Articolul 9

Art. 9. –

– Art. fost modificat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.

(1) Agenţia Naţională este finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
(1.1) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, Agenția Națională și instituțiile subordonate prelucrează date cu caracter personal, responsabilitatea protejării datelor transmise către terți revenind acestora din urmă, în condițiile legii.
10/07/2018 – alineatul a fost introdus prin OUG 31 din 18/04/2018.
(2) Subvenţia de la bugetul de stat se acordă pentru finanţarea cheltuielilor de personal, altele decât cele aferente Programului naţional de cadastru şi carte funciară, pentru cheltuielile curente şi de capital ale Agenţiei Naţionale şi ale unităţilor subordonate, precum şi pentru cheltuielile aferente proiectelor finanţate din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în condiţiile legii.
(3) Veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale şi ale unităţilor subordonate se constituie din:
a) tarife aferente serviciilor şi produselor furnizate;
b) închirieri de spaţii şi aparatură;
c) donaţii şi sponsorizări primite potrivit legii;
d) alte sume încasate în condiţiile legii şi se utilizează pentru finanţarea activităţilor cuprinse în Programul naţional de cadastru şi carte funciară, prevăzut la alin. (23), program ce se poate finanţa şi din fonduri externe nerambursabile, precum şi din alte surse financiare alocate din bugetul unităţilor administrativ-teritoriale.
(3.4) În cazul în care unitățile administrativ-teritoriale inițiază lucrări de înregistrare sistematică în condițiile prezentei legi, din surse financiare alocate din bugetul unităților administrativ-teritoriale, acestea pot beneficia de sponsorizări de la persoane fizice sau juridice pentru finalizarea acestor lucrări, în condițiile legii.

10/07/2018 – alineatul a fost introdus prin OUG 31 din 18/04/2018.
(4) Veniturile prevăzute la alin. (3) sunt venituri proprii ale Agenţiei Naţionale şi pot fi încasate şi prin intermediul unităţilor subordonate. Agenţia Naţională repartizează unităţilor subordonate subvenţii şi sume aferente veniturilor proprii.
(5) «abrogat»

(6) Tarifele și încasările prevăzute la alin. (3) nu sunt purtătoare de TVA, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 – alineatul a fost modificat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.

(7) Plata onorariilor și tarifelor în vederea eliberării de către notarii publici a certificatelor de moștenitor, certificate întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, se face de către Agenția Națională din veniturile proprii, în aplicarea Programului național de cadastru și carte funciară, chiar și ulterior finalizării înregistrării sistematice, cu condiția respectării termenelor maximale prevăzute la alin. (9), cu respectarea prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la plata TVA.

 – alineatul a fost modificat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.

(7.1) Sumelor achitate de Agenția Națională pentru plata certificatelor de moștenitor prevăzute la alin. (7) li se adaugă taxa pe valoarea adăugată, dispoziție aplicabilă tuturor certificatelor de moștenitor întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, indiferent de data eliberării acestora, de către notarii publici care întrunesc condițiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 – alineatul a fost introdus prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.
(8) Procedura de eliberare şi termenul de plată a certificatelor prevăzute la alin. (7) se stabilesc prin protocol încheiat între Agenţia Naţională şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. Protocolul se aprobă prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale şi hotărâre a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(8.1) Cuantumul onorariului notarial achitat de Agenţia Naţională pentru eliberarea de către notarii publici a certificatelor de moştenitor, a certificatelor de moştenitor suplimentar, a certificatelor de legatar şi a certificatelor de vacanţă succesorală, întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul
înregistrării sistematice, se stabileşte, la propunerea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(9) Plata certificatelor de moştenitor se face de către Agenţia Naţională conform procedurii prevăzute la alin. (8), cu excepţia certificatelor de moştenitor eliberate ulterior împlinirii unui termen de 2 ani de la data sesizării camerei notarilor publici de către oficiul teritorial, în cazul succesiunilor nedezbătute, în vederea repartizării cauzei succesorale notarului public competent.
(10) În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică nu se datorează impozitul pe venitul din transferul proprietăților imobiliare, prin derogare de la dispozițiile art. 111 alin. (1) și (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile art. 111 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile în cadrul procesului de înregistrare sistematică.

