Categorie: HGR 53/2011

Hotărârea nr. 53 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local

Articolul 20

Pentru terenurile forestiere cu suprafața mai mare sau egală cu 1,0 ha, documentațiile în baza cărora se emit aprobările de scoatere din fondul forestier național conțin următoarele documente: a) solicitarea de scoatere definitivă/temporară a terenului din fondul forestier național, adresată autorității publice centrale care răspunde de silvicultură; b) plan de încadrare în zonă; c) plan de situație al amplasamentului care urmează a fi… Read more →

Articolul 19

Pentru terenurile forestiere cu suprafața mai mică de 1,0 ha, documentațiile în baza cărora se emit aprobările de scoatere din fondul forestier național conțin următoarele documente: a) solicitarea expropriatorului de scoatere definitivă/ temporară a terenului din fondul forestier național, adresată inspectoratului teritorial de regim silvic și de vânătoare în raza căruia se află terenul solicitat pentru scoatere din fondul forestier; b) plan… Read more →

Articolul 18

Documentația de avizare și aprobare a scoaterii definitive sau temporare a terenurilor necesare pentru lucrări de utilitate publică de interes național, județean și local din circuitul agricol și, respectiv, din fondul forestier național, fără plata taxelor prevăzute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a taxelor și a celorlalte… Read more →

Articolul 17.1

Sumele consemnate în contul proprietarilor pentru proiectele finanțate din fonduri structurale se consideră eligibile de la data consemnării acestora în contul proprietarilor, potrivit legii și în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare. – – – – Art. 17.1 a fost… Read more →

Articolul 17

(1) În cazul în care există mai multe persoane îndreptățite să primească despăgubiri, eliberarea sumei în numerar se va face tuturor titularilor de drepturi reale sau mandatarilor acestora, cu procură autentică și specială, care vor semna de primire. Mai multe persoane pot fi reprezentate de un singur mandatar. (2) Consemnarea despăgubirilor se va face de către expropriator la unități bancare, după următoarea… Read more →

Articolul 16

(1) În toate cazurile comisia va emite o hotărâre de stabilire a despăgubirilor în termen de două zile de la încheierea procesului-verbal, care va cuprinde mențiuni privitoare la: a) data emiterii și componența comisiei; b) elementele de identificare a imobilului afectat: județul, localitatea, numărul cadastral și numărul de carte funciară, după caz, suprafața și numele proprietarului/ deținătorului; c) datele de identificare a titularului cererii,… Read more →

Articolul 15

(1) Se consideră cerere în înțelesul art. 19 alin. (2) din lege manifestarea de voință făcută în formă scrisă de către titularul/titularii dreptului de proprietate sau al/ai altor drepturi reale sau de către persoanele care justifică un interes legitim, denumiți în continuare persoane interesate, ce va fi însoțită de documentele doveditoare prevăzute de lege. Cererea va cuprinde următoarele elemente: a) numele și… Read more →

Articolul 14

(1) La nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, în termen de 5 zile de la data emiterii deciziei de expropriere se va numi prin decizie a expropriatorului o comisie de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real în temeiul căruia cererea a fost formulată și constată acceptarea sau, după caz, neacceptarea cuantumului despăgubirii de către proprietar sau titularii altor drepturi… Read more →

Articolul 13

Autoritățile administrației publice locale și forțele de ordine publică sunt obligate să își dea concursul pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 16 din lege. Read more →

Articolul 12

(1) Deținătorii cu orice titlu ai imobilelor afectate de elaborarea variantei finale a studiului de fezabilitate pe coridorul de expropriere sunt obligați, după o prealabilă și obligatorie înștiințare efectuată de către expropriator, să permită accesul pentru efectuarea măsurătorilor topografice, a studiilor geotehnice și a oricăror operațiuni necesare studiului de fezabilitate, documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului, precum și a studiilor… Read more →

