Articolul 12

Art. 12 –

Atribuții specifice ale structurilor de specialitate

(1) Pentru emiterea certificatelor de urbanism, structurile de specialitate din cadrul autorităților emitente au următoarele atribuții specifice:
(la 06-01-2020, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 12 , Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 3.454 din 31 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 06 ianuarie 2020 )

a) verificarea conținutului documentelor depuse de către solicitant potrivit legii, în situația în care autoritatea emitentă are structură de specialitate constituită potrivit legii;
(la 06-01-2020, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 12 , Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 3.454 din 31 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 06 ianuarie 2020 )

b) solicitarea avizului primarului unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află imobilul, în cazurile prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. a) din Lege;
(la 06-01-2020, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 12 , Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 3.454 din 31 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 06 ianuarie 2020 )

b.1) solicitarea avizului prealabil al secretarului unității administrativ-teritoriale sau al persoanei numite de către prefect, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a.1) din Lege, în situațiile excepționale în care lucrările se execută la imobile situate pe raza unităților administrativ-teritoriale unde consiliul local este dizolvat și primarul nu își poate exercita atribuțiile;
(la 06-01-2020, Alineatul (1) din Articolul 12 , Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 3.454 din 31 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 06 ianuarie 2020 )

b.2) verificarea conținutului documentelor depuse de către solicitant, în situația în care autoritatea emitentă este o instituție S.N.A.O.P.S.N., în conformitate cu prevederile art. 43 lit. a) din Lege;
(la 06-01-2020, Alineatul (1) din Articolul 12 , Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost completat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 3.454 din 31 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 06 ianuarie 2020 )

c) determinarea reglementărilor din documentațiile de urbanism, respectiv a directivelor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate, referitoare la imobilul pentru care se solicită certificatul de urbanism;
d) analizarea compatibilității scopului declarat pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism cu reglementările din documentațiile urbanistice, respectiv ale directivelor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate;
e) formularea condițiilor și restricțiilor specifice amplasamentului, obligatorii pentru proiectarea investiției;
f) stabilirea, în conformitate cu prevederile legale, a avizelor, a acordurilor, precum și a unor eventuale studii și a studiilor de specialitate necesare autorizării;
g) verificarea existenței documentului de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism;
h) redactarea și emiterea certificatului de urbanism;
i) asigurarea transmiterii către primari, spre știință, a actelor emise, în situația în care emitentul este președintele consiliului județean.

(2) Pentru emiterea autorizațiilor de construire/desființare, structurile de specialitate din cadrul autorităților emitente au următoarele atribuții specifice:
(la 06-01-2020, Partea introductivă a alineatului (2) din Articolul 12 , Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 3.454 din 31 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 06 ianuarie 2020 )

a) verificarea conținutului documentelor (documentației) depuse, sub aspectul prezentării tuturor actelor necesare autorizării, conform prevederilor legale. Potrivit art. 7 alin. (16.4) din Lege pentru lucrările la infrastructura de transport și/sau tehnico-edilitară de interes public, finanțate prin programe guvernamentale sau fonduri externe, autorizațiile de construire se pot emite în baza studiului de fezabilitate care cuprinde, conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, avizele conforme pentru asigurarea utilităților, precum și avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și al proiectului P.A.C./P.A.D., urmând ca avizele și acordurile prevăzute de lege să fie obținute până la încheierea executării lucrărilor realizate în baza proiectului tehnic;“.
(la 06-01-2020, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 12 , Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 3.454 din 31 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 06 ianuarie 2020 )

b) verificarea modului în care au fost preluate în cadrul documentației tehnice – D.T. condițiile din avizele și acordurile obținute în prealabil de solicitant, inclusiv cele cuprinse în punctul de vedere/actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului;
c) verificarea conținutului documentelor (documentației) depuse, sub aspectul încadrării soluțiilor propuse în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate și ale certificatului de urbanism;
d) redactarea și prezentarea spre semnare a autorizațiilor de construire/desființare;
e) emiterea de către structurile de specialitate din cadrul consiliilor județene a avizelor solicitate de primarii unităților administrativ-teritoriale în situația inexistenței structurilor de specialitate la nivelul primăriilor respective, în condițiile prevăzute la art. 11 alin. (2) lit. a);
f) asigurarea transmiterii către primari, spre știință, a actelor emise, în situația în care emitentul este președintele consiliului județean, precum și autoritățile administrației publice centrale competente potrivit Legii, cu excepția celor prevăzute la art. 43 lit. a) din Lege.

Articolul 12 – Norme metodologice din 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii actualizate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.