Articolul 2

Art. 2. –

01/09/2018 – Art. 2. – a fost modificat prin Legea 185/2018 din 18/07/2018

(1) Cadastrul se realizează la nivelul unităţilor administrativ teritoriale, pe sectoare cadastrale. Sectorul cadastral este unitatea de suprafaţă delimitată de elemente liniare stabile în timp – şosele, ape, canale, diguri, căi ferate etc.
(2) Prin sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se realizează:
a) identificarea, descrierea şi înregistrarea în documentele cadastrale a imobilelor prin natura lor, măsurarea şi reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri cadastrale, precum şi stocarea datelor pe suporturi informatice;
b) identificarea şi înregistrarea proprietarilor, a altor deţinători legali de imobile şi a posesorilor;
c) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite şi taxe pentru stabilirea corectă a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de instituţiile abilitate;
d) publicitatea imobiliară, care asigură opozabilitatea drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor şi faptelor juridice, precum şi a oricăror raporturi juridice supuse publicităţii, referitoare la imobile.
(3) Planul cadastral conţine reprezentarea grafică a limitelor imobilelor dintr-o unitate administrativ-teritorială, care se înscriu în cartea funciară, precum şi numerele cadastrale ale acestora. Planul cadastral este actualizat de către inspectorii de cadastru din cadrul oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară.
(4) Rectificarea coordonatelor imobilelor înregistrate în planul cadastral se poate face la cererea persoanelor interesate sau din oficiu, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.
(5) Extrasul de plan cadastral reprezintă secţiunea din planul cadastral, cu reprezentarea imobilului şi a celor învecinate, a dimensiunilor laturilor acestuia, precum şi a datei ultimei actualizări a bazei de date grafice gestionate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
(6) Pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a terenurilor agricole din domeniul public şi/sau privat al statului, situate în extravilan, a suprafeţelor terestre şi acvatice, inclusiv a terenurilor aflate permanent sub apă şi a plajelor din Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”, responsabilitate ce revine, conform legii, administratorilor bunurilor din domeniul public sau privat al statului, instituţii publice centrale ce deţin în administrare astfel de terenuri în temeiul legislaţiei speciale, aceştia pot contracta lucrări de înregistrare sistematică pentru sectoarele cadastrale care includ astfel de imobile.
(7) Măsura prevăzută la alin. (6) este aplicabilă şi imobilelor supuse procedurilor necesare trecerii terenurilor proprietate publică a statului în proprietatea privată a statului pentru a fi afectate restituirii în natură, ce fac obiectul Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, ou modificările şi completările ulterioare.
(8) Lucrările prevăzute la alin. (6) și (7) sunt incluse în Programul naţional de cadastru şi carto funciară şi constituie pentru administratorii domeniului public şi/sau privat al statului, instituţii publice centrale ce deţin în administrare astfel de terenuri în temeiul legislaţiei speciale, indiferent de sistemul de finanţare, acţiuni urgente, pentru a căror îndeplinire este necesar a se solicita de către aceştia Agenţiei Naţionale finanţare.
(9) Sumele necesare finanţării activităţii de înregistrare sistematică contractată de administratorii domeniului public şi/sau privat al statului se aprobă de către Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale, în limita bugetului aprobat, de la o poziţie distinctă de transferuri, şi constituie sursa de finanţare a acestei activităţi, ce urmează a fi evidenţiată la o poziţie distinctă de venituri în bugetul administratorilor, în temeiul prezentei legi, şi utilizate potrivit acestei destinaţii.
(10) Agenţia Naţională, prin oficiile teritoriale, realizează, conform procedurilor legale în vigoare, înscrierea în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor aferente sectoarelor cadastrale ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, pe baza solicitării administratorilor bunurilor din domeniul public sau privat al statului prevăzuţi la alin. (6) şi (7).
(11) Fondurile aferente acestor lucrări se virează de către Agenţia Naţională în cortul administratorilor domeniului public şi/sau privat al statului, după înfiinţarea cărţilor funciare pentru toate imobilele din sectorul cadastralcontractat.
(12) Efectuarea lucrărilor de înregistrare sistematică derulate în condiţiile alin (6) şi (7) se face cu respectarea dispoziţiilor art. 9 alin. (7)—(9), precum şi a dispoziţiilor art. 11 alin. (2) şi art. 17.

 

Articolul 2. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 actualizata

  1 comentariu la “Articolul 2

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.