 – alineatul a fost modificat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.
(11) Prin derogare de la dispoziţiile art. 771 alin. (6) – (8) din Legea nr. 571/2003*), cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile referitoare la calculul, încasarea şi virarea impozitului pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare nu sunt aplicabile actelor notariale prin care operează transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia constatate prin certificat de moştenitor, certificat de moştenitor suplimentar sau certificat de legatar, eliberate la solicitarea oficiului teritorial sau a secretarului unităţii administrativteritoriale, în vederea realizării înregistrării sistematice.
Dispoziţiile art. 771 alin. (6) – (8) din Legea nr. 571/2003*), cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile certificatelor de înscriere în cartea funciară a posesorului ca proprietar.
*) A se vedea asteriscul de la art. 9 alin. (6).
(12) Pentru înscrierea în cartea funciară a drepturilor reale în condiţiile alin. (10) şi (11), registratorii de carte funciară nu solicită dovada îndeplinirii obligaţiei de plată a acestui impozit.

(12.1) Prin procedurile prevăzute la alin. (32) și (34.6) se pot stabili categoriile de imobile exceptate de la decontare, precum și cele pentru care se decontează un cuantum mai mic decât cel prevăzut la alin. (30) și (34.5).

 – alineatul a fost modificat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.

(13) Tarifele pentru cererile având ca obiect furnizarea serviciilor prestate de Agenţia Naţională şi unităţile sale subordonate pot fi încasate de notarii publici în numele şi pe seama Agenţiei Naţionale, pe chitanţiere puse la dispoziţie de către Agenţia Naţională şi inscripţionate cu datele sale de identificare, pe bonuri fiscale proprii, prin ordine de plată, ca urmare a viramentelor bancare efectuate în contul biroului notarial, prin mijloace electronice de plată sau orice alte modalităţi prevăzute de lege. Tarifele încasate de notarii publici în contul biroului notarial, în condiţiile prezentei legi, prin oricare dintre mijloacele prevăzute anterior sunt virate, până la data de 25 a lunii următoare, în contul Agenţiei Naţionale, deschis la Trezoreria Statului, conform evidenţelor ţinute de biroul notarial. Metodologia de încasare şi virare a tarifelor de publicitate imobiliară se stabileşte de Agenţia Naţională şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România prin protocol, care se aprobă în condiţiile alin. (8). Evidenţa tarifelor încasate de notarii publici în condiţiile prezentei legi se ține separat de evidenţa financiar-contabilă a biroului notarial.
(13.1) În cazul în care notarii publici nu virează tarifele încasate, în termenul şi în condiţiile prevăzute la alin. (13), tarifele, inclusiv accesoriile aferente acestora, se stabilesc prin decizia oficiului teritorial, semnată de director şi de contabilul- şef, avizată de legalitate. Decizia oficiului teritorial constituie titlu executoriu, iar executarea silită se efectuează cu respectarea prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
(13.2) Pentru neachitarea tarifelor încasate de către notarii publici la termenul prevăzut la alin. (13), se aplică dispoziţiile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru creanţele datorate bugetului de stat.
(13.3) Tarifele prevăzute de prezenta lege sunt creanţe bugetare asimilate creanţelor fiscale.
(14) Agenţia Naţională şi instituţiile subordonate nu emit facturi fiscale pentru tarifele încasate în vederea furnizării serviciilor prestate în domeniul specific de activitate, prevedere aplicabilă inclusiv situaţiilor în care tarifele sunt încasate prin virament în contul biroului notarial potrivit alin. (13).
(15) În vederea efectuării viramentului în contul biroului notarial, notarul public eliberează beneficiarului un înscris din care rezultă valoarea tarifului aferent serviciului de cadastru şi publicitate imobiliară solicitat. Dovada încasării tarifelor prin ordine de plată ca urmare a viramentelor bancare efectuate în contul biroului notarial se face cu copia ordinului de plată în contul acestuia şi prin menţiunile corespunzătoare din încheierea de autentificare, încheierea finală emisă ca urmare a dezbaterii succesiunii sau încheierea de intabulare şi extrasul de carte funciară, după caz.
(16) Tarifele pentru servicii de publicitate imobiliară pot fi încasate şi de alte instituţii sau persoane, în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu Agenţia Naţională.
(17) Tarifele se stabilesc, se modifică şi se actualizează de consiliul de administraţie şi se aprobă prin ordin cu caracter normativ al directorului general, cu avizul prealabil al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
