Etichetă: contraventii

Articolul 14

Constituie contravenţii următoarele fapte: a) vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan, în care se află situri arheologice, în care au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potenţial arheologic evidenţiat întâmplător, fără avizul specific al Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, după caz, prevăzut la art. 3 alin. (4); b) vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan… Read more →

Articolul 12

În exercitarea atribuţiilor care rezultă din aplicarea prezentei legi, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, împreună cu structurile subordonate, după caz: a) asigură publicarea ofertelor de vânzare-cumpărare pe site-ul propriu; b) asigură verificarea exercitării dreptului de preempţiune; c) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de vânzare-cumpărare de către preemptorul potenţial cumpărător, prevăzute de prezenta lege; – – – Lit. c) a art. 12 a fost modificată… Read more →

Articolul 91

Art. 91 – (1) Contravențiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. (2) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor ori de la data comunicării acestuia, după caz,… Read more →

Articolul 87

Art. 87 – Constituie contravenții în domeniul apelor următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni: 1) executarea sau punerea în funcțiune de lucrări construite pe ape sau care au legătură cu apele, precum și modificarea sau extinderea acestora, fără aviz/ autorizație sau fără respectarea avizului ori a autorizației de gospodărire… Read more →

Articolul 78

Art. 78 – (1) Activitatea de gospodărire a apelor și respectarea prevederilor prezentei legi sunt supuse controlului de specialitate. (2) Abrogat. (la 22-07-2010, Alin. (2) al art. 78 a fost abrogat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 146 din 12 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 19 iulie 2010, care modifică pct. 53 al art. I din… Read more →

Articolul 115

Art. 115 – În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, contravențiilor prevăzute la art. 111 li se aplică dispozițiile Legii nr. 32/1968 *) privind constatarea și sancționarea contravențiilor, cu modificările ulterioare. Notă  *) Legea nr. 32/1968 privind constatarea și sancționarea contravențiilor a fost abrogată de art. 51 din ORDONANȚA nr. 2 din 12 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din… Read more →

Articolul 112

Art. 112 – Contravențiile prevăzute la art. 111 alin. (1) se sancționează astfel: a) cele de la lit. a)-c), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; b) cele de la lit. d)-j), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei. Articolul 112 din Capitolul IX a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 186 din 24 iulie 2017, publicată în MONITORUL… Read more →

Articolul 111

Art. 111 – (1) Constituie contravenții la normele privind evidenta, protecția, folosirea și ameliorarea terenurilor agricole sau silvice următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții, încât, potrivit legii penale, constituie infracțiuni: a) efectuarea de schimburi de terenuri și a schimbării categoriei de folosință a terenurilor de la superioară la inferioară, precum și folosirea definitivă sau temporară a terenurilor agricole… Read more →

Articolul 110.2

Art. 110.2 – Contravențiile prevăzute la art. 110.1 se sancționează astfel: a) abrogată; Lit. a) a art. 110^2 a fost abrogată de art. 35 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. b) cele de la literele b) și c) cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei. c) cea de la lit. d), cu amenda de la 500 lei… Read more →

Articolul 110.1

Art. 110.1 – Constituie contravenții la normele privind reconstituirea dreptului de proprietate următoarele fapte: a) abrogată; Lit. a) a art. 110.1 a fost abrogată de art. 35 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. b) neafișarea datelor menționate în art. 27 alin. (4.1) de către primar în termen de 10 zile de la sfârșitul… Read more →

Articolul 27

Art. 27. – (1) Preşedinţii consiliilor judeţene, primarii şi organele de control din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene au obligaţia să urmărească respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii în cadrul unităţilor lor administrativ-teritoriale şi, în funcţie de încălcarea prevederilor legale, să aplice sancţiuni sau să se adreseze instanţelor judecătoreşti şi organelor de urmărire penală, după caz. (1.1) Pe lângă… Read more →

Articolul 26

Art. 26. – (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni: a) executarea sau desfiinţarea, totală ori parţială, fără autorizaţie a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu excepţia celor menţionate la lit. b), c), e) şi g), de către investitor şi executant; b) executarea sau desființarea, cu nerespectarea prevederilor autorizației, a… Read more →

Articolul 40

Art. 40 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate persoanele fizice şi juridice sunt: a) avertisment; b) amendă de la 200 lei la 4.000 lei inclusiv; c) suspendarea certificatului de autorizare pe o perioadă de la o lună la 3 luni; d) retragerea certificatului de autorizare. (2) Punerea… Read more →

Articolul 46

 Art.  46.  -­ (1)  Agenţia  Naţională  este  împuternicită  să  controleze  activitatea   tuturor  persoanelor  fizice  şi  juridice  autorizate  în  condiţiile  prezentei  legi,  care   desfăşoară  activităţi  pe  teritoriul  României  în  domeniile  cadastrului,  geodeziei   şi  cartografiei,  cu  excepţia  instituţiilor  din  domeniul  apărării,  ordinii  publice  şi  al   securităţii  naţionale,  care  exercită  acest  atribut  prin  structurile  proprii. (2)  Constituie  contravenţii  următoarele… Read more →