Articolul 11

 Art.  11.  -­

– Art. fost modificat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.

(1) Unitățile administrativ-teritoriale și/sau, după caz, sectoarele cadastrale în care se vor derula lucrări de înregistrare sistematică se aduc la cunoștința publică, pe pagina de internet special creată de către Agenția Națională, în scopul informării autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, precum și a persoanelor fizice și juridice care dețin drepturi referitoare la imobile.

 – alineatul a fost modificat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.

(2)  Specificaţiile  tehnice  de  realizare  a  lucrărilor  sistematice  de  cadastru  în   vederea  înscrierii  imobilelor  în  cartea  funciară  se  aprobă  prin  ordin  cu  caracter   normativ  al  directorului  general  al  Agenţiei  Naţionale,  care  se  publică  în   Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  şi  cuprinde,  în  principal,  următoarele   etape:

a)  înştiinţarea  proprietarilor,  respectiv  a  posesorilor  şi  a  altor  deţinători,  prin   intermediul  campaniei  de  informare  publică,  organizată  la  nivel  naţional  şi   local,  cu  privire  la  începerea  lucrărilor  de  înregistrare  sistematică,  precum  şi   cu  privire  la  procedura  de  realizare,  beneficiile,  drepturile  şi  obligaţiile  ce  le   revin  pe  parcursul  derulării  lucrărilor  de  înregistrare  sistematică  a   proprietăţilor;

b)  identificarea  limitelor  unităţii  administrativ-­teritoriale;

c)  stabilirea  sectoarelor  cadastrale;

d)  integrarea  de  către  persoana  autorizată  să  execute  lucrările  de  cadastru   a  tuturor  informaţiilor  tehnice  şi  juridice  preluate  de  la  oficiul  teritorial,   autorităţile  şi  instituţiile  publice  sau  de  la  alte  persoane  fizice  şi  juridice;

e)  identificarea  amplasamentelor  imobilelor  în  cadrul  sectoarelor  cadastrale;

f)   identificarea  titularilor  drepturilor  reale  şi  a  posesorilor,  precum  şi   preluarea,  în  cazul  în  care  înscrisul  nu  există  în  arhiva  oficiului  teritorial  sau  a   autorităţii  administraţiei  publice  locale  ori  a  emitentului  acestora,  de  către   persoana  autorizată  care  efectuează  lucrările  de  înregistrare  sistematică,  a   actelor  în  original  sau  în  copie  legalizată;

g)   sesizarea  camerei  notarilor  publici  de  către  oficiul  teritorial,  în  cazul   succesiunilor  nedezbătute,  în  vederea  repartizării  cauzei  succesorale  notarului   public  competent;

h)   actualizarea  informaţiilor  culese  din  teren  cu  cele  din  înregistrarea   sporadică  şi  întocmirea  documentelor  tehnice  cadastrale;

i)   recepţia  documentelor  tehnice  cadastrale  de  către  personalul  de   specialitate  numit  în  aplicarea  dispoziţiilor  art.  9  alin.  (28);

j)  publicarea,  în  scop  de  informare  publică,  cu  cel  puţin  5  zile  înainte  de   afişare,  a  anunţului  prealabil  privind  afişarea  publică  a  documentelor  tehnice   ale  cadastrului,  într-­un  ziar  de  largă  circulaţie,  într-­un  ziar  local,  la  sediul   consiliului  local,  pe  pagina  de  internet  a  administraţiei  publice  locale,  precum   şi  pe  cea  aparţinând  Agenţiei  Naţionale;

k)  publicarea  şi  afişarea,  la  nivel  central,  pe  pagina  de  internet  special   creată  de  către  Agenţia  Naţională  în  acest  scop,  precum  şi  la  nivel  local,  la   sediul  consiliului  local  sau  într-­un  alt  loc  stabilit  în  acest  scop  de  către  primarul   unităţii  administrativ-­   teritoriale,  pe  pagina  de  internet  a  autorităţii   administraţiei  publice  locale  a  documentelor  tehnice  cadastrale;

