Anexa 3 Continutul minim al planurilor de management ale bazinului hidrografic si al programelor de masuri aferente acestora

Anexa 3 –

CONȚINUTUL MINIM AL PLANURILOR DE MANAGEMENT ALE BAZINULUI HIDROGRAFIC ȘI AL PROGRAMELOR DE MĂSURI AFERENTE ACESTORA

(la 10-11-2017, Titlul anexei nr. 3 a fost modificat de Punctul 14, Articolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 78 din 8 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017 )

A. Planurile de management al apelor la nivel de bazin hidrografic cuprind următoarele elemente:

(la 10-11-2017, Partea introductivă a literei A din anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 78 din 8 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017 )

1. o descriere generală a caracteristicilor districtelor bazinelor hidrografice impuse de prevederile art. 43 alin. (1.4) și (1.5) și ale anexei nr. 1.3:

(la 19-02-2010, Partea introductivă a pct. 1. de la lit. A din anexa 3 a fost modificată de pct. 101 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.)

1.1. Pentru apele de suprafață:

a) trasarea pe hartă a corpurilor de apă și a limitelor acestora;

b) trasarea pe hartă a ecoregiunilor și a tipurilor de corpuri de apă de suprafață din cadrul bazinului hidrografic;

c) identificarea condițiilor de referință pentru tipurile de corpuri de apă de suprafață;

1.2. Pentru apele subterane:  trasarea pe hartă a corpurilor de apă subterană și a limitelor acestora;

2. un rezumat al presiunilor antropice importante și al impactului activităților umane asupra stării apelor de suprafață și subterane, inclusiv:

a) estimarea poluării din surse punctuale;

b) estimarea poluării din surse difuze, inclusiv un rezumat al folosințelor terenului;

c) estimarea presiunilor asupra stării cantitative a apelor, inclusiv asupra captărilor;

d) analizele altor impacte ale activității umane asupra stării apelor;

3. identificarea și trasarea pe hartă a zonelor protejate prevăzute la art. 5.1 și în anexa nr. 1.2;

(la 19-02-2010, Pct. 3. de la lit. A din anexa 3 a fost modificat de pct. 101 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010. )

4. o hartă a rețelelor de monitoring și o prezentare pe hartă a rezultatelor programelor de monitoring efectuate conform prevederilor art. 35 și ale anexei nr. 1.1, pentru starea:

a) corpurilor de apă de suprafață (ecologică și chimică);

b) corpurilor de apă subterane (chimică și cantitativă);

c) zonelor protejate;

(la 19-02-2010, Pct. 4. de la lit. A din anexa 3 a fost modificat de pct. 101 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010. )

5. o lista a obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafață și subterane stabilite pentru apele de suprafață, subterane și zonele protejate, inclusiv identificarea în particular a situațiilor în care s-a făcut uz de art. 2.3, 2.4, 2.5 și 2.7 și informațiile asociate necesare conform acestui articol;

(la 19-02-2010, Pct. 5. de la lit. A din anexa 3 a fost modificat de pct. 106 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei „obiective de protecție a apelor și a mediului acvatic/ecosistemelor acvatice” cu sintagma „obiective de mediu pentru corpurile de apă de suprafață și subterane”. )

6. un rezumat al analizelor economice ale utilizării apei, în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1.4) și (1.5) și ale anexei nr. 4;

(la 19-02-2010, Pct. 6. de la lit. din anexa 3 a fost modificat de pct. 101 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010. )

7. un rezumat al programului sau programelor de măsuri adoptate în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1)-(6), art. 43 alin. (1.8), (1.9), (2), (4), (5) și (6) și ale anexei nr. 3 lit. C «Conținutul programelor de măsuri», inclusiv modurile în care obiectivele stabilite în conformitate cu prevederile art. 2.1 sunt atinse prin acestea.

