Categorie: ODG 600 / 2023

Post navigation

Art. 14

Art. 14. – Notarea în cartea funciară se efectuează în baza înscrisului constatator al dreptului, faptului sau raportului juridic supus notării, întocmit în forma prevăzută de lege, a hotărârii judecătorești definitive/definitive și irevocabile, după caz, ori a actului normativ/administrativ care constată sau atestă dreptul, faptul ori raportul supus notării. Articolul 14 – ODG 600/2023 – Regulamentul de receptie si înscriere… Read more →

Post navigation

Art. 13

Art. 13. – (1) Cazurile și regimul juridic al notărilor sunt prevăzute de art. 902-903 din Codul civil, precum și alte legi. (2) Din categoria notărilor pot fi enumerate: a) contractul de administrare a coproprietății asupra unui alt drept real principal având ca obiect un bun imobil înscris în cartea funciară, precum și declarațiile de denunțare unilaterală a unor asemenea contracte, în condițiile art. 644… Read more →

Post navigation

Art. 12

Art. 12. – (1) Notarea este înscrierea prin care drepturile, altele decât drepturile tabulare, actele, faptele juridice ori raporturile juridice, în legătură cu imobilele din cartea funciară devin opozabile față de terți sau sunt înscrise cu efect de informare. (2) Cererile de notare a unor drepturi, fapte sau raporturi juridice pentru care legea nu prevede formalitatea de publicitate a notării… Read more →

Post navigation

Art. 11

Art. 11. – (1) Înscrierea provizorie se efectuează în baza înscrisurilor prevăzute de Legea nr. 7/1996, art. 888 din Codul civil precum și a altor înscrisuri prevăzute expres de lege. (2) Justificarea înscrierilor provizorii se face, la cerere, cu excepția cazului în care legea prevede expres altfel, ori dacă aceasta este condiționată de justificarea unei alte înscrieri provizorii, situație în… Read more →

Post navigation

Art. 10

Art. 10. – Dispozițiile art. 7 alin. (2) se aplică în mod corespunzător și înscrierii provizorii. Articolul 10 – ODG 600/2023 – Regulamentul de receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara  Read more →

Post navigation

Art. 9

Art. 9. – Înscrierea provizorie este acel tip de înscriere în cartea funciară care produce efecte sub condiția și în măsura justificării ei. Articolul 9 – ODG 600/2023 – Regulamentul de receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara  Read more →

Post navigation

Art. 8

Art. 8. – (1) Intabularea se efectuează în baza înscrisurilor prevăzute de Legea nr. 7/1996, art. 888 din Codul civil precum și a altor înscrisuri prevăzute expres de lege. (2) În cazul în care, consecutiv emiterii certificatului de moștenitor se încheie și un act de partaj voluntar, înscrierea în cartea funciară se poate face ulterior, în baza documentației cadastrale, cu… Read more →

Post navigation

Art. 7

Art. 7. – (1) Intabularea este înscrierea cu caracter definitiv a unui drept real imobiliar în cartea funciară. (2) Drepturile reale imobiliare prevăzute de lege, respectiv: dreptul de proprietate privată, dezmembrămintele acestuia și alte drepturi cărora legea le conferă acest caracter, dreptul de proprietate publică și drepturile reale corespunzătoare acestuia și drepturile reale de garanție, vor fi intabulate în cartea… Read more →

Post navigation

Art. 6

Art. 6. – (1) Cuprinsul cărții funciare este prevăzut la art. 23 din Legea nr. 7/1996. (2) Cărțile funciare se numerotează pe fiecare unitate administrativ-teritorială/sector al Municipiului București. (3) Pentru fiecare dintre înscrierile cuprinse în partea a II-a și a III-a a cărții funciare, se vor indica: a) numărul curent al operațiunii înscrise; b) înscrisul/înscrisurile pe care se întemeiază înscrierea;… Read more →

Post navigation

Art. 5

Art. 5. – Accesul la informațiile conținute în bazele de date ale Agenției Naționale se face numai de către persoanele abilitate în acest scop, pe baza unui mecanism de acces care prezintă garanții pentru a face deplină credință în privința identității persoanei. Utilizatorii sunt obligați să păstreze confidențialitatea elementelor de acces. Consecințele transmiterii elementelor de acces către alte persoane sunt… Read more →

Post navigation

Art. 4

Art. 4. – (1) Activitatea de înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară a imobilelor din fiecare unitate administrativ-teritorială arondate acestora se realizează de birourile de cadastru și publicitate imobiliară denumite în continuare birouri teritoriale. (2) Birourile teritoriale se organizează ca instituții fără personalitate juridică, în subordinea oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, denumite în continuare oficii teritoriale, la… Read more →

Post navigation

Art. 3

Art. 3. – (1) Sistemul integrat de cadastru și carte funciară cuprinde evidența tehnică, economică și juridică a imobilelor din aceeași unitate administrativ-teritorială: comună, oraș sau municipiu. (2) În realizarea funcțiilor tehnice, economice și juridice ale sistemului integrat de cadastru și carte funciară, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenția Națională, asigură centralizarea și arhivarea informatică… Read more →

Post navigation

Art. 2

Art. 2. – Regulamentul este elaborat în aplicarea dispozițiilor Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului civil, ale Codului de procedură civilă și a altor reglementări cu incidență asupra activității specifice. Articolul 2 – ODG 600/2023 – Regulamentul de receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara Read more →

Art. 1

Art. 1. – Prezentul Regulament stabilește procedurile de lucru privind înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor și faptelor juridice, precum și a oricăror raporturi juridice supuse publicității, referitoare la imobile, precum și recepția lucrărilor de specialitate. Articolul 1 – ODG 600/2023 – Regulamentul de recepție și înscriere în evidențele… Read more →

ODG 600/2023 pentru aprobarea Regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ <pagina in curs de actualizare> ORDIN pentru aprobarea Regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară*) Având în vedere dispozițiile art. 4 lit. a) și c), art. 20, art. 24 alin. (2) și ale art. 41 alin. (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu… Read more →