale  se  stabileşte  prin  regulament*)   aprobat  prin  ordin  cu  caracter  normativ  al  directorului  general  al  Agenţiei   Naţionale,  care  se  publică  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I.

*)  A  se  vedea  Regulamentul  de  avizare,  recepţie  şi  înscriere  în  evidenţele   de  cadastru  şi  carte  funciară,  aprobat  prin  Ordinul  directorului  general  al   Agenţiei  Naţionale  de  Cadastru  şi  Publicitate  Imobiliară  nr.  700/2014,  publicat   în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  571  şi  571  bis  din  31  iulie  2014,   cu  modificările  ulterioare,  şi  rectificat  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,   nr.  835  din  17  noiembrie  2014.

(3)   În  cazul  lucrărilor  de  înregistrare  în  cadastru  şi  în  cartea  funciară   realizate  la  cererea  persoanelor  interesate,  dacă  suprafaţa  din  măsurători  este   diferită  de  suprafaţa  înscrisă  într-­o  carte  funciară  pe  baza  unei  documentaţii   cadastrale  recepţionate  de  oficiul  teritorial  sau  suprafaţa  din  documentaţia   cadastrală,  recepţionată  de  oficiul  teritorial,  pentru  care  nu  s-­a  deschis  carte   funciară  ori  suprafaţa  din  actele  de  proprietate,  cererea  de  recepţie  şi  înscriere   în  cartea  funciară  se  soluţionează  astfel:

a)  dacă  suprafaţa  din  măsurători  este  mai  mică,  atunci  această  suprafaţă  se   înscrie  în  cartea  funciară  în  baza  documentaţiei  cadastrale  şi  a  acordului   proprietarului  privind  înregistrarea  acestei  suprafeţe;

b) dacă suprafața din măsurători este mai mare în proporție de până la 15% inclusiv, în cazul terenurilor din intravilan, și de până la 5% în cazul terenurilor din extravilan, atunci suprafața din măsurători se înscrie în cartea funciară în baza documentației cadastrale și a declarației proprietarului;

 – litera a fost modificata prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.

c) dacă suprafața din măsurători este mai mare decât procentul stabilit la lit. b), la cerere, se va putea nota posesia asupra diferenței de teren, deținută fără act de proprietate, în baza următoarelor documente:

(i) procesul-verbal de vecinătate;

(ii) istoricul de rol fiscal;

(iii) certificatul de atestare fiscală în care să fie indicată suprafața rezultată din măsurătorile cadastrale.

 – litera a fost modificata prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.

d)  ulterior  notării  posesiei  în  cartea  funciară  conform  lit.  c),  posesorul  poate   solicita  eliberarea  certificatului  de  înscriere  în  cartea  funciară  a  posesorului  ca   proprietar.  Procedura  de  emitere  a  certificatului  se  va  stabili  prin  protocol   încheiat  între  Agenţia  Naţională  şi  Uniunea  Naţională  a  Notarilor  Publici  din   România,  care  se  publică  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I.

(3.1) Încheierea de carte funciară emisă potrivit alin. (3) lit. c) se comunică, din oficiu, autorității administrației publice locale în a cărei rază teritorială de activitate este situat imobilul. Împotriva încheierii, autoritatea administrației publice locale poate exercita căile de atac prevăzute de art. 31 alin. (2) și (3).

 – alineatul a fost introdus prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.

(4)  Directorul  general  al  Agenţiei  Naţionale  va  putea  emite  instrucţiuni  în   vederea  stabilirii  procedurii  administrative  de  înscriere  în  cartea  funciară  a   suprafeţei  măsurate.

