Articolul 24

Art. 24 –

Avize și acorduri ale furnizorilor/administratorilor de utilități urbane

(1) În vederea constituirii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții este necesară obținerea avizelor/acordurilor furnizorilor/administratorilor de utilități urbane pentru asigurarea și racordarea/branșarea la infrastructura edilitară, în condițiile și cu restricțiile pentru siguranța funcționării, impuse de caracteristicile și amplasamentul rețelelor de distribuție/transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament (precum alimentare cu apă, canalizare, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicații, salubritate, transport urban, inclusiv soluțiile de asigurare, branșare și racordare la infrastructura edilitară) stabilite prin certificatul de urbanism, după caz.
(2) Avizele/Acordurile prevăzute la alin. (1) se emit în temeiul unor documentații specifice elaborate în conformitate cu cerințele avizatorilor în baza datelor extrase de proiectant din documentația tehnică – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.
(3) Avizele/Acordurile prevăzute la alin. (1) vor conține atât informații privind parametrii existenți ai rețelelor la data emiterii avizelor/acordurilor, identificarea traseelor rețelelor tehnico-edilitare de distribuție și/sau transport existente, informații privind capacitatea acestora, zone și măsuri de protecție corespunzătoare, capacitatea rețelelor de a asigura cerințele noilor utilizatori. În situația în care amplasamentul nu este deservit de rețele la data solicitării, se comunică și se reprezintă pe planul de încadrare în zonă punctul/punctele de unde se poate face extinderea și condițiile în care aceasta se poate realiza.
(4) Emitenții de avize și acorduri au obligația de a face publice, la sediu și pe pagina proprie de internet, datele și informațiile specifice domeniului lor necesare pentru elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizelor/acordurilor, respectiv:
a) baza legală care se aplică în domeniu;
b) conținutul-cadru al documentației care trebuie prezentată pentru avizare, în conformitate cu reglementările specifice domeniului;
c) date privind taxa de avizare.
(5) Obținerea avizelor/acordurilor se poate realiza fie direct de către solicitant sau împuterniciții acestuia, anterior depunerii documentației tehnice pentru autorizarea construcției, fie la cererea solicitantului, prin intermediul Comisiei de Acord Unic, instituită conform art. 45 alin. (1.1) din Lege.
(6) În situația depunerii documentațiilor exclusiv în format electronic, documentațiile vor fi semnate cu semnătură electronică calificată sau avansată, definită potrivit prevederilor art. 3 pct. 11 și 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și abrogare a Directivei 1999/93/CE, de către toți specialiștii prevăzuți de lege, corespunzător dreptului de practică profesională dobândit de aceștia, documentul în format electronic având aceeași valoare juridică cu documentul emis în format scriptic.
(7) Relațiile funcționale, atribuțiile, precum și asigurarea ritmicității funcționării Comisiei de Acord Unic se stabilesc prin regulamente de organizare și funcționare care se aprobă prin dispoziție a primarului, respectiv a președintelui consiliului județean.
(8) În situația în care solicitantul optează pentru obținerea avizelor și acordurilor prin intermediul Comisiei de Acord Unic, taxele și tarifele pentru emiterea avizelor și acordurilor cerute prin certificatul de urbanism se suportă de solicitant, cuantumurile taxelor fiind stabilite de emitenții avizelor și acordurilor, se calculează potrivit reglementărilor legale specifice fiecărui domeniu de avizare și se comunică emitenților de autorizații de construire/desființare.
(la 06-01-2020, Articolul 24 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 3.454 din 31 decembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 06 ianuarie 2020 )

Articolul 24 – Norme metodologice din 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii actualizate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.