Articolul 39

Art. 39 –

(1) Documentația în vederea publicării documentelor tehnice ale cadastrului, întocmită pe sectoare cadastrale, se predă în formatele, în numărul de exemplare și cu respectarea celor menționate în tabelul de mai jos:

Livrarea – Documente tehnice ale cadastrului spre publicare

Nr. crt. Livrabil Format/nr. exemplare
Format analogic Format digital
1 Adeverința privind contrasemnarea documentelor, după caz 1 ex. .pdf
2 Memoriu tehnic cu descrierea lucrărilor efectuate 1 ex. .pdf
3 Raport de monitorizare (pentru lucrările efectuate la nivel de UAT) 1 ex .pdf
4 Fișele de date ale imobilelor 1 ex.*) .pdf**)
5 Actele colectate în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru 1 ex*) .pdf**)
6 Fișierele .cgxml nu .xml**)
7 Registrul cadastral al imobilelor 1 ex. .pdf
8 Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători 1 ex. .pdf, .xls
9 Planurile cadastrale 1 ex. .tiff georeferențiat, .shp, .dxf
10 Planul sectoarelor cadastrale(pentru lucrările efectuate la nivel de UAT) nu .shp, .dxf

*) Fișele de date ale imobilelor se vor preda în format analogic doar în cazul în care este obligatorie semnarea acestora de către proprietar/posesor; titlurile de proprietate puse la dispoziția prestatorului de către OCPI, în format electronic (.pdf), având inserată sigla ANCPI (watermark) nu se vor preda în format analogic.
**) Fișierele .cgxml și .pdf asociate se încarcă de prestator în aplicația informatică pe baza user-ului și a parolei anterior solicitate oficiului teritorial. Acestea nu se predau pe suporturi fizice.
(2) Un sector cadastral încărcat în aplicația informatică se consideră complet atunci când este format din toate imobilele care acoperă suprafața acestuia, fără suprapuneri sau goluri între geometrii.
(3) Modelul Procesului-verbal de predare-primire a livrabilelor în format digital se regăsește în Anexa nr. 10.
(4) Exceptând fișierele.cgxml și.pdf asociate, livrabilele care se predau în format digital vor fi semnate cu semnătură electronică calificată, bazată pe un certificat digital calificat care întrunește condițiile de validitate potrivit Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Forma analogică (hârtie) a livrabilelor trebuie să conțină menționarea explicită a acestei semnături și numele/denumirea Prestatorului care a semnat electronic. Utilizarea semnăturii electronice calificate exclude aplicarea ștampilei Prestatorului și semnăturii olografe pe documentele tipărite, cu excepția Fișelor de date ale imobilelor cu posesori și Fișelor de date aferente imobilelor din sectoarele cadastrale cu deficit de suprafață pentru care există consimțământul titularilor la diminuarea suprafețelor, caz în care fișele de date vor fi semnate olograf de posesori/proprietari și de reprezentantul Prestatorului.
(5) Prestatorul scanează actele referitoare la imobile și deținători și crează un fișier .pdf multipage. Fiecărui imobil i se asociază un fișier care se denumește ID.pdf, unde ID reprezintă identificatorul imobilului atribuit în cadrul lucrării de înregistrare sistematică.
(6) Documentele (fișele de date și actele) se scanează cu rezoluția 200 dpi, alb-negru. Ordinea documentelor în fișier este:
– fișa de date;
– actele de identitate/certificatele de înregistrare/certificate deces/acte de stare civilă etc.;
– actele juridice privitoare la imobile.
(7) Documentele analogice se predau pe sectoare cadastrale, în dosare care conțin aproximativ 100 de file, ordonate crescător după ID imobil.Pe fiecare dosar se menționează numele UAT-ului, numărul sectorului cadastral și intervalul ID conținut. Ordinea documentelor analogice trebuie să fie identică cu cea din fișierul .pdf.
(8) Formatul fișierelor .cgxml este prezentat în Anexa nr. 7.
(9) Pentru generarea fișierelor .cgxml Prestatorul își poate dezvolta propria aplicație sau poate utiliza aplicația pusă la dispoziție de ANCPI.

Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea si receptia lucrărilor sistematice de cadastru si înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.