Articolul 20

Art. 20 –

Documentele necesare emiterii autorizației de construire/desființare

(1) Documentația pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții elaborată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în temeiul și cu respectarea prevederilor documentațiilor de urbanism aprobate, potrivit legii, pe lângă cererea pentru emiterea autorizației de construire, inclusiv anexa – se utilizează formularul-model F.8 «CERERE pentru emiterea autorizației de construire/desființare» obținut de la emitent – va conține, în mod obligatoriu, următoarele documente:
a) certificatul de urbanism, în copie;
b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, în copie legalizată, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
c) documentația tehnică – D.T., în două exemplare, dintre care un exemplar se arhivează la emitent și un exemplar vizat spre neschimbare se returnează beneficiarului;
d) avizele, acordurile și punctul de vedere/actul administrativ al autorității pentru protecția mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, în copie;
e) studiile de specialitate, nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenție la construcții existente, raportul de audit energetic, raportul de expertiză a sistemelor tehnice, certificatul de performanță energetică a clădirii, pentru lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice la clădiri și/sau pentru lucrări de renovare majoră, precum și studiul privind posibilitatea montării/utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei, în cazurile prevăzute de legislația privind performanța energetică a clădirilor și în măsura în care prin auditul energetic al clădirii se stabilește că acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcțional, economic și al mediului înconjurător, solicitate prin certificatul de urbanism, în condițiile legii, un exemplar.
(la 17-12-2013, Lit. e) a alin. (1) al art. 20 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 3.451 din 3 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 17 decembrie 2013. )
(1.1) Renovarea majoră menționată la alin. (1) lit. e) are înțelesul prevăzut la art. 457 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
(la 06-01-2020, Alineatul (1.1) din Articolul 20 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 3.454 din 31 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 06 ianuarie 2020 )
(2) În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Lege, documentația pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare, elaborată în temeiul și cu respectarea prevederilor documentațiilor de urbanism, avizate și aprobate, potrivit legii, are aceeași structură cu documentația pentru autorizația de construire și este considerată completă dacă, pe lângă cererea pentru emiterea autorizației de desființare – inclusiv anexa – (se utilizează formularul-model F.8 «CERERE pentru emiterea autorizației de construire/desființare» obținut de la emitent), completată cu elementele de identificare și datele tehnice conform documentației tehnice – D.T.A.D. cuprinde aceleași documente menționate la alin. (1), adaptate scopului, precum și certificatul de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie).
(3) La depunerea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții se vor avea în vedere următoarele:
a) în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Lege, odată cu autorizația de construire/desființare se solicită, de regulă, și autorizarea organizării executării lucrărilor. În această situație, solicitantul are obligația de a prezenta, pe lângă documentația tehnică – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de bază (D.T.A.C.), documentația tehnică – D.T. pentru organizarea executării lucrărilor (D.T.O.E.) – piese scrise și desenate -, întocmită în baza prevederilor anexei nr. 1 la Lege, împreună cu avizele specifice aferente (aviz circulație, aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate și altele asemenea, după caz), în două exemplare;
b) în situația în care, prin certificatul de urbanism a fost solicitată elaborarea unor studii suplimentare, sintezele acestora se anexează documentației, inclusiv avizele/aprobările obținute pentru acestea (două exemplare). La nevoie, solicitantului i se va putea cere prezentarea studiilor în întregul lor.
(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul lucrărilor de desființare totală a construcțiilor, documentația pentru autorizare nu va cuprinde următoarele documente: raportul de audit energetic, certificatul de performanță energetică a clădirii și studiul privind posibilitatea montării/utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei.
(la 06-01-2020, Articolul 20 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 3.454 din 31 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 06 ianuarie 2020 )

Articolul 15 – Norme metodologice din 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii actualizate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.