Etichetă: regulament ancpi actualizat

Anexe la regulamentul ANCPI actualizate pdf / doc / dxf

Art. 385. – Anexe la regulamentul ANCPI actualizate   Anexele nr. 1.1 -1.53 constituie parte integrantă din prezentul regulament Anexa nr. 1.1 – REGISTRUL CADASTRAL AL IMOBILELOR Anexa nr. 1.2 – OPISUL ALFABETIC AL TITULARILOR DREPTURILOR REALE DE PROPRIETATE, AL POSESORILOR ŞI AL ALTOR DEŢINĂTORI Anexa nr. 1.3 – MODEL PENTRU PUBLICARE RELEVEU UNITATE INDIVIDUALĂ RELEVEU UNITATE INDIVIDUALĂ Anexa nr.… Read more →

Articolul 383

Art. 383. – Termeni utilizaţi în cadrul măsurătorilor GNSS: – Global Navigation Satellite System – Sistem de Navigaţie Globală, care utilizează sateliţi artificiali ai Pământului – GNSS; – Reţeaua Geodezică Naţională determinată prin tehnologie GNSS – RGN – GNSS; – Receiver Independent Exchange Format – Formatul universal standardizat pentru schimbul de date GNSS, independent de receptor – RINEX; – Real… Read more →

Articolul 376

Art. 376. – «abrogat» 01/01/2016 – Art. 376. – a fost abrogat prin Anexă din 26/11/2015. (1) Solicitarea soluţionării unei cereri în regim de urgenţă se poate face atât în momentul înregistrării acesteia în registrul general de intrare, cât şi ulterior. (2) Termenul pentru soluţionarea în regim de urgenţă se calculează de la data depunerii cererii şi a dovezii achitării… Read more →

Articolul 374

Art. 374. – 01/01/2016 – Art. 374. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 Termenele pentru soluţionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate sunt stabilite prin Ordin cu caracter normativ al directorului general.   Articolul 374 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si… Read more →

Articolul 367

Art. 367. – (1) Conversia cărţii funciare a unei unităţi individuale dintr-un condominiu va fi precedată obligatoriu de conversia cărţii funciare a terenului, precum şi a cărţii funciare colective deschise pentru întreaga construcţie. Operaţiunea presupune deschiderea a trei cărţi funciare electronice, după cum urmează: a) cartea funciară electronică a terenului; b) cartea funciară electronică a construcţiei (cartea funciară colectivă). Aceasta… Read more →

Articolul 365

Art. 365. – (1) În partea A a cărţii funciare în format de hârtie, imobilul care a făcut obiectul conversiei va fi subliniat, iar la rubrica „Observaţii” se va indica poziţia din partea B, unde se va efectua menţiunea transcrierii, cu precizarea numărului cărţii funciare electronice. În mod similar, vor fi subliniate toate poziţiile active, referitoare la imobilul care se… Read more →

Articolul 353

Art. 353. – Articolul a fost abrogat prin ODG 1207/2020. (1) Verificarea la birou a determinărilor GNSS cinematice presupune parcurgerea următoarelor etape: – compararea fişierului de tip .log descărcat din receptorul GNSS utilizat la efectuarea determinărilor, cu fişierul de tip .log (detailed log) corespondent, existent în baza de date a ROMPOS, la care oficiul teritorial are acces. Se urmăreşte ca… Read more →

Articolul 344

Art. 344. – 01/01/2016 – Art. 344. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 (1) Înscrierile în cărţile funciare deschise ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică, se pot modifica din oficiu în baza unui referat, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, dacă nu sunt afectate drepturile părţilor. (2) Referatul va fi întocmit de către personalul… Read more →

Articolul 338

Art. 338. – Cererea de înscriere în cartea funciară electronică se întocmeşte de oficiul teritorial. În Registrul General de Intrare (RGI), se atribuie câte un număr de înregistrare fiecărei cereri având ca obiect prima înregistrare a imobilului în cadastru şi în cartea funciară.   Articolul 338 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru… Read more →

Articolul 301

Art. 301. – «abrogat» 01/01/2016 – Art. 301. – a fost abrogat prin Anexă din 26/11/2015. (1) Oficiul teritorial pune la dispoziţia executantului limitele intravilanelor unităţilor administrativ-teritoriale. (2) În cazul în care limita intravilanului intersectează construcţii, acestea vor fi incluse în intravilan.   Articolul 301 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si… Read more →