(5) În cazul imobilelor proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, intabularea se realizează în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, a copiei extrasului de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, atestat prin hotărâre a Guvernului, însoțită de un înscris emis de către conducătorul instituției publice centrale sau locale, care are obligația întocmirii și modificării inventarului centralizat, prin care se confirmă identitatea dintre imobilul din documentația cadastrală și cel evidențiat în inventarul centralizat. Pentru imobilele a căror apartenență la domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale este stabilită prin acte normative, intabularea se va efectua în baza hotărârilor Guvernului, hotărârilor consiliului local, județean sau al municipiului București de însușire a inventarelor cu privire la aceste bunuri imobile, însoțite de un înscris emis de către conducătorul instituției publice centrale sau locale, prin care se confirmă identitatea dintre imobilul din documentația cadastrală și cel a cărui intabulare se solicită, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

10/07/2018 – alineatul a fost modificat prin OUG 31 din 18/04/2018.

(5.1) În cazul imobilelor proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale care nu întrunesc condițiile pentru intabulare prevăzute la alin. (5), se poate dispune înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în baza actelor administrative emise cu privire la imobil, în condițiile legii.

10/07/2018 – alineatul a fost introdus prin OUG 31 din 18/04/2018.

(5.2) În cazul imobilelor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, intabularea se realizează în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, în temeiul hotărârii Guvernului, a consiliului județean și a consiliului local de atestare a apartenenței la domeniul privat, însoțită de orice alt înscris administrativ emis cu privire la imobil, în condițiile legii, care confirmă identitatea dintre imobilul din documentația cadastrală și cel a cărui intabulare se solicită, faptul că imobilul figurează în inventarul bunurilor imobile proprietate privată, precum și de certificatul de atestare fiscală.

 – alineatul a fost modificat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.

(6)  La  încheierea  contractelor  de  concesiune  sau  închiriere  a  imobilelor   aflate  în  proprietatea  publică  a  statului  şi  a  unităţilor  administrativ-­teritoriale   este  obligatoriu  să  se  ataşeze  extrasul  de  carte  funciară  pentru  informare  şi   extrasul  de  plan  cadastral  al  imobilului  ce  face  obiectul  contractului.

(7) «abrogat»  În  cazul  imobilelor  proprietate  publică  şi  privată  a  statului  sau  a  unităţilor   administrativ-­teritoriale,  în  lipsa  actelor  de  proprietate  sau  a  extraselor  de  pe   inventarul  bunurilor  respective,  se  poate  dispune  înscrierea  provizorie  în  baza   actelor  administrative  sau  normative  emise  cu  privire  la  imobil.

10/07/2018 – alineatul a fost abrogat prin OUG 31 din 18/04/2018.

(8)   În  cazul  proprietăţii  private,  în  lipsa  actelor  de  proprietate  asupra   terenurilor,  la  cererea  persoanelor  interesate,  se  va  putea  nota  posesia  în   baza  documentelor  prevăzute  la  art.  13  alin.  (8)  lit.  c)   -­f)  *)  şi  a  unei   documentaţii  cadastrale.

*)  În  urma  republicării,  alin.  (3)  al  art.  13  devine  alin.  (8)  al  art.  13.  Prin   Legea  nr.  150/2015  pentru  modificarea  şi  completarea  Legii  cadastrului  şi  a   publicităţii  imobiliare  nr.  7/1996,  publicată  în  Monitorul  Oficial  al  României,   Partea  I,  nr.  459  din  25  iunie  2015,  alin.  (3)  al  art.  13  s-­a  modificat,  acesta   cuprinzând  lit.  a)  -­d).

Până  la  modificarea  adusă  prin  Legea  nr.  150/2015,  prevederile  art.  13  alin.   (3)  ale  Legii  nr.  7/1996  au  avut,  conform  formei  republicate  în  Monitorul  Oficial   al  României,  Partea  I,  nr.  83  din  7  februarie  2013,  următorul  cuprins:

”  (3)  În  cazul  în  care  în  perioada  de  afişare  s-­a  formulat  contestaţie  cu   privire  la  calitatea  de  posesor,  iar  aceasta  este  însoţită  de  dovada  sesizării   instanţei  de  judecată,  cu  privire  la  obiectul  contestaţiei,  oficiul  nu  va  mai   solicita  notarului  public  eliberarea  certificatului  prevăzut  la  alin.  (2),   registratorul  procedând  în  condiţiile  alin.  (4).  Contestaţia  se  poate  formula   numai  cu  privire  la  calitatea  de  posesor,  iar  lipsa  dovezii  contestatarului  că  s-­a   adresat  instanţei  de  judecată  atrage  respingerea  contestaţiei  de  către  oficiul   teritorial  şi  solicitarea  de  către  acesta  a  eliberării  certificatului.

