Articolul 2

(1) În sensul prezentei legi, sunt declarate de utilitate publică următoarele lucrări:
(la 12-06-2011, Partea introductivă a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 90 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 2011. ) 
a) lucrările de construcție, reabilitare și modernizare de drumuri și parcări de interes național, județean și local, precum și toate lucrările de construcție, reabilitare și extindere a infrastructurii feroviare publice, lucrările necesare dezvoltării rețelei de transport cu metroul și de modernizare a rețelei existente, lucrările de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, precum și a infrastructurii de transport naval;
(la 22-07-2019, Litera a) a alin. (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 144 din 18 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 19 iulie 2019 ) 

b) lucrările din domeniul gospodăririi apelor, respectiv construcțiile hidrotehnice și lucrările anexe, acumulările de apă permanente și nepermanente, cantoanele de exploatare, digurile de apărare împotriva inundațiilor, construcțiile și instalațiile hidrometrice, instalațiile de determinare automată a calității apei, lucrările de amenajare, regularizare sau consolidare a albiilor, canalele și derivațiile hidrotehnice, stațiile de pompare, precum și alte construcții hidrotehnice realizate pe ape, lucrări de renaturare, reabilitare zone umede și asigurarea conectivității laterale;
c) lucrările de construcție, reabilitare, modernizare, dezvoltare și ecologizare a zonei litorale a Mării Negre, precum și a stațiunilor turistice de interes național;
d) lucrările de interes național pentru realizarea, dezvoltarea producerii, transportului și distribuției de energie electrică, transport și distribuție de gaze naturale, a extracției de gaze naturale, lucrările de dezvoltare, modernizare și reabilitare a Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, etanului, condensatului;
(la 08-07-2013, Lit. d) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 220 din 5 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 5 iulie 2013. ) 

d.1) lucrări de interes național pentru construirea depozitelor definitive de deșeuri radioactive și combustibil nuclear uzat, rezultate din funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice existente pe teritoriul național;
(la 13-01-2019, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 22 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 10 ianuarie 2019 ) 

e) lucrările miniere de interes național pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, care se execută în baza unei licențe de exploatare de către operatorii economici aflați sub autoritatea Ministerului Energiei, în calitate de minister de resort;
(la 03-07-2015, Lit. e) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015, care modifică art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014. ) 

f) lucrările de amenajare, dezvoltare sau reabilitare a pârtiilor de schi, cu instalațiile de transport pe cablu aferente, lucrările de amenajare a instalațiilor și echipamentelor de producere a zăpezii și gheții artificiale și de întreținere a pârtiilor, instalațiile pentru iluminatul pârtiilor de schi și alte echipamente necesare dezvoltării domeniului schiului, amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi de iarnă – biatlon, bob, sanie, sărituri de la trambulină – a patinoarelor și echiparea cu instalațiile și echipamentele corespunzătoare, cuprinse în Programul național de dezvoltare a turismului „Schi în România”, aprobat prin Legea nr. 526/2003, cu modificările și completările ulterioare;
g) lucrările de realizare a Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție, precum și lucrările de împădurire a terenurilor degradate.
h) lucrările de interes public de construcție, reabilitare și modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă, aducțiunilor, inclusiv a stațiilor de captare și tratare, a infrastructurii de apă uzată și lucrările de construcție, reabilitare și modernizare a stațiilor de epurare;
(la 17-08-2018, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 14 august 2018 ) 

i) lucrări de interes public național de construcție, reabilitare, modernizare și reconversie funcțională, pentru construcții administrative necesare funcționării sistemului judiciar;
(la 17-08-2018, Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 14 august 2018 ) 

j) lucrări de interes public local de construcție, reabilitare, modernizare și reconversie funcțională, pentru construcții administrative, sociale și culturale, de sănătate, învățământ și sport, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora;
(la 20-11-2018, Litera j) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 99 din 15 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 20 noiembrie 2018 ) 

k) lucrări de interes public local de conservare a spațiilor verzi existente, definite conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și/sau de amenajare de noi spații verzi;
(la 22-07-2019, Litera k) a alin. (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 144 din 18 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 19 iulie 2019 ) 

l) lucrări de interes public local de regenerare urbană a terenurilor neconstruite și a imobilelor care au avut destinație industrială din intravilanul orașelor și municipiilor și care în prezent nu sunt funcționale;
(la 17-08-2018, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 14 august 2018 ) 

m) lucrări de interes public local de conservare și protejare a clădirilor de patrimoniu degradate;
(la 17-08-2018, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 14 august 2018 ) 

n) lucrări de construcție, modernizare și extindere a obiectivelor cu caracter militar;
(la 17-08-2018, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 14 august 2018 ) 

o) lucrări de construire – construcții și infrastructură – reabilitare, modernizare, reconversie funcțională pentru construcții administrative necesare funcționării administrației publice centrale;
(la 17-08-2018, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 14 august 2018 ) 

