Etichetă: regulament

Post navigation

Art. 2

Art. 2. – Regulamentul este elaborat în aplicarea dispozițiilor Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului civil, ale Codului de procedură civilă și a altor reglementări cu incidență asupra activității specifice. Articolul 2 – ODG 600/2023 – Regulamentul de receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara Read more →

Art. 1

Art. 1. – Prezentul Regulament stabilește procedurile de lucru privind înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor și faptelor juridice, precum și a oricăror raporturi juridice supuse publicității, referitoare la imobile, precum și recepția lucrărilor de specialitate. Articolul 1 – ODG 600/2023 – Regulamentul de recepție și înscriere în evidențele… Read more →

Articolul 9

Art. 9 – În aplicarea prevederilor prezentului regulament, în cadrul OCPI şi al birourilor teritoriale se va stabili un program special de lucru cu experţii judiciari, în urma consultării cu biroul local de expertize judiciare. Programul de lucru cu experţii judiciari va fi publicat pe pagina de internet a OCPI teritorial. Articolul 9 din Regulamentul privind avizarea tehnica a expertizelor… Read more →

Articolul 39

Art. 39. – (1) Nu se supun prevederilor prezentului regulament obiectivele de investiții cuprinse în programele autorităților și instituțiilor publice prevăzute la art. 34 din Legea nr. 10/1995, republicată. (2) În situația prevăzută la alin. (1), autoritățile și instituțiile respective elaborează proceduri interne și, după caz, instrucțiuni care se aprobă prin ordin al conducătorilor acestor structuri, adaptate la specificul acestora, inclusiv în ceea ce… Read more →

Articolul 35

Art. 35. – În situația în care părțile nu ajung, în condițiile prevăzute de prezentul regulament, la un acord pentru rezolvarea neînțelegerilor ivite cu ocazia încheierii procesului – verbal de recepție sau la o poziție comună în vederea realizării recepției construcției pe cale amiabilă, acestea se pot adresa instanței judecătorești competente, potrivit legii. Articolul 35 – Regulamentul privind receptia constructiilor din 18.05.2017 Read more →

Articolul 33

Art. 33. – Recepția se consideră a fi începută la data la care comisia de recepție se întrunește și își începe activitatea potrivit prezentului regulament. Articolul 33 – Regulamentul privind receptia constructiilor din 18.05.2017 Read more →

Articolul 2

Art. 2. – (1) Prevederile prezentului regulament se aplică construcțiilor și instalațiilor aferente acestora, denumite în continuare construcții. (2) Instalațiile aferente construcțiilor sunt cele prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată. Articolul 2 – Regulamentul privind receptia constructiilor din 18.05.2017 Read more →

Articolul 40

Art. 40 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate persoanele fizice şi juridice sunt: a) avertisment; b) amendă de la 200 lei la 4.000 lei inclusiv; c) suspendarea certificatului de autorizare pe o perioadă de la o lună la 3 luni; d) retragerea certificatului de autorizare. (2) Punerea… Read more →

Articolul 224

Art. 224. – (1) Planul parcelar se întocmeşte la nivel de tarla, în format analogic şi digital, iar datele textuale şi spaţiale se introduc prin documentaţia în format digital, în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Tabelul parcelar se întocmeşte în format analogic şi în format digital, fişiere tip .xls. 14/09/2017 – alineatul a fost modificat prin Regulament din… Read more →

Articolul 156

Art. 156. – (1) Dreptul de administrare, dreptul de concesiune și dreptul real de folosință gratuită se intabulează în partea a II-a a cărții funciare a terenului, în baza actului juridic în temeiul căruia s-au constituit sau transmis aceste drepturi reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică. La soluționarea cererii având ca obiect intabularea dreptului de concesiune constituit asupra imobilelor din domeniul… Read more →

Articolul 74

Art. 74. – 01/01/2016 – Art. 74. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 14/09/2017 – Art. 74. – a fost modificat prin Regulament din 21/08/2017 De la data intrării în vigoare a prezentului regulament, documentaţiile cadastrale recepţionate cu alocare de număr cadastral atribuit, pentru imobilele neînscrise în cartea funciară, anterior implementării sistemului informatic integrat de cadastru şi carte… Read more →