Eliberarea   certificatului  de  către  notarul  public  se  face  după  expirarea  termenului  de   soluţionare  a  contestaţiilor  cu  privire  la  posesor  sau  a  cererilor  de  rectificare,   la  solicitarea  oficiului  teritorial  şi  pe  baza  următoarelor  documente  ataşate  în   copie  certificată  cererii:

a)  adeverinţă  din  care  să  rezulte  că:

(i)  s-­a  îndeplinit  procedura  de  afişare  a  documentelor  tehnice  ale  cadastrului   în  care  se  înscriu  informaţiile  cu   privire  la  imobile  şi  posesorii  acestora,   precum  şi  faptul  că  posesorii  nu  au  fost  contestaţi;

(ii)  nu  s-­au  formulat  contestaţii  sau  cereri  de  rectificare  cu  privire  la  posesie;

b) adeverință eliberată de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că:

(i) posesorul a plătit taxele și impozitele locale ca un adevărat proprietar;

(ii) imobilul nu face parte din domeniul public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;

 – litera a fost modificata prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.

c)   certificatul  eliberat  de  primăria  în  a  cărei  rază  teritorială  este  situat   imobilul,  din  care  să  rezulte  că:

(i)  posesorul  este  cunoscut  că  deţine  imobilul  sub  nume  de  proprietar;

(ii)   imobilul  nu  face  parte  din  domeniul  public  sau  nu  a  fost  înscris  în   evidenţe  ca  fiind  în  domeniul  privat  al  statului  sau  al  unităţilor  administrativ-­   teritoriale;

d)  declaraţia  pe  propria  răspundere  a  posesorului,  dată  în  formă  autentică,   prin  care  acesta  declară  că:

(i)  posedă  imobilul  sub  nume  de  proprietar;

(ii)  este  sau  nu  căsătorit;;  în  cazul  în  care  este  căsătorit,  va  preciza  şi   regimul  matrimonial;

(iii)  nu  a  înstrăinat  sau  grevat  imobilul;

(iv)  imobilul  nu  a  fost  scos  din  circuitul  juridic;

(v)  imobilul  nu  face  obiectul  vreunui  litigiu;

(vi)  imobilul  este  deţinut  sau  nu  pe  cote-­părţi; în  cazul  în  care  imobilul  este   deţinut  pe  cote-­părţi,  toţi  posesorii  vor  declara  întinderea  cotelor;

(vii)   înscrisul  doveditor  al  posesiei  provine  de  la  părţile  semnatare  ale   acestuia; în  cazul  în  care  nu  există  înscris  doveditor,  va  declara  că  nu  deţine   şi  nu  are  cunoştinţă  de  existenţa  unui  astfel  de  înscris;

e)  înscrisul  doveditor  al  posesiei,  indiferent  de  forma  în  care  este  întocmit,   atunci  când  acesta  există;

f)  copie  de  pe  actele  de  identitate  şi  stare  civilă.”

(9) În toate cazurile în care s-a notat posesia în cartea funciară potrivit prezentului articol, dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, în condițiile art. 13 alin. (7).

 – alineatul a fost modificat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.

(10) Terenurile aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și curtea și grădina din jurul acestora, determinate potrivit art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea țărănimii, se înscriu în cartea funciară, în lipsa actelor de proprietate, în baza certificatului prin care se atestă că imobilul este înregistrat în registrul agricol, eliberat de unitatea administrativ-teritorială în raza căreia este amplasat imobilul și a documentației cadastrale.

 – alineatul a fost introdus prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.

Articolul 41. Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 actualizata

  4 comentarii la “Articolul 41

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.