Categorie: ODG 16/2019

Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si institutiile sale subordonate

Anexa la ODG 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI

ANEXA la Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate in vigoare din 4 februarie 2019 Grupă servicii Cod Serviciu Tarif (lei) UM Referințe   Capitolul 1. Avize, recepții și furnizare de date   Avize și recepții tehnice 1.1.1. Aviz începere lucrări 100 lucrare     1.1.2. Recepția… Read more →

Articolul 11

Art. 11. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate și a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei, publicat în Monitorul Oficial al României,… Read more →

Articolul 10

Art. 10. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 4 februarie 2019. Articolul 10 – Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate Read more →

Articolul 9

Art. 9. – Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz. Articolul 9 – Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate Read more →

Articolul 8

Art. 8. – (1) Sunt scutite de la plata tarifelor următoarele servicii: a) serviciile identificate prin codurile 2.1.1, 2.1.2 și 2.1.3 din anexă, în cazul primei înregistrări în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a terenurilor agricole și forestiere, dobândite prin titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar. Furnizarea în regim de urgență a acestor servicii presupune plata unui… Read more →

Articolul 7

Art. 7. – (1) Serviciile care se referă la înscrieri în cartea funciară, prevăzute la cap. 2 din anexă, includ și eliberarea gratuită a unui extras de carte funciară pentru informare, care prezintă modul în care a fost efectuată înscrierea, însoțit de extrasul de plan cadastral aferent, dacă geometria imobilului există. (2) Serviciile identificate prin codurile 2.1.2 și 2.2.1 din anexă includ… Read more →

Articolul 6

Art. 6. – (1) Împotriva modului de calcul al tarifului se poate face cerere de reanalizare a tarifului. Cererea se depune la oficiul de cadastru și publicitate imobiliară și se soluționează de către o comisie stabilită prin decizia directorului. (2) Comisia va soluționa cererea prin întocmirea unui proces- verbal în care se va menționa cuantumul tarifului datorat, care va fi consemnat și… Read more →

Articolul 5

Art. 5. – Pentru fiecare cerere depusă se emite un document de încasare distinct care se atașează la aceasta, cu excepția situației reglementate la art. 2 alin. (5) și art. 4 alin. (2) din prezentul ordin. Articolul 5 – Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate Read more →

Articolul 4

Art. 4. – (1) La cerere, Agenția Națională și instituțiile sale subordonate pot presta, în regim de urgență, serviciile prevăzute la cap. 1 și 2 din anexă, cu excepția serviciilor furnizate on-line, care se livrează de îndată ce sunt disponibile. Plata tarifelor de urgență presupune furnizarea serviciilor solicitate într-un termen de urgență stabilit prin ordin al directorului general al Agenției Naționale… Read more →

Articolul 3

Art. 3. – (1) Tarifele prevăzute în anexă, achitate pentru servicii solicitate on-line prin intermediul unui procesator de plăți, se virează de către procesatorul de plăți în contul / conturile indicat / indicate, în maximum o zi lucrătoare bancară. (2) Achitarea tarifelor prin virament bancar se efectuează numai în contul instituției prestatoare, cu excepțiile expres prevăzute de lege. Documentele care atestă achitarea… Read more →

Articolul 2

Art. 2. – (1) Persoanele fizice și juridice, care solicită prestarea serviciilor prevăzute de prezentul ordin, au obligația de plată a tarifelor, cu excepția situațiilor în care prin lege se prevede în mod expres exceptarea de la plata acestora. (2) Tarifele prevăzute în anexă se achită înainte de înregistrarea cererilor pentru furnizarea serviciilor solicitate. (3) Tarifele prevăzute în anexă se achită de către… Read more →

Articolul 1

Art. 1. – Se aprobă tarifele pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenția Națională, și de instituțiile sale subordonate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 1 – Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate Read more →

Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI

Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate Text publicat în Monitorul Oficial al României. În vigoare de la 04 februarie 2019, modificat si completat prin ODG 1445/2020. În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (6), (62) și (7), art. 5 alin. (2) și art. 9 alin. (17) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare… Read more →