l)   înregistrarea  cererilor  de  rectificare  a  documentelor  tehnice  ale   cadastrului,  inclusiv  în  ceea  ce  priveşte  contestarea  calităţii  de  posesor,  se poate  face  şi  electronic,  inclusiv  pe  pagina  de  internet  special  creată  de  către   Agenţia  Naţională  în  acest  scop;

m)   modificarea  conţinutului  documentelor  tehnice  cadastrale,  în  urma   soluţionării  cererilor  de  rectificare,  şi  actualizarea  evidenţei  conform  lucrărilor   de  înregistrare  în  cadastru  şi  în  cartea  funciară  realizate  la  cerere,  în  perioada   de  afişare;

n)   închiderea  lucrărilor  sistematice  de  cadastru  în  vederea  înscrierii  în   cartea  funciară;

o)  deschiderea  noilor  cărţi  funciare;

p) informarea publică, prin afișare, pe pagina de internet special creată de către Agenția Națională în acest scop, cu privire la finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul sectorului cadastral sau a întregii unități administrativ- teritoriale;

 – litera a fost modificata prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.

q)   punerea  la  dispoziţia  persoanelor  interesate  conform  înscrierilor  din   cartea  funciară  a  extraselor  de  carte  funciară  pentru  informare,  emise  fără  a  fi   semnate  de  oficiul  teritorial,  acestea  fiind  generate  automat  de  sistemul   informatic  integrat  de  cadastru  şi  carte  funciară,  precum  şi  a  extrasului  din   noul  plan  cadastral,  prin  intermediul  unităţii  administrativ-­teritoriale  pentru   documentele  în  format  analog,  sau  prin  accesarea  serviciului  destinat  acestei   operaţiuni  de  pe  pagina  de  internet  special  creată  în  acest  sens  a  Agenţiei   Naţionale;

r)  arhivarea  documentelor  care  stau  la  baza  lucrărilor  de  cadastru  şi   înscriere  în  cartea  funciară;

s)  eliberarea  de  către  notarul  public,  la  cererea  posesorilor  imobilelor  care   au  făcut  obiectul  înregistrării  sistematice,  în  termen  de  maximum  2  ani,  dar  nu   mai  devreme  de   90  de  zile  de  la  data  deschiderii  cărţilor  funciare,  a   certificatului  pentru  înscrierea  în  cartea  funciară  a  posesorilor  ca  proprietari.

(3)  Lucrările  tehnice  de  cadastru  se  realizează  utilizând  limitele  unităţilor   administrativ­teritoriale  şi  limitele  intravilanelor  din  sistemul  integrat  de   cadastru  şi  carte  funciară.

(4)   Limitele  unităţilor  administrativ-­teritoriale  sunt  identificate,  marcate,   rectificate  ori  actualizate  de  către  comisia  de  delimitare,  numită  în  acest  scop   prin  ordin  al  prefectului.  (5)   Limitele  recunoscute  reciproc  de  către  reprezentanţii  unităţilor   administrativ-­teritoriale  sunt  descrise  şi  reprezentate  în  procesul-­verbal  de   delimitare  ce  conţine  şi  inventarul  coordonatelor  punctelor  ce  definesc  aceste   limite,  determinate   în  sistem  naţional  de  proiecţie.  După  semnarea  şi   ştampilarea  procesului-­verbal  de  delimitare  şi  a  tuturor  anexelor  de  către   membrii  comisiei  de  delimitare  şi  aprobarea  de  către  prefect,  limitele  devin   oficiale  şi  sunt  introduse  în  sistemul  integrat  de  cadastru  şi  carte  funciară.

(6)   Contestaţiile  unităţilor  administrativ-­teritoriale  privind  limitele   administrative  pot  fi  soluţionate  pe  cale  amiabilă,  prin  mediere  de  către   instituţia  prefectului  sau  pe  cale  judecătorească.

