Etichetă: odg 700/2014 actualizat

Articolul 378

Art. 378. – «abrogat» 01/01/2016 – Art. 378. – a fost abrogat prin Anexă din 26/11/2015. Termenul pentru furnizarea serviciilor în regim normal este un termen fix. Cererile care nu sunt însoţite de dovada achitării tarifului de urgenţă vor fi eliberate doar la împlinirea termenului în regim normal.   Articolul 378 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si… Read more →

Articolul 359

Art. 359. – (1) Registrul general de intrare are următoarele funcţionalităţi: a) atribuirea numerelor de înregistrare cererilor adresate unui birou teritorial; b) asigurarea principiului priorităţii; c) alocarea aleatorie şi automată a cererilor către persoanele cu atribuţii în soluţionarea acestora; d) căutarea cererilor înregistrate; e) realocarea cererilor înregistrate; f) evidenţierea stadiului privind soluţionarea cererii; g) evidenţierea modului de soluţionare a cererii;… Read more →

Articolul 341

Art. 341. – 01/01/2016 – Art. 341. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 (1) Înscrierea în cartea funciară deschisă ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru reprezintă prima înregistrare a imobilului în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. (2) Înscrierea în cartea funciară cuprinde: a) ziua, luna, anul şi numărul de înregistrare sub care se face… Read more →

Articolul 335

Art. 335. – «abrogat» 01/01/2016 – Art. 335. – a fost abrogat prin Anexă din 26/11/2015. Procedura prin care se constată că posesorul este considerat proprietar se stabileşte prin protocol încheiat între ANCPI şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România.   Articolul 335 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte… Read more →

Articolul 323

Art. 323. – 26/01/2017 – Art. 323. – a fost modificat prin Ordin 1608/2016 Recepţia documentaţiei tehnice se poate realiza la nivel de unitate administrativ-teritorială ori pe sectoare cadastrale, în funcţie de obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică stabilite în contractul de servicii.   Articolul 323 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si… Read more →

Articolul 322

Art. 322. – 01/01/2016 – Art. 322. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 (1) Verificarea aspectelor tehnice este în sarcina specialistului de cadastru din cadrul oficiului teritorial. Acesta realizează verificări în teren pentru stabilirea modului în care au fost realizate măsurătorile şi stabilite limitele imobilelor şi verifică modul de reprezentare a imobilelor în documentele tehnice şi în fişierele… Read more →

Articolul 316

Art. 316. – «abrogat» 01/01/2016 – Art. 316. – a fost abrogat prin Anexă din 26/11/2015. (1) Primarul eliberează certificatele necesare realizării lucrărilor de cadastru sistematic în termen de 30 de zile de la solicitare. (2) Certificatele privind datele din registrul de rol fiscal pot fi emise şi sub formă de tabel centralizator întocmit pentru mai multe imobile, la nivel… Read more →

Articolul 314

Art. 314. – (1) În cazul imobilelor proprietatea publică a statului şi a unităţilor administrativ- teritoriale, în lipsa actelor de proprietate, dovada drepturilor de proprietate se face cu extrasele de pe inventarul centralizat al bunurilor respective atestat de Guvern în condiţiile legii, certificate pentru conformitate. (2) Pentru imobilele proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, în lipsa actelor de proprietate ori a… Read more →

Articolul 313

Art. 313. – 01/01/2016 – Art. 313. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 (1) În cazul imobilelor situate în intravilan indiferent dacă au făcut sau nu obiectul legilor fondului funciar, precum şi în situaţia imobilelor din extravilan, care nu au făcut obiectul legilor fondului funciar, la înscrierea suprafeţei în documentele tehnice, se va proceda după cum urmează: a)… Read more →

Articolul 298

Art. 298. – (1) În baza informaţiilor disponibile, executantul lucrării întocmeşte fişe de date ale imobilelor necesare realizării lucrărilor de teren. (2) Fişa de date a imobilului este un document de lucru, care poate fi completat, modificat şi corectat. Aceasta conţine informaţii despre imobile şi deţinători, preluate de la oficiul teritorial, primărie ori din alte surse şi se actualizează cu… Read more →

