Etichetă: specificatii tehnice

Articolul 107

Art. 107 – Comisia de recepție verifică dacă livrabilele aferente Documentelor tehnice ale cadastrului finale corespund din punct de vedere al formei și conținutului Specificațiilor tehnice. Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea si receptia lucrarilor sistematice de cadastru si înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciara Read more →

Articolul 87

Art. 87 – La finalul acestei etape, în momentul în care livrabilele verificate nu mai prezintă deficiențe de corectat, Comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește notificarea aferentă etapei 1 și o comunică Prestatorului, în vederea predării livrabilelor în format analogic conform tabelului Livrabile din Specificațiile tehnice. Model de notificare către prestator se regăsește în Anexa nr. 12. Anexa la… Read more →

Articolul 77

Art. 77 – (1) Verificarea cantitativă se realizează de către Comisia de recepție, prin parcurgerea următorilor pași: a) se determină numărul fișierelor ID.cgxml; b) se determină numărul fișierelor ID.pdf; c) se determină numărul fișierelor ID-Cn-Um.pdf asociate; d) se verifică integritatea și cerințele de conținut ale fișierelor, respectiv 1% din fișiere, alese aleatoriu din toate tipurile, se deschid și se constată… Read more →

Articolul 73

Art. 73 – În această etapă prestatorul predă toate livrabilele prevăzute în Specificațiile tehnice – Tabel Livrabile, numai în format digital, la termenul stabilit în contract, conform graficului de activități, având îndeplinită cerința prevăzută de art. 12 alin. (14) din Lege. Modelul procesului-verbal de predare-primire se regăsește în Anexa nr. 10. Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea… Read more →

Articolul 70

Art. 70 – Verificarea livrării Raport preliminar se efectuează atât din punct de vedere cantitativ cât și din punct de vedere calitativ astfel: a) Livrarea în format digital din punct de vedere cantitativ se verifică următoarele: 1. existența pe suportul digital a fișierelor prevăzute în livrare; 2. tipul/ formatul fișierelor corespunde cu cerințele specificate (pdf, shp); 3. denumirea fișierelor și… Read more →

Articolul 54

Art. 54 – Verificarea și recepția lucrărilor de înregistrare sistematică se realizează în conformitate cu prevederile, normele și procedurile legale în domeniu, respectiv: Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Specificațiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru la nivel de UAT ori sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară,… Read more →

3.8 Deschiderea cărţilor funciare

3.8 Deschiderea cărţilor funciare După emiterea Procesului-verbal de acceptanță a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului – copie finală», OCPI deschide noile cărți funciare, în baza documentelor tehnice finale ale cadastrului și a documentelor aferente, conform Regulamentului aprobat prin ordin al directorului general al ANCPI. OCPI transmite Achizitorului și Primăriei documentele tehnice ale cadastrului finale, în format digital. În urma deschiderii… Read more →

Termeni, definitii si abrevieri

Achizitor – Autoritatea/Instituţia publică ce are calitatea de Autoritate Contractantă în cadrul procedurii de achiziţie a lucrărilor sistematice de cadastru demarate la nivel de sectoare cadastrale ANCPI – Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară BI – Buletin de Identitate Birou teritorial – Birou de cadastru şi publicitate imobiliară CF – Carte Funciară .cgxml – Structura XML definită de ANCPI pentru… Read more →

Articolul 304

Art. 304. – (1) În cazul construcţiilor, punctele caracteristice se determină prin măsurători topografice expeditive. (2) Executantul trebuie să reprezinte pe plan toate construcţiile permanente existente în teren, indiferent de existenţa ori lipsa actelor de proprietate privitoare la acestea şi indiferent de situaţia înscrisă în cărţile funciare. (3) Se reprezintă numai construcţiile permanente cu suprafaţa mai mare de 1 mp,… Read more →

Articolul 12

Art.  12.  -­ (1)  Documentele  tehnice  ale  cadastrului  se  întocmesc  pentru   fiecare  sector  cadastral  şi  evidenţiază  situaţia  de  fapt  constatată  de  persoana   autorizată  care  efectuează  lucrările  de  înregistrare  sistematică  şi  constituie   temeiul  înregistrării  din  oficiu  a  imobilelor  în  evidenţele  de  cadastru  şi  în  cartea   funciară. Documentele  tehnice  sunt: a)  planul  cadastral; b)  registrul  cadastral  al  imobilelor;… Read more →

Articolul 9

Art. 9. – – Art. fost modificat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019. (1) Agenţia Naţională este finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. (1.1) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, Agenția Națională și instituțiile subordonate prelucrează date cu caracter personal, responsabilitatea protejării datelor transmise către terți… Read more →