(7)  Medierea  de  către  instituţia  prefectului  se  finalizează  prin  semnarea  şi   ştampilarea  procesului-­verbal  de  delimitare,  precum  şi  a  tuturor  anexelor,  de   către  membrii  comisiei  de  delimitare.

(8)  În  situaţia  în  care  limitele  sunt  contestate,  până  la  soluţionarea  definitivă   a  litigiului,  se  utilizează  cele  din  sistemul  integrat  de  cadastru  şi  carte  funciară, folosite  de  oficiile  teritoriale  în  activitatea  de  recepţie  a  documentaţiilor   cadastrale  şi  de  înscriere  în  cartea  funciară.  Dacă  există  diferenţe  între   limitele  gestionate  de  oficiile  teritoriale  ale  judeţelor  învecinate,  până  la   soluţionarea  litigiului,  Agenţia  Naţională  decide  asupra  limitei  care  este   utilizată.

(81)  Până  la  aprobarea  delimitării  unităţilor  administrativ-­  teritoriale  prin  lege,   în  cazul  în  care  limitele  acestora  sunt  stabilite  prin  procese-­verbale  de   delimitare,  procese-­verbale  de  conciliere  sau,  după  caz,  prin  hotărâri   judecătoreşti  definitive,  aceste  limite  devin  oficiale  şi  Agenţia  Naţională  are   obligaţia  de  a  le  introduce  în  sistemul  integrat  de  cadastru  şi  carte  funciară,   dispoziţiile  alin.  (16)  fiind  aplicabile.

(9)  Ulterior  stabilirii  limitelor  unităţilor  administrativ-­teritoriale,  acestea  pot  fi   rectificate,  actualizate  sau  modificate,  după  caz.

(10)  Actualizarea  limitelor  este  operaţiunea  tehnică  prin  care  limita  dintre   două  unităţi  administrativ-­teritoriale  se  schimbă  pe  o  porţiune  limitată,  pe  baza   acordului  comisiei  de  delimitare.

(11)   Actualizarea  limitelor  unităţilor  administrativ-­teritoriale  din  sistemul   integrat  de  cadastru  şi  carte  funciară  se  efectuează  exclusiv  pe  baza   măsurătorilor  în  teren.

(12)  În  situaţia  în  care  se  actualizează  limitele,  comisia  de  delimitare,  numită   prin  ordin  al  prefectului,  întocmeşte  un  nou  proces-­verbal  de  delimitare  similar   celui  prevăzut  la  alin.  (5).  Aceeaşi  procedură  se  utilizează  şi  în  cazul  în  care   actualizarea  limitelor  este  necesară  ca  urmare  a  restabilirii  acesteia,  prin   proces-­verbal  de  delimitare  semnat  de  comisia  de  delimitare,  numită  prin  ordin   al  prefectului.

(13)   Dacă   unităţile  administrativ-­teritoriale  sunt  situate  în  judeţe  diferite,   procesul-­verbal  de  delimitare  este  semnat  şi  ştampilat  de  comisiile  de   delimitare  numite  prin  ordin  al  prefecţilor  celor  două  judeţe  şi  aprobat  de  către   aceştia.

(14)  Rectificarea  erorilor  de  identificare  a  limitelor  este  operaţiunea  tehnică   prin  care  se  realizează  punerea  în  concordanţă  a  coordonatelor  limitelor   existente  în  sistemul  integrat  de  cadastru  al  Agenţiei  Naţionale  cu  limita  legală   şi  existentă  în  teren,  stabilite  iniţial   de  comisia  de  delimitare  pe  bază  de   ortofotoplan.

(15)  Operaţiunea  de  rectificare  prevăzută  la  alin.  (14)  se  realizează  exclusiv   prin  efectuarea  de  măsurători  la  teren  de  către  oficiul  teritorial  pentru  a  se   identifica  şi  constata  aceste  erori  de  integrare  a  limitelor  şi  doar  în  situaţia  în   care  tronsoanele  de  limită  sunt  clar  identificate  în  teren.  În  situaţia  în  care   tronsoanele  nu  sunt  clar  identificate,  se  procedează  la  actualizarea  limitelor,   conform  procedurii  reglementate  la  alin.  (11)-­(13).