(la 19-02-2010, Pct. 7. de la lit. A din anexa 3 a fost modificat de pct. 101 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010. )

7.1. un rezumat al măsurilor necesare pentru implementarea legislației în domeniul protecției apelor;

7.2. un raport al etapelor practice și al măsurilor luate pentru aplicarea principiului recuperării costurilor de utilizare a apei, în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1.1) și (1.2);

7.3. un rezumat al măsurilor luate pentru îndeplinirea cerințelor privind apa utilizată pentru prelevarea de apă potabilă, în conformitate cu prevederile art. 2.6 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1), art. 17 lit. a.2) și art. 35 alin. (1.3) și (1.4);

(la 19-02-2010, Pct. 7.3. de la lit. A din anexa 3 a fost modificat de pct. 101 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010. )

7.4. un rezumat al măsurilor de control impuse asupra captărilor și alocării apei, inclusiv referința înregistrării și identificării cazurilor în care s-au făcut excepții, în conformitate cu prevederile lit. e) de la lit. C «Conținutul programelor de măsuri»;

(la 19-02-2010, Pct. 7.4. de la lit. A din anexa 3 a fost modificat de pct. 101 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010. )

7.5. un rezumat al măsurilor de control adoptate pentru evacuările de ape uzate din surse punctuale și din alte activități cu un impact asupra stării apelor, în conformitate cu prevederile lit. g), respectiv i) de la lit. C «Conținutul programelor de măsuri»;

(la 19-02-2010, Pct. 7.5. de la lit. A din anexa 3 a fost modificat de pct. 101 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010. )

7.6. o identificare a cazurilor în care evacuările directe în apele subterane au fost autorizate, în conformitate cu prevederile art. 20;

7.7. un rezumat al măsurilor luate asupra substanțelor prioritare;

7.8. un rezumat al măsurilor luate pentru prevenirea sau reducerea impactului producerii de poluări accidentale;

7.9. un rezumat al măsurilor luate, în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (5) și (6), pentru corpurile de apă care nu au realizat obiectivele stabilite în conformitate cu prevederile art. 2.1;

(la 19-02-2010, Pct. 7.9. de la lit. A din anexa 3 a fost modificat de pct. 101 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010. )

7.10. detalii asupra măsurilor suplimentare identificate ca fiind necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite în conformitate cu prevederile art. 2.1;

7.11. detalii asupra măsurilor luate pentru evitarea creșterii poluării apelor marine, în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (4);

(la 19-02-2010, Pct. 7.11. de la lit. A din anexa 3 a fost modificat de pct. 101 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010. )

7.12. o identificare, pe bazine hidrografice, a riscului, în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1.10), pentru a putea identifica riscul la inundații;

(la 11-06-2006, Pct. 7.12. de la lit. A din anexa 3 a fost introdus de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006. )

7.13. detalii asupra măsurilor pentru evitarea situațiilor de risc.

(la 11-06-2006, Pct. 7.13. de la lit. A din anexa 3 a fost introdus de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006. )

8. un registru al tuturor programelor detaliate și al schemelor directoare pentru districtul bazinului hidrografic, în particular pentru sub-bazine, sectoare, porțiuni sau tipuri de ape, împreună cu un rezumat al conținutului acestora;

9. un rezumat al măsurilor de informare și consultare a publicului luate, rezultatul acestora și schimbările făcute schemelor directoare, ca urmare a acestor acțiuni;

10. o lista a autorităților competente;

11. punctele de contact și procedurile pentru obținerea documentațiilor de bază și a informațiilor legate de informarea și consultarea publicului în conformitate cu art. 43 și, în particular, detalii referitoare la măsurile de control adoptate în conformitate cu prevederile lit. g) și i) de la lit. C, precum și detalii referitoare la datele existente de monitoring colectate în conformitate cu prevederile art. 35 și ale anexei nr. 1.1;

(la 19-02-2010, Pct. 11. din anexa 3 a fost modificat de pct. 101 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010. )

B. Prima actualizare a schemei directoare la nivel de bazin hidrografic precum și toate celelalte trebuie să includă:

1. un rezumat al tuturor schimbărilor sau actualizărilor de la publicarea versiunii anterioare a schemei directoare la nivel de bazin hidrografic, inclusiv un rezumat al revizuirilor care trebuie efectuate, în conformitate cu prevederile art. 2.3, 2.4, 2.5 și 2.7;

2. o evaluare a progresului făcut pentru atingerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafață și subterane, inclusiv prezentarea rezultatelor pentru perioada de aplicare a schemei directoare anterioare, sub formă de hartă, și o explicație pentru orice obiective de mediu care nu au fost îndeplinite;

(la 19-02-2010, Pct. 2. de la lit. B din anexa 3 a fost modificat de pct. 102 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010. )

3. un rezumat și o explicație pentru orice măsură prevăzută în precedenta versiune a schemei directoare la nivel de bazin hidrografic care nu a fost încă întreprinsă;

4. un rezumat al tuturor măsurilor intermediare suplimentare adoptate, în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (5) și (6), de la publicarea versiunii anterioare a schemei directoare la nivel de bazin hidrografic.