(18) Veniturile încasate se virează în contul Agenţiei Naţionale deschis la Trezoreria Statului.
(19) Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului din subvenţia acordată de la bugetul de stat se restituie la acest buget. Subvenţia nu se regularizează cu veniturile proprii, iar veniturile proprii rămase neutilizate la sfârşitul anului se reportează în anul următor.
(20) Agenţia Naţională poate colabora cu persoane fizice şi juridice române sau străine de specialitate, în condiţiile legii, pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunzătoare domeniului său de activitate.
(21) Agenţia Naţională îşi asumă întreaga responsabilitate în implementarea Proiectului cadastrului şi publicităţii imobiliare, finanţat prin împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), şi a celorlalte acorduri internaţionale ce implică împrumuturi nerambursabile sau garanţii de la stat, asumate anterior de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, inclusiv pentru partea preluată de la Ministerul Justiţiei.
(22) Agenţia Naţională va face toate demersurile necesare amendării acordurilor de împrumut internaţionale pentru a se realiza înlocuirea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi a Ministerului Justiţiei cu Agenţia Naţională.
(23) Se instituie Programul naţional de cadastru şi carte funciară în scopul înregistrării gratuite a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, realizării planului cadastral al imobilelor şi deschiderii cărţilor funciare la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale.
(24) Planul cadastral al imobilelor şi cărţile funciare deschise potrivit alin. (23) reflectă situaţia tehnică şi juridică actuală a imobilelor.
(25) În aplicarea prevederilor alin. (23) şi (24), ca urmare a sesizării camerei notarilor publici, potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. (2) lit. g) şi ale art. 12 alin. (4), notarii publici eliberează certificatele de moştenitor pentru succesiunile nedezbătute, respectiv certificatele de înscriere a posesorului ca proprietar, la cererea persoanelor interesate.
(26) Programul naţional de cadastru şi carte funciară prevăzut la alin. (23) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(27) Programul naţional de cadastru şi carte funciară include acţiunile necesare derulării, precum şi sumele aferente acestora şi constă în activităţi precum:
a) măsurători cadastrale;
b) activităţi de geodezie, cartografie, topografie şi fotogrammetrie;
c) activităţi de informare şi conştientizare a publicului;
d) dezvoltare şi mentenanţă a sistemelor informatice;
e) conversia cărţilor funciare şi a documentaţiilor cadastrale din format analogic în format digital;
f) tehnică de calcul şi de stocare;
g) alte activităţi ce decurg din derularea Programului naţional de cadastru şi carte funciară.
(28) În vederea realizării Programului naţional de cadastru şi carte funciară menţionat la alin. (23):
a) se organizează în cadrul Agenţiei Naţionale şi al unităţilor subordonate compartimente funcţionale de înregistrare sistematică a proprietăţilor imobiliare, ale căror atribuţii se stabilesc prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale şi care urmăresc, în principal, coordonarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unităţilor administrativ- teritoriale, precum şi la nivel naţional;
b) Agenţia Naţională poate angaja personal cu contract de muncă pe perioadă determinată, cu finanţare din venituri proprii. Salarizarea personalului angajat cu contract de muncă pe perioadă determinată se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare din Agenţia Naţională sau unităţile subordonate, după caz.
c) prin fişa postului se stabilesc atribuţiile corespunzătoare nivelului de pregătire profesională a întregului personal angajat în cadrul Agenţiei Naţionale şi al unităţilor subordonate, în vederea îndeplinirii activităţilor specifice instituţiei, inclusiv activităţile de recepţie şi cele corespunzătoare
Programului naţional de cadastru şi carte funciară, indiferent de modul de finanţare;
d) întreg personalul Agenţiei Naţionale şi instituţiilor subordonate, inclusiv personalul nou angajat în condiţiile lit. b), beneficiază de toate drepturile, inclusiv drepturile de natură salarială dobândite anterior de personalul angajat pe perioadă nedeterminată.
(29) În cadrul Programului național de cadastru și carte funciară se cofinanțează și lucrările de înregistrare sistematică inițiate ca urmare a contractării acestora de către unitățile administrativ-teritoriale, valoarea cofinanțării fiind în cuantumul prevăzut la alin. (34.5).