(16)   Limitele  unităţilor  administrativ-­teritoriale  sunt  afişate  pe  geoportalul   INSPIRE  al  României  şi  sunt  utilizate  în  activitatea  autorităţilor  şi  instituţiilor   publice  centrale  şi  locale.

(17)   Modificarea  limitelor  teritoriale  ale  unităţilor  administrativ-­teritoriale   priveşte  înfiinţarea,  reînfiinţarea  sau  reorganizarea,  după  caz,  a  unităţilor   administrativ-­teritoriale,  care  se  organizează  potrivit  legii.

(18)   Lucrările  de  specialitate  stabilite  prin  ordin  cu  caracter  normativ  al   directorului  general  al  Agenţiei  Naţionale  pot  fi  executate  şi  de  către   persoanele  autorizate  în  acest  scop:

a)  din  aparatul  de  specialitate  al  primarului;

b)  de  la  nivelul  structurilor  judeţene  cu  personalitate  juridică  ale  structurilor   asociative  ale  autorităţilor  administraţiei  publice  locale,  recunoscute  ca  fiind  de   utilitate  publică;

c)  din  cadrul  Centrului  Naţional  de  Cartografie.

(19)  În  cadrul  lucrărilor  de  înregistrare  sistematică  în  cadastru  şi  cartea   funciară,  situaţia  tehnică  şi  juridică  a  imobilelor  înregistrate  anterior  în  planul   cadastral  sau  topografic  şi  în  cartea  funciară  se  modifică  conform  situaţiei   tehnico-­juridice  actuale,  identificată  prin  măsurătorile  efectuate  şi  actele   juridice  colectate.

(20)  Cu  ocazia  realizării  lucrărilor  de  înregistrare  sistematică  a  imobilelor   pentru  care  au  fost  emise  titluri  de  proprietate  potrivit  legilor  de  restituire  a   proprietăţilor  funciare,  dacă  la  nivelul  unei  tarlale  se  constată  un  deficit  de   suprafaţă,  suprafaţa  fiecărui  imobil  din  respectiva  tarla  se  diminuează   proporţional  cu  suprafaţa  din  titlul  de  proprietate.  Ulterior  finalizării  procedurilor   de  inventariere  a  terenurilor  prevăzute  de  Legea  nr.  165/2013  privind  măsurile   pentru  finalizarea  procesului  de  restituire,  în  natură  sau  prin  echivalent,  a   imobilelor  preluate  în  mod  abuziv  în  perioada  regimului  comunist  în  România,   cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  se  va  proceda,  la  cererea   proprietarului,  la  atribuirea  diferenţei  de  suprafaţă,  în  condiţiile  legii.

(21)  Diferenţa  de  suprafaţă  de  teren  prevăzută  la  alin.  (20)  se  va  acorda  din   terenurile  care  pot  face  obiectul  restituirii  în  natură  în  limita  disponibilului  din   unitatea  administrativ-teritorială  unde  se  efectuează  înregistrarea  sistematică,   iar  în  cazul  în  care  nu  mai  există  disponibil,  comisiile  abilitate  conform  legilor   de  restituire  a  proprietăţii  au  posibilitatea  să  propună  şi  să  stabilească   acordarea  de  măsuri  compensatorii,  în  condiţiile  legii.

(22)   În  situaţia  imobilelor  înregistrate  anterior  în  sistemul  integrat  de   cadastru  şi  carte  funciară,  suprafaţa  nu  se  va  modifica  în  condiţiile  alin.  (20),   dacă  aceasta  nu  depăşeşte  suprafaţa  înscrisă  în  titlul  de  proprietate.  În   situaţia  în  care  la  nivelul  unităţii  administrativ-­teritoriale  se  constată  un  deficit   de  suprafaţă,  suprafaţa  imobilelor  înscrise  în  sistemul  integrat  de  cadastru  şi   carte  funciară  se  va  diminua  până  la  limita  suprafeţei  din  titlul  de  proprietate.