Articolul 2

Art. 2. – (1) Regulamentul este elaborat în aplicarea dispoziţiilor Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege, ale Codului civil, ale Codului de procedură civilă şi a altor reglementări cu incidenţă asupra activităţii specifice. (2) Menţiunile referitoare la hotărârile judecătoreşti irevocabile, din cuprinsul prezentului regulament, se aplică celor pronunţate… Read more →

Articolul 1

Art. 1. – Prezentul Regulament stabileşte procedurile de lucru privind înscrierea în evidenţele de cadastru şi carte funciară a imobilelor, avizarea şi recepţia lucrărilor de specialitate. Acestea sunt obligatorii pentru persoanele fizice şi juridice care execută lucrări de specialitate şi pentru salariaţii oficiilor teritoriale care au atribuţii de avizare, recepţie şi înscriere a imobilelor în cartea funciară.   Articolul 1… Read more →

Articolul 51

Art.  51.  – În  îndeplinirea  obligaţiilor  legale  referitoare  la  activitatea  de   cadastru  şi  publicitate  imobiliară,  măsurile  care  se  au  în  vedere  se  stabilesc   prin  protocolul  încheiat  între  Agenţia  Naţională  şi  Uniunea  Naţională  a   Notarilor  Publici  din  România,  protocol*)  aprobat  prin  ordin  cu  caracter   normativ  al  directorului  general  al  Agenţiei  Naţionale  şi  hotărâre  a  Consiliului   Uniunii… Read more →

Articolul 43

Art.  43.  -­ (1)  Dacă  se  constată  unele  diferenţe  între  suprafeţele  înscrise  în   actele  de  proprietate  şi  situaţia  reală  din  teren,  rezultată  din  măsurătorile   executate  pentru  întocmirea  cadastrului,  primarul  va  dispune  înştiinţarea   proprietarilor  interesaţi. (2)   Plusurile   şi  minusurile  de  teren  de  pe  aceeaşi  unitate  administrativ-­ teritorială  se  compensează  între  proprietarii  în  cauză. (3)   Plusurile… Read more →

Articolul 38

Art.  38.  – (1)   Înscrierile  făcute  în  conformitate  cu  actele  normative  în   vigoare  în  registrul  de  transcripţiuni  şi  inscripţiuni,  în  cărţile  funciare  şi  în   cărţile  de  publicitate  funciară,  înainte  de  data  intrării  în  vigoare  a  prezentei   legi,  îşi  vor  produce  şi  după  această  dată  efectele  prevăzute,  cu  excepţia   cazurilor  în  care  drepturile  de  proprietate  şi… Read more →

Articolul 34

 Art.  34.  -­ (1)  În  cazul  în  care  o  carte  funciară  urmează  a  fi  întocmită  ori   completată  prin  înscrierea  unui  imobil  care  nu  a  fost  cuprins  în  nicio  altă  carte   funciară,  precum  şi  în  cazul  în  care  o  carte  funciară  a  fost  distrusă,  pierdută   ori  a  devenit  nefolosibilă,  în  tot  sau  în  parte,  din  diferite  cauze,  întocmirea,… Read more →

Articolul 32

Art.  32.  -­ Soluţionarea  plângerii  împotriva  încheierii  de  carte  funciară,  a   acţiunii  în  justificare  tabulară, în  rectificare,  precum  şi  prestaţie  tabulară  se   face  fără  citarea  oficiului  teritorial.   Articolul 32. Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 actualizata Read more →

Articolul 29

 Art.  29.   -­ – Art. a fost modificat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019. (1)   În  cazul  în  care  registratorul  admite  cererea,  dispune   intabularea  sau  înscrierea  provizorie  prin  încheiere,  dacă  înscrisul   îndeplineşte  următoarele  condiţii  limitative: a)  este  încheiat  cu  respectarea  condiţiilor  de  formă  prevăzute  de  lege; b)  identifică  corect  numele  sau  denumirea  părţilor  şi  menţionează… Read more →

Articolul 26

Art.  26.  -­ (1)  Dacă  un  imobil  cu  construcţie  „condominiu”,  din  care  unele   părţi  sunt  comune  indivize  iar  restul  sunt  individuale,  se  întocmeşte  o  carte   funciară  colectivă  pentru  întreaga  construcţie,  şi  câte  o  carte  funciară   individuală  pentru  fiecare  proprietate  individuală  care  poate  fi  reprezentată  din   apartamente  sau  spaţii  cu  altă  destinaţie  decât  cea  de  locuinţă; prin… Read more →