 – alineatul a fost modificat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.

(29.1) Sectoarele cadastrale recepționate de oficiile teritoriale după data intrării în vigoare a Legii nr. 150/2015 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 25 iunie 2015, indiferent de data contractării acestor lucrări de către unitățile administrativ-teritoriale, se cofinanțează potrivit alin. (29) și alin. (30) – (34). 

 – alineatul a fost introdus prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.
(30) Taxa pe valoarea adăugată se adaugă, potrivit legii, la sumele prevăzute la alin. (29) și (34.5), ce se decontează de Agenția Națională pentru cofinanțarea sau finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică contractate de unitățile administrativ-teritoriale.

 – alineatul a fost modificat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.
(31) În situaţia în care lucrările de cadastru sistematic contractate, în condiţiile alin. (29), de unităţile administrativ- teritoriale au o valoare inferioară celei stabilite la alin. (30), Agenţia Naţională va deconta o sumă fixă, care nu poate depăşi valoarea contractului.

 – alineatul a fost abrogat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.
(32) Plata destinată cofinanțării se face de către Agenția Națională, în limita bugetului aprobat, ulterior finalizării înregistrării sistematice la nivelul sectorului cadastral, conform unei proceduri stabilite prin regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agenției Naționale.

 – alineatul a fost modificat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.
(33) Plata prevăzută la alin. (29)-(32) se aprobă de Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale, la solicitarea expresă a unităţii administrativ-teritoriale, cu menţionarea sumei care se solicită a se deconta.
(34) Fondurile aferente acestor lucrări se virează în contul unităților administrativ-teritoriale ulterior înființării cărților funciare, iar suma ce urmează a fi virată se va calcula raportat la numărul total de cărți funciare, în aplicarea situațiilor particulare prevăzute la alin. (30).

 – alineatul a fost modificat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.
(34.1) În cadrul Programului național de cadastru și carte funciară se finanțează, în condițiile legii, și lucrările de înregistrare sistematică ce vor fi inițiate de unități administrativ-teritoriale, având ca obiect atât sectoare cadastrale care cuprind imobile din extravilan, cât și sectoare cadastrale care cuprind imobile din extravilan și din intravilan, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor.

10/07/2018 – alineatul a fost introdus prin OUG 31 din 18/04/2018.
(34.2) Prin excepţie de la prevederile alin. (34.1), în unităţile administrativ-teritoriale în care nu sunt terenuri în extravilan, unităţile administrativ-teritoriale beneficiare prevăzute la alin. (34.1) pot demara lucrările de înregistrare sistematică la nivelul sectoarelor cadastrale din intravilan.
(34.3) Finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică prevăzute la alin. (34.1) şi (34.2) se efectuează prin alocarea fiecărei unităţi administrativ-teritoriale de sume de la bugetul Agenţiei Naţionale, prin bugetele oficiilor teritoriale, în limita bugetului aprobat şi a acordului Consiliului de administraţie, pe bază de contract de finanţare multianual, care va conţine inclusiv clauze referitoare la procedura de monitorizare a lucrărilor de către Agenţia Naţională, prin oficiile teritoriale.
(34.4) Alocarea sumelor aprobate cu destinaţia prevăzută la alin. (34.1) şi (34.2) unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare se realizează ca urmare a aprobării de către Consiliul de administraţie, de la o poziţie distinctă de transferuri, din bugetul Agenţiei Naţionale, prin bugetele oficiilor teritoriale, şi constituie surse de finanţare complementare pentru bugetele acestora.
Sumele primite de unităţile administrativ-teritoriale se evidenţiază la o poziţie distinctă de venituri în bugetele acestora.
(34.5) Agenția Națională finanțează lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale în condițiile alin. (34.1) și (34.2) într-un cuantum de maximum 60 lei/carte funciară, cu excepția terenurilor situate în zone cu forme de relief ce au categorii ridicate de dificultate prevăzute de Instrucțiunile de aplicare a Normelor de timp pentru operațiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Național de Cartografie, aprobate prin ordin al directorului general al Agenției Naționale, caz în care cuantumul se majorează proporțional cu coeficienții aferenți categoriilor de dificultate. Lista unităților administrativ-teritoriale, precum și coeficienții corespunzători se aprobă ca anexă la acest ordin.