(22.1)  În  cazul  imobilelor,  respectiv  terenuri  cu  sau  fără  construcţii  situate  în   extravilan,  care  au  făcut  obiectul  legilor  fondului  funciar,  indiferent  dacă  au   fost  sau  nu  înregistrate  anterior  în  sistemul  integrat  şi  dacă  sunt  împrejmuite   sau  nu,  în  măsura  în  care  există  deficit  de  suprafaţă  în  sectorul  determinat  şi   nu  se  pot  stabili  amplasamentele  şi  suprafeţele  terenurilor,  se  va  înfiinţa  o   carte  funciară  a  titlurilor  de  proprietate  din  sectorul  cadastral,  în  care  se  vor   înscrie  şi  celelalte  drepturi  reale  constituite  asupra  imobilelor.

(22.2)  În  aplicarea  dispoziţiilor  alin.  (22.1),  persoana  autorizată  procedează  la   identificarea  limitelor  sectoarelor  cadastrale  care  sunt  stabilite  de  Agenţia   Naţională,  după  cum  urmează:

a)   efectuează  lucrări  de  măsurare  a  sectorului  cadastral  determinat,  cu   precizarea  limitelor  stabile  în  timp  ale  acestuia  şi  a  situării  în  planul  cadastral   în  cazul  înregistrării  sporadice;

b)  verifică  şi  preia  informaţiile  din  sistemul  integrat  pentru  cărţile  funciare   deschise  în  sectorul  respectiv;

c)   identifică  amplasamentele  imobilelor  din  sector  pentru  care  nu  s-­au   deschis  cărţi  funciare,  pe  baza  titlurilor  de  proprietate  şi  a  limitelor  indicate  de   către  titular,  de  către  reprezentantul  autorităţii  publice  locale  şi  de  către  alte   persoane  interesate;

d)  dacă,  pe  baza  verificărilor  pe  teren,  titularii  drepturilor  de  proprietate  sunt   de  acord  cu  amplasamentele  corectate  şi  cu  suprafeţele  reduse  şi  propuse  de   persoana  autorizată,  pe  baza  măsurătorilor  efectuate,  acesta  va  lua  act  de   acordul  proprietarilor  din  sector,  pe  baza  declaraţiilor  acestora  cuprinse  în   fişele  interviu  semnate  şi  de  către  titularii  drepturilor  de  proprietate.  În  caz   contrar,  persoana  autorizată  finalizează  documentaţia  cadastrală  pentru   întregul  sector  în  care  este  situată,  căreia  i  se  va  aloca  un  singur  număr   cadastral  şi  stă  la  baza  înfiinţării  cărţii  funciare  a  titlurilor  de  proprietate  din   sector,  cu  indicarea  titularilor  drepturilor  de  proprietate,  precum  şi  a   deschiderii  cărţilor  funciare  individuale  derivate,  în  care  sunt  înscrişi  titularii   drepturilor  din  sectorul  respectiv.

(22.3)   Cartea  funciară  a  titlurilor  de  proprietate  din  sector  va  cuprinde   înscrierea  în  partea  I  a  suprafeţei  de  teren  identificată  conform  măsurătorilor,   iar  în  partea  a  II-­a  a  titularilor  drepturilor  de  proprietate.

(22.4)   Titularii  drepturilor  de  proprietate  vor  fi  înscrişi  în  cărţi  funciare   individuale  derivate  din  cartea  funciară  a  titlurilor  de  proprietate  din  sector,  în   care  se  menţionează  titularul  dreptului  de  proprietate  asupra  parcelelor  din   titlurile  de  proprietate.