Articolul 294

Art. 294. – (1) Lucrările tehnice de specialitate se realizează prin lucrări de teren şi de birou şi au ca scop obţinerea datelor şi informaţiilor privitoare la imobile şi deţinători, în vederea constituirii bazei de date a lucrărilor sistematice de cadastru şi întocmirea documentaţiei tehnice aferente. (2) În cadrul lucrărilor tehnice de specialitate se determină suprafaţa terenurilor şi construcţiilor, rezultată… Read more →

Articolul 286

Art. 286. – (1) Determinarea sectoarelor cadastrale se realizează în vederea localizării imobilelor pe planul cadastral şi pentru gestionarea eficientă a informaţiilor grafice. (2) În vederea determinării sectoarelor cadastrale, executantul lucrărilor sistematice de cadastru realizează următoarele operaţiuni: a) stabilirea limitelor sectoarelor cadastrale; b) numerotarea sectoarelor cadastrale. (3) Stabilirea limitelor sectoarelor cadastrale se realizează prin utilizarea limitelor unităţii administrativ-teritoriale, a ortofotomozaicului,… Read more →

Articolul 232

Art. 232. – (1) Pentru planurile parcelare existente în arhiva oficiilor teritoriale, realizate cu respectarea normelor şi regulamentelor tehnice în vigoare, directorul oficiului teritorial poate declanşa recepţia planului parcelar şi înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, în baza referatului întocmit de inginerul şef. (2) Asistentul registrator verifică dacă în documentaţia cadastrală s-au menţionat corect numele, denumirea… Read more →

Articolul 225

Art. 225. – (1) Etapele întocmirii planului parcelar sunt: – documentarea prin solicitarea de informaţii de la primăria locală şi de la oficiul teritorial; – măsurarea conturului tarlalei; – verificarea dispunerii imobilelor în tarla conform titlurilor de proprietate şi a proceselor verbale de punere în posesie emise de către comisia locală de fond funciar; – identificarea imobilelor din planul parcelar… Read more →

Articolul 213

Art. 213. – (1) În cazul în care se solicită eliberarea unui extras de carte funciară pentru autentificare, numărul cadastral la care se referă extrasul se indisponibilizează pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare, începând cu data, ora şi minutul depunerii cererii şi terminând cu sfârşitul celei de-a zecea zi lucrătoare. (2) Înăuntrul acestei perioade, nu se vor face înscrieri… Read more →

Articolul 209

Art. 209. – (1) Notarea prevăzută la art. 18 lit. j) al prezentului regulament se face la cererea primarului comunei, al oraşului sau al municipiului ori la cererea primarului general al Municipiului Bucureşti, în baza originalului sau a unei copii legalizate a notificării sau a deciziei de intervenţie. (2) Notările prevăzute la art. 18 lit. k) al prezentului regulament se… Read more →

Articolul 203

Art. 203. – (1) Sarcina instituitului donatar sau legatar de a administra bunul imobil care face obiectul liberalităţii şi de a-l transmite, la decesul său, substituitului desemnat de către dispunător, se notează în cartea funciară în baza certificatului de moştenitor sau în baza donaţiei încheiate în formă autentică. (2) În afara altor cazuri prevăzute de lege, notarea sarcinii prevăzute la… Read more →

Articolul 202

Art. 202. – (1) Obligaţiile care incumbă proprietarului fondului aservit pentru asigurarea uzului şi utilităţii fondului dominant conform art. 759 din Codul civil se notează în cartea funciară în baza înscrisului autentic de constituire a servituţii ori în baza hotărârii judecătoreşti definitive. Notarea astfel efectuată va fi păstrată chiar dacă, ulterior, dreptul de proprietate asupra fondului dominant sau asupra fondului… Read more →

Articolul 200

Art. 200. – Natura juridică de bun mobil prin anticipaţie conform art. 540 din Codul civil se notează în cartea funciară, la cerere, în baza înscrisului constatator al actului juridic care cuprinde voinţa părţii sau a părţilor de a privi bunul ca având natură mobiliară, în vederea detaşării, astfel cum este contractul de vânzare a unor materiale încorporate într-o construcţie… Read more →

Articolul 188

Art. 188. – (1) Dreptul de revocare sau de denunţare unilaterală a contractului prevăzut de art. 902 alin. (2) pct. 10 din Codul civil se notează în baza înscrisului constatator al contractului supus revocării sau denunţării, în forma cerută de lege pentru validitatea acestui contract. Acest drept se va nota numai dacă este expres prevăzut în contract, cu excepţia situaţiei… Read more →