10/07/2018 – alineatul a fost introdus prin OUG 31 din 18/04/2018.
(34.6) Procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor se stabilesc prin ordin al directorului general al Agenției Naționale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

10/07/2018 – alineatul a fost introdus prin OUG 31 din 18/04/2018.
(34.7) În vederea asigurării finanțării prevăzute la alin. (34.3) și (34.4), unitățile administrativ-teritoriale care intenționează demararea lucrărilor de înregistrare sistematică a terenurilor la nivel de sector cadastral, conform alin. (34.1) și (34.2), au obligația de a transmite oficiilor teritoriale în raza cărora sunt situate sectoarele cadastrale solicitarea de a se încheia contractul de finanțare, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a procedurii prevăzute la alin. (34.6). În vederea derulării accelerate a Programului național de cadastru și carte funciară, termenul de 60 de zile se va calcula de la primirea de către unitatea administrativ-teritorială a înștiințării transmise de oficiul teritorial cu privire la suma alocată pentru finanțare și a modelului contractului de finanțare, prevederile alin. (34.8) nefiind aplicabile. Unitățile administrativ-teritoriale beneficiare ale finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică au obligația de a include cu prioritate în sectoarele cadastrale care fac obiectul contractului de prestări servicii terenurile aferente proiectelor de infrastructură de interes național, precum și pe cele care fac obiectul subvențiilor plătite de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

10/07/2018 – alineatul a fost introdus prin OUG 31 din 18/04/2018.
(34.8) La împlinirea a 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (34.7), oficiile teritoriale vor notifica unităţile administrativ-teritoriale care nu au solicitat încheierea contractului de finanţare, pentru a solicita încheierea contractului în termen de 15 zile de la primirea notificării, sub ancţiunea
pierderii finanţării.
(34.9) Unităţile administrativ-teritoriale care au iniţiat lucrări de înregistrare sistematică prin protocoale de colaborare încheiate cu Agenţia Naţională, precum şi unităţile administrativ-teritoriale incluse în Programul naţional de cadastru şi carte funciară, prin proceduri iniţiate de Agenţia Naţională, sunt exceptate de la prevederile alin. (34.1) şi (34.2).
(34.10) Efectuarea lucrărilor de înregistrare sistematică derulate în condiţiile alin. (34.1) şi (34.2) se face cu respectarea dispoziţiilor alin. (7)-(9), precum şi a dispoziţiilor art. 11 alin. (2) -art. 17.
(34.11) «abrogat»
(34.12) Unităţile administrativ-teritoriale beneficiare au obligaţia să transmită Agenţiei Naţionale toate documentele necesare monitorizării şi finanţării prin program a obiectivului prevăzut la alin. (34.1) şi (34.2) şi sunt responsabile pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea datelor prezentate.
(35) Lucrările de înregistrare sistematică demarate în cadrul Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007 şi ratificat prin Legea nr. 14/2009, cu modificările ulterioare, vor fi finanţate din veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale.
(36) «abrogat»
(37) Specificaţiile tehnice conţinute în documentaţiile de atribuire a contractelor pentru lucrări de geodezie, cartografie, fotogrammetrie şi aerofotografiere sunt avizate pentru conformitate cu reglementările specifice de către Agenţia Naţională, înainte de iniţierea procedurilor de achiziţie
publică, sub sancţiunea neacordării avizului de începere a lucrărilor, respectiv a respingerii cererii de recepţie.
(38) Specificaţiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară sunt stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi conţin, în principal, activităţile aferente etapelor prevăzute la art. 11 alin. (2).

Articolul 9. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 actualizata

  1 comentariu la “Articolul 9

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.