(22.5)  Actualizarea  cărţilor  funciare  individuale  derivate  din  cartea  funciară  a   titlurilor  de  proprietate  din  sector  cu  geometria  individuală  a  imobilelor,  se   poate  realiza  pe  baza  acordului  unanim  al  proprietarilor  cu  privire  la   recunoaşterea   limitelor  şi  a  amplasamentelor,  precum  şi  a  suprafeţei   imobilelor,  iar  în  lipsa  acordului  unanim,  pe  baza  unei  hotărâri  judecătoreşti   definitive.

(22.6)  Proprietarul  înscris  în  cartea  funciară  individuală  derivată  din  cartea   funciară  a  titlurilor  de  proprietate  din  sector  poate  exercita  liber  prerogativele   dreptului  său  de  proprietate,  potrivit  legii,  în  regim  de  carte  funciară.

(22.7)  Dispoziţiile  alin.  (22.1)-­(22.6)  sunt  aplicabile  şi  înregistrării  sporadice,  caz   în  care  cartea  funciară  se  va  deschide  la  cererea  oricărui  proprietar  din   sectorul  în  care  au  fost  emise  titlurile  de  proprietate,  iar  detaliile  tehnice   referitoare  la  modalitatea  de  întocmire  a  documentaţiei  cadastrale  se  stabilesc   prin  regulament  aprobat  prin  ordin  al  directorului  general   al  Agenţiei   Naţionale.

(22.8)   În  cazul  terenurilor  agricole  care  fac  obiectul  dispoziţiilor  Legii   nr.   36/1991  privind  societăţile  agricole  şi  alte  forme  de  asociere  în  agricultură,  cu   modificările  ulterioare,  se  înfiinţează  cartea  funciară  a  titlurilor  de  proprietate   din  sector,  cu  notarea  corespunzătoare  în  partea  a  II-­a  a  aportului  de  folosinţă a  terenului  în  favoarea  entităţii  agricole  astfel  constituite,  în  aplicarea   dispoziţiilor  art.  31-­33  din  Legea  nr.  287/2009  privind  Codul  civil,  republicată,   cu  modificările  ulterioare.

(22.9)   Prevederile  alin.  (22.8)  sunt  aplicabile  terenurilor  agricole  arendate   potrivit  dispoziţiilor  Legii  nr.  287/2009,  republicată,  cu  modificările  ulterioare,   caz  în  care  în  cartea  funciară  se  notează  arenda  asupra  imobilului.

(22.10)  În  cazul  imobilelor  înscrise  în  cărţi  funciare  ai  căror  proprietari  au   calitate  de  arendatori  sau  fac  obiectul  Legii   nr.  36/1991,  cu  modificările   ulterioare,  dispoziţiile  privind  deschiderea  cărţii  funciare  a  titlurilor  de   proprietate  din  sector  sunt  aplicabile  în  mod  corespunzător,  arendaşul  sau   entitatea  juridică  urmând  să  solicite  deschiderea  acestei  cărţi  funciare.

(22.11)  În  aplicarea  dispoziţiilor  Legii  nr.  287/2009,  republicată,  cu  modificările   ulterioare,  referitoare  la  obligativitatea  respectării  regimului  juridic  special   aplicabil  anumitor  categorii  de  bunuri  imobile,  înstrăinarea  imobilelor  din  cărţile   funciare  astfel  înfiinţate  se  face  cu  respectarea  limitelor  legale  instituite  de   legislaţia  specială,  în  ceea  ce  priveşte  respectarea  destinaţiei  speciale  a   terenului  şi  dreptului  de  preempţiune.

(23)  La  înscrierea  în  documentele  tehnice  cadastrale  şi  în  cartea  funciară   este  suficientă  prezentarea  ultimului  act  doveditor  al  drepturilor  reale  privitoare   la  imobilul  în  cauză.

(24)  În  cadrul  lucrărilor  de  înregistrare  sistematică  în  cartea  funciară  se   înscriu  suprafeţele  rezultate  din  măsurători.

Articolul 11. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 actualizata

  2 comentarii la “Articolul 11

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.