Articolul 11

La cererea expropriatorilor prevăzuți la art. 2 din lege, secretarii unităților administrativ-teritoriale în raza cărora sunt situate imobilele expropriate, precum și notarii publici sunt obligați ca în termen de 5 zile să comunice informații cu privire la deschiderea procedurilor succesorale. Read more →

Articolul 10

(1) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin unitățile sale teritoriale, după recepția amplasamentului lucrării și a fiecărei documentații cadastrale de expropriere, are obligația de a transmite unităților administrativteritoriale lista încheierilor de respingere aferente imobilelor situate pe coridorul de expropriere după care se interzice emiterea de către autoritățile competente a oricărui aviz, acord, permis, autorizație cu privire la imobilele supuse… Read more →

Articolul 9

(1) Imobilele proprietate privată necesare pentru relocarea utilităților pentru drumurile tehnologice, drumurile temporare, drumurile ocolitoare, cele necesare gropilor de împrumut pentru asigurarea servituților aeronautice, precum și cele necesare pentru construcții hidrotehnice speciale și alte amenajări necesare protecției/realizării lucrării de utilitate publică pot fi expropriate și se supun prevederilor legii. (2) În cazul în care nu au fost stabilite prin studiul de fezabilitate,… Read more →

Articolul 8

(1) Expertul evaluator specializat în evaluarea proprietăților imobiliare, membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor din România – ANEVAR, care va întocmi raportul de evaluare prevăzut la art. 11 alin. (7) din lege, este obligat să se raporteze la expertizele întocmite și actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 77.1 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și… Read more →

Articolul 7

(1) În vederea clarificării situației juridice a zonelor afectate de expropriere, expropriatorul va întocmi documentațiile cadastrale individuale conform dispozițiilor legale aplicabile, pe baza planurilor parcelare întocmite pe sectoare cadastrale. (2) Coridorul de expropriere trebuie suprapus peste planurile parcelare afectate de expropriere, întocmite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului… Read more →

Articolul 6

(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea datei prevăzute la art. 8 alin (2) din lege, expropriatorul are obligația emiterii deciziei de expropriere pentru întreg coridorul de expropriere sau, în cazuri justificate, pe etape. (2) În cazul în care există imobile afectate de expropriere care sunt înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară, acestea vor fi identificate în… Read more →

Articolul 5

(1) După publicarea hotărârii și efectuarea deschiderilor de credit bugetar în conformitate cu art. 4 alin. (8), cu respectarea prevederilor legale, expropriatorul are obligația de a consemna sumele individuale reprezentând plata despăgubirii pe numele expropriaților conform listei prevăzute la art. 4 alin. (2). (2) Expropriatorul are obligația de a afișa lista imobilelor ce urmează a fi expropriate și planul topografic care conține coridorul de… Read more →

Articolul 4

(1) Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de utilitate publică de interes național, județean sau local, a documentațiilor de urbanism și/sau amenajare a teritoriului pentru lucrările de interes național, județean sau local, respectiv pentru realizarea obiectivelor de ecologizare și de reabilitare a zonei litorale a Mării Negre, prevăzute la art. 2 alin. (1) din lege, se face prin hotărâre de Guvern pentru… Read more →

Articolul 3

(1) Documentația tehnico-economică aferentă lucrărilor de utilitate publică de interes național, județean și local corespunzătoare unui coridor de expropriere se elaborează potrivit dispozițiilor referitoare la studiul de fezabilitate din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții… Read more →

Articolul 2

(1) Lucrările de utilitate publică enumerate la art. 2 alin. (1) din lege includ totalitatea lucrărilor prealabile, a lucrărilor execuției propriu-zise, precum și a celor ce urmează finalizării operațiunilor de construire, reabilitare, dezvoltare, modernizare, deviere, extindere, amenajare, ecologizare etc. (2) Sunt de interes național lucrările miniere executate de operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat, în baza unei licențe de… Read more →