p) lucrări de construire, reabilitare, modernizare, reconversie funcțională pentru proiecte de regenerare urbană inițiate de autoritățile publice centrale;
(la 17-08-2018, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 14 august 2018 ) 

q) lucrări de interes public național, regional, interjudețean, județean și local de construcție, reabilitare și modernizare necesare funcționării sistemului de sănătate, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora.
(la 20-11-2018, Litera q) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 99 din 15 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 20 noiembrie 2018 ) 

r) lucrări de închidere și ecologizare a depozitelor de deșeuri, efectuate de stat prin autoritățile publice centrale, ca urmare a stabilirii în sarcina acestuia de măsuri în baza unor hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene;
(la 22-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 144 din 18 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 19 iulie 2019 ) 

s) lucrări de reconfigurare a parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole în cazul în care nu se obține acordul proprietarilor pentru schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei poziționării și suprafeței parcelei;
(la 22-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 144 din 18 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 19 iulie 2019 ) 

t) lucrările din proiectele de investiții strategice, precum și din cele realizate în parteneriat public-privat aferente obiectivelor de interes național, județean sau local stabilite în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, cu modificările și completările ulterioare.
(la 22-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 144 din 18 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 19 iulie 2019 )

(2) Expropriator este statul român pentru obiectivele de interes național, inclusiv pentru obiectivele de investiții strategice și cele realizate în parteneriat public-privat de interes național.
(la 22-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 144 din 18 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 19 iulie 2019 )

(2.1) Expropriatori sunt județele pentru obiectivele de interes județean, inclusiv pentru obiectivele de investiții în parteneriat public-privat ale administrației publice locale județene, iar municipiile, orașele și comunele, pentru obiectivele de interes local, inclusiv pentru obiectivele de investiții în parteneriat public-privat ale administrației publice locale.
(la 22-07-2019, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 144 din 18 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 19 iulie 2019 )

(3) În aplicarea prevederilor prezentei legi, expropriatorul prevăzut la alin. (2) este reprezentat de:
a) Ministerul Transporturilor prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., precum și prin Compania Națională de Investiții Rutiere – S.A., pentru toate lucrările de construcție de drumuri de interes național, prin Compania Națională de Căi Ferate «C.F.R.» – S.A., pentru lucrările de construcție, reabilitare și extindere a infrastructurii feroviare publice, prin Societatea Comercială de Transport cu Metroul București «Metrorex» – S.A., pentru lucrările necesare dezvoltării rețelei de transport cu metroul și de modernizare a rețelei existente, prin aeroporturile de interes național, pentru lucrările de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare proprii, precum și pentru lucrările derulate în perimetrul de dezvoltare a aeroporturilor privind construcția de drumuri, de infrastructură feroviară publică, prin administrațiile portuare și/sau de căi navigabile, precum și instituțiile publice din domeniul de activitate al transporturilor navale, pentru lucrările de construcție, reabilitare și extindere a infrastructurii de transport naval, precum și pentru lucrările portuare de transport feroviar și rutier;
(la 28-09-2016, Lit. a) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de art. 80, Cap. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 28 septembrie 2016. ) 

b) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională „Apele Române”, pentru lucrările din domeniul gospodăririi apelor, și prin Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, pentru lucrările de realizare a Sistemului național al perdelelor forestiere de protecție, precum și pentru toate lucrările de împădurire a terenurilor degradate;
b.1) Ministerul Mediului, prin Administrația Fondului pentru Mediu, pentru lucrări de închidere și ecologizare a depozitelor de deșeuri, prevăzute la alin. (1) lit. r);
(la 22-07-2019, Alineatul (3) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 144 din 18 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 19 iulie 2019 ) 

c) Ministerul Turismului, pentru toate lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și dezvoltare a stațiunilor turistice de interes național, pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare, dezvoltare și ecologizare a zonei litorale a Mării Negre, lucrările de amenajare, dezvoltare sau reabilitare a pârtiilor de schi, cu instalațiile de transport pe cablu aferente, instalațiile și echipamentele de producere a zăpezii artificiale și gheții, de întreținere a pârtiilor, instalațiile pentru iluminatul pârtiilor de schi și alte echipamente necesare dezvoltării domeniului schiului, amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi de iarnă – biatlon, bob, sanie, sărituri de la trambulină – a patinoarelor și echiparea cu instalațiile și echipamentele corespunzătoare, cuprinse în Programul național de dezvoltare a turismului «Schi în România», aprobat prin Legea nr. 526/2003, cu modificările și completările ulterioare;
(la 17-08-2018, Litera c) din Alineatul (3) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 14 august 2018 ) 

