Etichetă: registrul general de intrare

Articolul 4

Art. 4. – (1) La cerere, Agenția Națională și instituțiile sale subordonate pot presta, în regim de urgență, serviciile prevăzute la cap. 1 și 2 din anexă, cu excepția serviciilor furnizate on-line, care se livrează de îndată ce sunt disponibile. Plata tarifelor de urgență presupune furnizarea serviciilor solicitate într-un termen de urgență stabilit prin ordin al directorului general al Agenției Naționale… Read more →

Articolul 361

Art. 361. – Responsabilitatea introducerii informaţiilor cuprinse în cerere şi documentele depuse în justificarea acesteia revine referentului din cadrul compartimentului registratură al biroului teritorial, care efectuează înregistrările în registrul general de intrare sau utilizatorului extern care a primit acest drept.   Articolul 361 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara… Read more →

Articolul 358

Art. 358. – Registrul general de intrare este acea componentă a sistemului informatic prin intermediul căreia se gestionează evidenţa cererilor depuse la registratura fiecărui birou teritorial.   Articolul 358 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014 Read more →

Articolul 338

Art. 338. – Cererea de înscriere în cartea funciară electronică se întocmeşte de oficiul teritorial. În Registrul General de Intrare (RGI), se atribuie câte un număr de înregistrare fiecărei cereri având ca obiect prima înregistrare a imobilului în cadastru şi în cartea funciară.   Articolul 338 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru… Read more →

Articolul 41

Art. 41. – (1) Cererile de recepţie şi/sau înscriere, primite prin poştă sau curier, se depun la registratură şi se înregistrează în registrul general de intrare. (2) Cererile de înscriere primite prin fax se înregistrează în registrul general de intrare. Cererea, cu actul în original sau copia legalizată, se transmite prin poștă cu confirmare de primire sau direct, în aceeași… Read more →

Articolul 39

Art. 39. – (1) Competenţa soluţionării cererii de recepţie şi/sau înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară revine biroului de cadastru şi publicitate imobiliară, în raza căruia se află imobilul. (2) Cererea de recepţie şi/sau înscriere cuprinde următoarele elemente: a) numele, prenumele sau denumirea, domiciliul/sediul solicitantului; b) codul numeric personal sau, după caz, numărul de identificare fiscală, dacă este… Read more →