Articolul 291

Art. 291. – (1) Predarea datelor se poate face pe etape, conform programului stabilit cu executantul lucrării şi se realizează prin proces verbal de predare-primire sau prin protocol, după caz, semnat de către reprezentanţii părţilor implicate. (2) Furnizarea datelor necesare realizării lucrărilor sistematice de cadastru se face cu titlu gratuit. (3) Executantul lucrărilor are obligaţia de a utiliza informaţiile şi… Read more →

Articolul 262

Art. 262. – Documentaţiile topografice sunt: a) planurile topografice, care stau la baza întocmirii planurilor urbanistice generale, al planurilor urbanistice zonale, al planurilor urbanistice de detaliu; b) planurile topografice necesare întocmirii documentaţiei de autorizare a lucrărilor de construire şi de desfiinţare; c) alte planuri topografice rezultate în urma măsurătorilor la teren, inclusiv reţele de îndesire şi ridicare care se desfăşoară… Read more →

Articolul 256

Art. 256. – În cazul în care termenul de execuţie a lucrării specificat iniţial în aviz nu poate fi respectat, se procedează astfel: a) dacă termenul de execuţie nu a fost depăşit, se poate solicita prelungirea avizului o singură dată pentru o perioadă de maximum 12 luni, situaţie în care nu este necesară achitarea unui nou tarif pentru avizul de… Read more →

Articolul 246

Art. 246. – (1) La sesizarea din oficiu, reconstituirea cărţii funciare se face după constatarea faptului că respectiva carte funciară a devenit inutilizabilă, prin referat întocmit de asistentul registrator sau de referent, cu indicarea motivelor care impun reconstituirea. (2) În baza referatului prevăzut la alin. (1), registratorul dispune reconstituirea prin încheiere supusă regimului de drept comun al încheierilor de carte… Read more →

Articolul 222

Art. 222. – Planul cadastral este actualizat la cerere în cadrul lucrărilor de cadastru sporadic sau din oficiu cu prilejul efectuării lucrărilor de cadastru sistematic.   Articolul 222 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014 Read more →

Articolul 211

Art. 211. – (1) În situația renunțării la drept a proprietarului tabular în conformitate cu art. 889 din Codul civil, în baza declarației de renunțare date în formă autentică notarială se va dispune prin încheiere radierea din cartea funciară a dreptului de proprietate al renunțătorului, fără sistarea cărții funciare, cu menținerea notării renunțării la dreptul de proprietate, în condițiile art. 562 alin. (2) din Codul… Read more →

Articolul 205

Art. 205. – (1) Calitatea de arie naturală protejată se notează la cerere, în baza actului normativ sau administrativ prin care a fost instituit regimul de arie naturală, precum și a documentației cadastrale, întocmită pentru imobilul care face obiectul cererii. (2) În funcţie de natura actului prin care s-a instituit regimul de arie naturală protejată, notarea indică şi calitatea de sit… Read more →

Articolul 201

Art. 201. – (1) Contractele de administrare a coproprietăţii sau a cotitularităţii asupra unui alt drept real principal conform art. 644, 645 Cod civil se notează în cartea funciară în temeiul înscrisului constatator în formă autentică. Registratorul admite cererea de notare numai dacă din cuprinsul înscrisului rezultă că la încheierea contractului de administrare şi-au dat acordul toţi coproprietarii/cotitularii intabulaţi în… Read more →

Articolul 198

Art. 198. – (1) Incapacitatea sau restrângerea prin efectul legii a capacităţii de exerciţiu se poate nota în cartea funciară la cererea reprezentantului sau a ocrotitorului legal ori a minorului însuşi, în baza copiei legalizate a certificatului de naştere sau a cărţii de identitate care atestă vârsta incapabilului. Radierea se va face la cererea persoanei interesate, după dobândirea capacităţii depline… Read more →

Articolul 184

Art. 184. – (1) Notarea aportului dreptului de folosinţă asupra unui imobil la patrimoniul unei societăţi, conform art. 902 alin. (2) pct. 7 din Codul civil, se efectuează în baza înscrisului doveditor al acestui fapt juridic (hotărârea adunării generale a asociaţiilor/decizia asociatului unic) şi a rezoluţiei directorului oficiului registrului comerţului sau a persoanei desemnate. (2) Radierea acestei notări din cartea funciară… Read more →