d) Ministerul Energiei, prin operatorii economici producători de energie electrică care funcționează sub autoritatea sa, pentru lucrările de producere a energiei electrice și pentru lucrările miniere de interes național pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, care se execută în baza unei licențe de exploatare, prin Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. București, pentru lucrările de interes național de distribuție a energiei electrice, prin Societatea Națională de Gaze Naturale „Romgaz” – S.A. Mediaș pentru lucrările de interes național de extracția gazelor naturale și prin Societatea „Conpet” – S.A. Ploiești pentru lucrările de dezvoltare, modernizare și reabilitare a Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, etanului și condensatului, precum și prin societățile de proiect care au acționari societăți naționale/companii naționale/alte societăți cu capital majoritar de stat pentru lucrările de interes național din domeniul producției, distribuției și furnizării energiei electrice și termice, precum și din domeniul exploatării, prelucrării și valorificării resurselor minerale energetice: cărbune, uraniu, petrol, țiței și gaze naturale;
(la 03-07-2015, Lit. d) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015, care modifică art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014. ) 

d.1) Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, prin Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A., pentru lucrările de interes național de dezvoltare a transportului de energie electrică, și prin Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” – S.A. Mediaș, pentru lucrările de interes național de dezvoltare, modernizare, reabilitare a sistemului național de transport al gazelor naturale;
(la 03-07-2015, Lit. d.1) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 174 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015, care modifică art. 19 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014. ) 

d.2) Agenția Națională pentru Resurse Minerale, pentru lucrările de dezvoltare și modernizare a sistemului național de transport al gazelor naturale;
(la 08-07-2013, Lit. d.2) a alin. (3) al art. 2 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 220 din 5 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 5 iulie 2013. ) 

d.3) Ministerul Justiției, pentru lucrări de interes public național de construcție, reabilitare, modernizare și reconversie funcțională, pentru construcții administrative necesare funcționării sistemului judiciar;
(la 17-08-2018, Litera d.3) din Alineatul (3) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 14 august 2018 ) 

d.4) unitățile administrativ-teritoriale prin autoritățile administrației publice locale, pentru lucrări de interes public local de construcție, reabilitare, modernizare și reconversie funcțională, pentru construcții administrative, sociale și culturale, de sănătate, învățământ și sport, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora;
(la 20-11-2018, Litera d.4) din Alineatul (3) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 99 din 15 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 20 noiembrie 2018 ) 

d.5) Ministerul Sănătății, pentru lucrări de interes public național de construcție, reabilitare și modernizare necesare funcționării sistemului de sănătate;
(la 17-08-2018, Alineatul (3) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 14 august 2018 ) 

d.6) structurile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pentru lucrările de interes național privind construcția, modernizarea și extinderea obiectivelor cu caracter militar;
(la 17-08-2018, Alineatul (3) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 14 august 2018 ) 

d.7) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru lucrări de interes public național de construcție, reabilitare, modernizare și reconversie funcțională aferente proiectelor integrate de regenerare urbană inițiate de autoritățile publice centrale, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora;
(la 17-08-2018, Alineatul (3) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 14 august 2018 ) 

d.8) Ministerul Apărării Naționale, pentru lucrări de construcție, modernizare și extindere a obiectivelor cu caracter militar;
(la 17-08-2018, Alineatul (3) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 14 august 2018 ) 

d.9) Ministerul Economiei, prin Agenția Nucleară pentru Deșeuri Radioactive, pentru lucrările de interes național pentru realizarea depozitelor definitive de deșeuri radioactive și combustibil nuclear uzat, rezultate din funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice existente pe teritoriul național;
(la 13-01-2019, Alineatul (3) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 22 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 10 ianuarie 2019 ) 

e) unitățile administrativ-teritoriale sunt reprezentate de autoritățile administrației publice locale sau de aeroporturile de interes local pentru lucrările de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare proprii, precum și de autoritățile administrației publice locale pentru lucrările de interes public de construcție, reabilitare și de modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă, a infrastructurii de apă uzată, pentru lucrările de construcție, reabilitare și modernizare a stațiilor de epurare, pentru lucrările de conservare a spațiilor verzi existente și de amenajare de noi spații verzi, pentru lucrările de regenerare urbană, pentru lucrările de conservare și protejare a clădirilor de patrimoniu și pentru lucrările de reconfigurare a parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole;
(la 22-07-2019, Litera e) din Alineatul (3) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 144 din 18 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 19 iulie 2019 ) 

f) Comisia Națională de Strategie și Prognoză, pentru lucrările de construcție, reabilitare și modernizare a obiectivelor de investiții strategice, inclusiv cele realizate în parteneriat public-privat, aferente obiectivelor de interes național, pentru care aceasta a fost desemnată să realizeze atribuirea proiectului.
(la 22-07-2019, Alineatul (3) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 144 din 18 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 19 iulie 2019 )

(4) La solicitarea ministerelor abilitate să efectueze exproprierea, conform prevederilor alin. (1), Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice poate efectua exproprierea în numele statului român, în condițiile prezentei legi.
(la 22-07-2019, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 9, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 144 din 18 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 19 iulie 2019 )

  1 comentariu la “Articolul 2

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.