3.3.5.2 Livrabile

3.3.5.2 Livrabile

Documentația finală, întocmită pe sectoare cadastrale, se predă în formatele, în numărul de exemplare și cu respectarea celor menționate în tabelul de mai jos:

TABEL LIVRABILE

Livrarea nr. 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare

Nr. crt. Livrabil Format/nr. exemplare
Format analogic Format digital
1 Memoriu tehnic cu descrierea lucrărilor efectuate 1 ex. .pdf
2 Fișele de date ale imobilelor, actele colectate în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru 1 ex. .pdf*)
3 Fișierele .cgxml nu .xml*)
4 Registrul cadastral al imobilelor 1 ex. .pdf
5 Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate,al posesorilor și al altor deținători 1 ex. .pdf
6 Planurile cadastrale 1 ex. .tiff georeferențiat.shp/.dxf

Livrarea nr. 2 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală

Nr. crt. Livrabil Format/nr. exemplare
Format analogic Format digital
1 Cereri de rectificare, contestații, acte, procese verbale, etc. nu .pdf*)
2 Fișierele .cgxml nu .xml*)
3 Registrul cadastral al imobilelor nu .pdf
4 Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate,al posesorilor și al altor deținători nu .pdf
5 Planurile cadastrale nu. .tiff georeferențiat.shp/.dxf

*) Fișierele .cgxml și .pdf asociate se încarcă de Prestator în sistemul integrat de cadastru și care funciară, pe baza user-ului și a parolei anterior solicitate oficiului teritorial.

Acestea nu se predau pe suporturi fizice.

Procesele-verbale de predare-primire a livrabilelor în format digital vor include mențiunea prin care Prestatorul înștiințează OCPI că fișierele .cgxml și .pdf asociate au fost încărcate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară spre a fi verificate.

Exceptând fișierele .cgxml și .pdf asociate, livrabilele care se predau în format digital vor fi semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat digital calificat care întrunește condițiile de validitate potrivit Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Forma analogică (hârtie) a livrabilelor trebuie să conțină menționarea explicită a acestei semnături și numele/denumirea Prestatorului care a semnat electronic. Utilizarea semnăturii electronice exclude aplicarea ștampilei Prestatorului și semnăturii olografe pe documentele tipărite, cu excepția Fișelor de date ale imobilelor cu posesori și Fișelor de date aferente imobilelor din sectoarele cadastrale cu deficit de suprafață pentru care există consimțământul titularilor la diminuarea suprafețelor, caz în care fișele de date vor fi semnate olograf de proprietari/posesori și de reprezentantul Prestatorului.

Prestatorul scanează actele referitoare la imobile și deținători și creează un fișier .pdf multipage. Fiecărui imobil i se asociază un fișier care se denumește ID.pdf, unde ID reprezintă identificatorul imobilului atribuit în cadrul lucrării de înregistrare sistematică.

Documentele (fișele de date și actele) se scanează cu rezoluția 200 dpi, alb-negru.

Ordinea documentelor în fișier este:

– fișa de date;

– actele de identitate/certificatele de înregistrare/certificate deces/acte de stare civilă, etc;

– actele juridice privitoare la imobile.

Documentele analogice se predau pe sectoare cadastrale, în dosare care conțin aproximativ 100 de file, ordonate crescător după ID imobil. Pe fiecare dosar se menționează numele UAT-ului, numărul sectorului cadastral și intervalul ID conținut.

Ordinea documentelor analogice trebuie să fie identică cu cea din fișierul .pdf.

Formatul fișierelor .cgxml este prezentat în Anexa nr. 8.

După semnarea contractului, ANCPI pune la dispoziția Prestatorului un fișier .xsd conținând schema fișierului .cgxml. Schema .xsd a fișierului .cgxml poate fi descărcată de pe site-ul ANCPI (http://www.ancpi.ro/pnccf/documente-support.html).

Prestatorul poate descărca datele disponibile din sistemul integrat de cadastru și carte funciară în format .xml.

Pentru generarea fișierelor .cgxml Prestatorul își poate dezvolta propria aplicație sau poate utiliza aplicația pusă la dispoziție de ANCPI.

Reprezentanții Prestatorului care au acces la datele și informațiile puse la dispoziție de ANCPI/OCPI completează și transmit către OCPI angajamentul de confidențialitate (Anexa nr. 12). De asemenea, Prestatorul transmite OCPI mandatul prin care acesta autorizează reprezentanți, care pot accesa online, în numele său, baza de date digitală pusă la dispoziție de către ANCPI. În mandat se vor preciza numele, prenumele, codul numeric personal al reprezentanților și va fi însoțit de copii ale cărților de identitate ale acestora. Fiecare reprezentant al Prestatorului va completa o cerere de acces la datele digitale.

În paralel cu lucrările de sistematice de cadastru se desfășoară și înregistrarea sporadică a proprietăților, prin care se modifică în permanență evidența de cadastru și publicitate imobiliară a imobilelor.

În consecință, Prestatorul are responsabilitatea de a verifica periodic evidențele OCPI prin intermediul funcționalităților sistemului integrat de cadastru și carte funciară și de a integra noile date cu privire la imobile, în documentele tehnice ale cadastrului. Ultima verificare în scopul actualizării se face cu cel mult de 5 zile lucrătoare înainte de data predării pentru livrările «Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare» și «Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală». De asemenea, OCPI va comunica Prestatorului orice modificări sau completări ale documentelor predate conform Anexei nr. 1 la specificațiile tehnice, apărute pe parcursul realizării lucrărilor de înregistrare sistematică (anularea/modificarea unor titluri de proprietate, modificări ale limitelor UAT conform hotărârilor judecătorești etc).

Documentele tehnice ale cadastrului (Registrul cadastral al imobilelor, Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători, Planurile cadastrale) predate la livrarea «Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare» poartă mențiunea «Spre publicare», iar cele predate la livrarea «Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală» poartă mențiunea «Documente finale». Această mențiune se face pe fiecare pagină/planșă.

La procesele-verbale de predare-primire a livrabilelor se va anexa un tabel cu numele, funcția și semnătura persoanelor care au participat la realizarea fiecărui livrabil (conform modelului de mai jos):

Denumire livrare (de exemplu: Livrarea nr. 1 – Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare)
Nume și prenume Funcția*1) Specialitatea Data Semnătura
Denumire livrabil (de exemplu: 1. Memoriu tehnic cu descrierea lucrărilor efectuate)
Întocmit
Denumire livrabil (de exemplu: 4. Registrul cadastral al imobilelor)
Întocmit

*1) funcția se precizează acolo unde este cazul

Sub tabel va fi menționat numele persoanei care a semnat electronic livrabilele:

Livrare semnată electronic de către ……………, funcția ……………….

31/01/2019 – modificat prin Anexa ODG 155/2019.

3.3.5.2 Livrabile – Ordinul nr. 1427/2017 privind aprobarea Specificatiilor tehnice de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciara

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.