(la 19-02-2010, Pct. 4. de la lit. B din anexa 3 a fost modificat de pct. 102 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010. )

C. CONȚINUTUL PROGRAMELOR DE MĂSURI

Pentru fiecare bazin hidrografic se stabilește un program de măsuri, care va ține seama de caracteristicile bazinului hidrografic, presiunile generate de activitățile umane și impactul acestora asupra mediului și analiza economică a folosințelor de apă, realizate în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1.4), și va urmări atingerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafață și subterane și pentru zonele protejate asociate bazinului hidrografic.

(la 19-02-2010, Primul paragraf de la lit. C din anexa 3 a fost modificat de pct. 103 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010. )

Fiecare program de măsuri va include măsuri de bază și, unde este cazul, măsuri specifice.Măsurile de bază sunt cerințe minime de conformare și vor consta din:

a) măsurile de implementare a legislației privind protecția calității apei, inclusiv măsurile privind apa de îmbăiere, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 459/2002 privind aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere, cu modificările ulterioare, apa potabilă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările ulterioare, accidentele majore cu impact asupra mediului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu modificările ulterioare, epurarea apelor uzate urbane, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 188/2002pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare, reducerea poluării cu nitrați proveniți din agricultură, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, cu modificările și completările ulterioare, descărcarea substanțelor periculoase în ape, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase, cu modificările și completările ulterioare, evaluarea impactului asupra mediului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, nămolurile provenite din stațiile de epurare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 344/708/2004pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările și completările ulterioare, produse pentru protecția plantelor, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecție a plantelor în vederea plasării pe piață și a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare, protecția plantelor, controlul integrat al poluării industriale, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2006, protecția habitatelor sau speciilor, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;

(la 19-02-2010, Lit. a) de la lit. C din anexa 3 a fost modificată de pct. 103 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010. )

b) măsuri privind recuperarea costurilor serviciilor specifice gospodăririi apelor în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1.1) și (1.2);

c) măsuri de promovare a utilizării eficiente și durabile a apei, în scopul realizării obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafață și subterane și a zonelor protejate asociate bazinului hidrografic;

(la 19-02-2010, Lit. c) a alin. 3 de la lit. C din anexa 3 a fost modificată de pct. 106 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei „obiective de protecție a apelor și a mediului acvatic/ecosistemelor acvatice” cu sintagma „obiective de mediu pentru corpurile de apă de suprafață și subterane”. )

d) măsuri privind asigurarea calității apei potabile, inclusiv măsuri de protecție a calității apei, pentru a reduce nivelul de tratare necesar pentru producerea de apă potabilă, în conformitate cu prevederile art. 2.6 alin. (1) și (2), art. 5 alin. (1) și art. 17 lit. a.2);

(la 19-02-2010, Lit. d) de la lit. C din anexa 3 a fost modificată de pct. 103 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010. )

e) autorizarea prealabilă și controalele privind captările de apă dulce de suprafață și subterană și îndiguirile de apă de suprafață, inclusiv un registru al captărilor de apă. Controalele vor fi reanalizate periodic și, unde este necesar, reactualizate. Se exceptează de la controale acele prelevări sau îndiguiri care nu au un impact semnificativ asupra stării apei;

(la 19-02-2010, Lit. e) de la lit. C din anexa 3 a fost modificată de pct. 103 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010. )

f) autorizarea prealabila și controlul reîncărcărilor și îmbogățirilor artificiale ale corpurilor de apă subterană. Apa utilizata poate fi preluată din orice apă de suprafață și subterană, cu condiția ca utilizarea sursei să nu compromită realizarea obiectivelor de mediu pentru sursa de apă sau pentru corpul de apă subterană reîncărcat sau îmbogățit. Controlul va fi reanalizat periodic și unde este necesar reactualizat;g) reglementarea prealabilă a evacuărilor din surse punctuale, care pot cauza poluarea apelor, inclusiv introducerea de poluanți în apă, sau autorizarea prealabilă ori înregistrarea pe baza unor reguli generale obligatorii, stabilind controlul emisiilor pentru poluanții de interes, inclusiv controlul acestora, în conformitate cu prevederile art. 2.8. Controlul va fi reanalizat periodic și, unde este necesar, reactualizat;

