Articolul 29

 Art.  29.   -­

– Art. a fost modificat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.

(1)   În  cazul  în  care  registratorul  admite  cererea,  dispune   intabularea  sau  înscrierea  provizorie  prin  încheiere,  dacă  înscrisul   îndeplineşte  următoarele  condiţii  limitative:

a)  este  încheiat  cu  respectarea  condiţiilor  de  formă  prevăzute  de  lege;

b)  identifică  corect  numele  sau  denumirea  părţilor  şi  menţionează  codul   numeric  personal  sau,  după  caz,  numărul  de  identificare  fiscală,  dacă  este   atribuit,  codul  de  înregistrare  fiscală  ori  codul  unic  de  înregistrare,  după  caz,   atribuit  acestora;

c)  individualizează  imobilul  printr-­un  număr  de  carte  funciară  şi  un  număr   cadastral  sau  topografic,  după  caz;

d)  este  însoţit  de  o  traducere  legalizată,  dacă  actul  nu  este  întocmit  în  limba   română.  În  cazul  actului  autentic  notarial,  acesta  trebuie  să  fie  încheiat  de  un   notar  public  în  funcţie  în  România**);

**)  A  se  vedea  Decizia  Curţii  Constituţionale  nr.  195/2015  referitoare  la   excepţia  de  neconstituţionalitate  a  dispoziţiilor  art.  29  alin.  (1)  lit.  d)  teza  a   doua  din  Legea  cadastrului  şi  a  publicităţii  imobiliare  nr.  7/1996,  publicată  în   Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  396  din  5  iunie  2015:  ”  […]   dispoziţiile  art.  29  alin.  (1)  lit.  d)  teza  a  doua  din  Legea  cadastrului  şi  a   publicităţii  imobiliare  nr.  7/1996  sunt  constituţionale  în  măsura  în  care  nu  se   aplică  actelor  notariale  încheiate  în  ţări  care  au  aderat  la  Convenţia  cu  privire   la  suprimarea  cerinţei  supralegalizării  actelor  oficiale  străine,  adoptată  la  Haga   la  5  octombrie  1961,  şi  în  ţări  cu  care  România  are  încheiate  convenţii,  tratate   sau  acorduri  privind  asistenţa  juridică  în  materie  civilă,  care  prevăd  scutirea  de   orice  legalizare”.

e)  este  însoţit,  după  caz,  de  o  copie  a  extrasului  de  carte  funciară  pentru   autentificare,  a  extrasului  de  carte  funciară  pentru  informare  sau  a   certificatului  de  sarcini  ce  a  stat  la  baza  întocmirii  actului,  cu  excepţia  cazului   în  care  se  face  menţiune  despre  acestea  în  cuprinsul  actului;

f)   este  însoţit  de  dovada  achitării  tarifului  de  publicitate  imobiliară,  cu   excepţia  scutirilor  stabilite  prin  lege  sau  a  situaţiei  în  care  dovada  încasării   tarifului  se  face  conform  procedurilor  stabilite  prin  protocoale  încheiate  potrivit   art.  9  alin.  (13)  şi  (16);

g)   îndeplinirea  altor  prevederi  legale  stabilite  prin  legi  speciale,  a  căror   verificare  se  află  în  competenţa  registratorului.

(2)   Directorul  general  al  Agenţiei  Naţionale  poate  delega,  prin  ordin,   asistenţilor-­registratori  principali  atribuţiile  registratorilor.

(3)  Încheierea  va  cuprinde  determinarea  dreptului  sau  a  faptului,  indicarea   numărului  cadastral  al  imobilului  şi  al  cărţii  funciare,  precum  şi  a  părţii  cărţii   funciare  în  care  urmează  a  se  face  înscrierea.  De  asemenea,  se  vor  indica poziţiile  ce  au  fost  radiate  şi  numele  celui  în  favoarea  sau  împotriva  căruia  s-­ au  făcut  înscrierile,  indiferent  de  felul  lor.

(4)  În  cazul  în  care  identificarea  cadastrală  a  imobilului  nu  este  posibilă,  pe   baza  datelor  existente,  vor  fi  folosite  documentaţii  cadastrale  întocmite  şi   recepţionate  conform  prevederilor  prezentei  legi.

(5)  Hotărârea  judecătorească  definitivă  şi  irevocabilă  ce  poartă  menţiunea   „conform  cu  originalul”  se  comunică  de  îndată,  din  oficiu,  biroului  teritorial  de   către  instanţa  care  s-­a  pronunţat  ultima  asupra  fondului,  în  vederea  efectuării   înscrierilor  dispuse  privitoare  la   drepturile  reale  tabulare,  actele  şi  faptele   juridice,  precum  şi  la  oricare  raporturi  juridice  supuse  publicităţii,  referitoare  la   imobilele  înscrise  în  cartea  funciară.

 – alineatul a fost abrogat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.

Articolul 29. Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 actualizata

  1 comentariu la “Articolul 29

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.