(la 19-02-2010, Lit. g) de la lit. C din anexa 3 a fost modificată de pct. 103 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010. )

h) măsuri de prevenire sau control al introducerii de poluanți din sursele difuze capabile de a cauza poluare. Controlul poate fi sub forma unei autorizări prealabile, inclusiv interzicerea intrării de poluanți în apă, sau înregistrarea pe baza unor reguli generale obligatorii. Controlul va fi reanalizat periodic și unde este necesar reactualizat;

i) măsuri pentru orice alt impact advers semnificativ asupra apelor, identificate conform prevederilor art. 43 alin. (1.4) și (1.5) și ale anexei nr. 1.3, în special măsuri pentru asigurarea conformării condițiilor hidrologice ale corpurilor de apă cu realizarea stării ecologice bune sau potențialului ecologic bun solicitate pentru corpurile de apă desemnate ca artificiale sau puternic modificate. Controlul poate fi sub forma unei autorizări prealabile, inclusiv interzicerea evacuării de poluanți în apă, sau a unei înregistrări pe baza unor reguli generale obligatorii. Controlul va fi reanalizat periodic și, unde este necesar, reactualizat;

(la 19-02-2010, Lit. i) de la lit. C din anexa 3 a fost modificată de pct. 103 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010. )

j) interzicerea evacuării directe de poluanți în apele subterane, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 20, cu condiția ca acele descărcări să nu compromită realizarea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă subterană;

k) măsuri pentru eliminarea poluării apelor de suprafață cu substanțe prioritar periculoase și reducerea treptată a poluării cu alte substanțe care altfel ar putea conduce la nerealizarea obiectivelor stabilite pentru corpurile de apă, în conformitate cu prevederile art. 2.1;

(la 19-02-2010, Lit. k) de la lit. C din anexa 3 a fost modificată de pct. 103 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010. )

l) orice măsuri de prevenire a pierderilor semnificative de poluanți din instalațiile tehnologice și prevenirea sau reducerea impactului incidentelor de poluare accidentala, de exemplu ca urmare a inundațiilor, inclusiv sistemele de detectare și alarmare în cazul unor astfel de evenimente. În cazul accidentelor care nu pot fi prevăzute în mod rezonabil, acestea vor include toate măsurile adecvate pentru reducerea riscului pentru ecosistemele acvatice.

m) măsuri ce decurg din strategia națională de management al riscului la inundații.

(la 11-06-2006, Lit. m) de la alin. 3 al lit. C din anexa 3 a fost introdusă de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006. )

Măsurile suplimentare sunt acele măsuri proiectate și implementate în plus față de măsurile de bază, în scopul realizării obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafață și subterane și a zonelor protejate asociate bazinului hidrografic.

(la 19-02-2010, Alin. 4 de la lit. C din anexa 3 a fost modificat de pct. 106 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei „obiective de protecție a apelor și a mediului acvatic/ecosistemelor acvatice” cu sintagma „obiective de mediu pentru corpurile de apă de suprafață și subterane”. )

Acestea includ:

a) măsuri legislative

b) instrumente administrative

c) instrumente fiscale și economice

d) acorduri de protecția mediului negociate

e) controlul emisiilor

f) coduri de bună practică

g) zone de agrement și de restaurare a zonelor umede

h) controlul prelevărilor

i) măsuri de management al cerințelor de apă, printre altele, promovarea unei producții agricole adaptate, cum ar fi culturile cu cerințe reduse de apă în zonele afectate de seceta

j) măsuri de eficientizare și reutilizare, printre altele, promovarea unor tehnologii eficiente din punct de vedere al consumului de apă în industrie și a tehnicilor de irigații, care necesită un consum redus de apă

k) proiecte de construcții

l) uzine de desalinizare

m) proiecte de reabilitare

n) reîncărcarea artificiala a acviferelor

o) proiecte educaționale

p) proiecte de cercetare, dezvoltare și demonstrative

q) alte măsuri relevante

– – –

Anexa nr. 3 a fost introdusă conform LEGII nr. 310 din 28 iunie 2004, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

Anexa 3 – Continutul minim al planurilor de management ale bazinului hidrografic si al programelor de masuri aferente acestora la Legea apelor 107/1996 actualizata

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.