Articolul 12

Art.  12.  -­

(1)  Documentele  tehnice  ale  cadastrului  se  întocmesc  pentru   fiecare  sector  cadastral  şi  evidenţiază  situaţia  de  fapt  constatată  de  persoana   autorizată  care  efectuează  lucrările  de  înregistrare  sistematică  şi  constituie   temeiul  înregistrării  din  oficiu  a  imobilelor  în  evidenţele  de  cadastru  şi  în  cartea   funciară.

Documentele  tehnice  sunt:

a)  planul  cadastral;

b)  registrul  cadastral  al  imobilelor;

c)  opisul  alfabetic  al  titularilor  drepturilor  reale  de  proprietate,  al  posesorilor   şi  al  altor  deţinători.

(2)  Autorităţile  şi  instituţiile  publice  centrale  şi  locale  au  obligaţia  de  a  pune   la  dispoziţia  Agenţiei  Naţionale,  gratuit,  datele,  informaţiile  şi  copiile  certificate   ale  documentelor  referitoare  la  sistemele  informaţionale  specifice  domeniilor   proprii  de  activitate,  pentru  lucrările  sistematice  de  cadastru  în  vederea   înscrierii  în  cartea  funciară.

(3)  Primarul  unităţii  administrativ-­teritoriale  în  care  se  desfăşoară  lucrările  de   cadastru  are  obligaţia  să  înştiinţeze  deţinătorii  imobilelor,  prin  afişare  şi  prin   alte  mijloace  de  publicitate,  cu  privire  la  obligaţia  acestora,  respectiv:

a)  de  a  permite  accesul  specialiştilor  să  execute  măsurătorile;

b)  de  a  prezenta  actele  juridice  referitoare  la  imobile;

c)  de  a  identifica  limitele  imobilelor  împreună  cu  echipele  care  realizează   lucrările  de  specialitate;

d)  de  a  verifica  informaţiile  privitoare  la  imobilele  pe  care  le  deţin,  în  etapa   de  publicare  a  documentelor  tehnice  cadastrale.

(4)  În  vederea  realizării  lucrărilor  de  înregistrare  sistematică  de  cadastru,   secretarul  unităţii  administrativ-teritoriale  va  comunica,  în  termen  de  30  de  zile   de  la  data  decesului  unei  persoane,  camerei  notarilor  publici  în  a  cărei   circumscripţie  teritorială  defunctul  şi-­a  avut  ultimul  domiciliu  o  sesizare  pentru   deschiderea  procedurii  succesorale,  care  va  cuprinde:

a)  numele,  prenumele  şi  codul  numeric  personal  ale  defunctului;

b)  data  decesului,  în  format  zi,  lună,  an;

c)  data  naşterii,  în  format  zi,  lună,  an;

d)  ultimul  domiciliu  al  defunctului;

e)   bunurile  mobile  sau  imobile  ale  defunctului  înregistrate  în  evidenţele   fiscale  sau,  după  caz,  în  registrul  agricol;

f)  date  despre  eventualii  succesibili,  în  format  nume,  prenume  şi  adresa  la   care  se  face  citarea.

(5)   Atribuţia  prevăzută  la  alin.  (4)  poate  fi  delegată  de  către  secretarul   primăriei  unuia  dintre  ofiţerii  de  stare  civilă.

(6)   Primarul  va  urmări  îndeplinirea  acestor  atribuţii  de  către  secretarul   primăriei  sau,  după  caz,  ofiţerul  de  stare  civilă  delegat  şi  va  aplica  sancţiunile   disciplinare  corespunzătoare.

(7)   Neîndeplinirea  atribuţiilor  prevăzute  la  alin.  (4)  atrage  sancţionarea   disciplinară  şi  contravenţională  a  persoanei  responsabile.

(8)  Dacă  proprietarii,  posesorii  sau  alţi  deţinători  nu  se  prezintă,  identificarea   limitelor  imobilelor  se  va  face  în  lipsa  acestora.  Primarul  unităţii  administrativ-­ teritoriale,  prin  compartimentele  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate   al  acestuia,  eliberează  certificate  şi  furnizează  gratuit  echipelor  de  realizare  a   lucrărilor  sistematice  de  cadastru  date  şi  informaţii  cuprinse  în:

a)  registrul  agricol;

b)  registrul  de  rol  nominal  unic;

c)  nomenclatura  stradală;

d)  listele  cuprinzând  următoarele  date:  numele,  prenumele,  codul  numeric   personal  sau,  după  caz,  numărul  de  identificare  fiscală,  adresa  domiciliului   pentru  persoanele  fizice,  respectiv  denumirea,  adresa  sediului  şi  codul  de   înregistrare  fiscală  sau,  după  caz,  codul  unic  de  înregistrare,  în  cazul   persoanelor  juridice;

e)  orice  alte  informaţii  şi  evidenţe  care  ar  putea  fi  necesare  realizării  lucrării   sistematice  de  cadastru  în  vederea  înscrierii  în  cartea  funciară.

(9)  Persoana  autorizată  care  efectuează  lucrările  de  înregistrare  sistematică   şi  cel  puţin  un  reprezentant  al  unităţii  administrativ-­teritoriale  identifică   proprietarii,  posesorii  sau  alţi  deţinători  şi  întocmeşte  documentele  tehnice.

(91)   Activitatea  de  verificare  şi  recepţie  a  lucrărilor  de  înregistrare   sistematică  şi  a  documentelor  tehnice  prevăzute  la  alin.  (1)  se  face  de  către   Comisia  de  la  nivelul  oficiului  teritorial,  formată  din  personal  de  specialitate,   numită  prin  decizie  a  directorului  oficiului  teritorial.  Verificarea  şi  recepţia  se   vor  putea  face  şi  în  etape,  pe  sectoare  cadastrale,  înainte  de  finalizarea   lucrărilor  de  înregistrare  sistematică  la  nivelul  unităţii  administrativ-­teritoriale.

(92)   Activitatea  de  verificare  şi  recepţie  prevăzută  la  alin.  (91)  poate  fi   externalizată,  prin  excepţie  de  la  dispoziţiile  art.  6  alin.  (2),  prin  contractarea  în   acest  sens  de  servicii  specializate  în  condiţiile  legii.

(93)  După  verificare  şi  recepţie,  pentru  a  fi  aduse  la  cunoştinţa  publică,   documentele  tehnice  prevăzute  la  alin.  (1)  se  integrează  în  sistem  şi:

a)  sunt  transmise  de  către  oficiul  teritorial  autorităţii  administraţiei  publice   locale  în  vederea  afişării  publice,  în  condiţiile  art.  14  alin.  (1),  prin  publicare  pe   pagina  proprie  de  internet  a  acesteia,  precum  şi  la  sediul  consiliului  local   respectiv.  Anunţul  privind  afişarea  publică  a  documentelor  tehnice  se  publică   într-­un  ziar  de  largă  circulaţie,  într-­un  ziar  local,  precum  şi  prin  alte  mijloace  de   comunicare;

b)  se  afişează  pe  pagina  de  internet  special  creată  în  acest  scop  de  către   Agenţia  Naţională,  unică  la  nivel  naţional.

(10)  Persoanele  interesate  au  acces  deplin  pentru  a  consulta  documentele   tehnice  afişate  potrivit  alin.  (9).

(11)  Persoana  autorizată  care  efectuează  lucrarea  de  cadastru,  care  constă   în  identificarea  şi  măsurarea  imobilelor,  preia  o  copie  legalizată  a   documentelor,  prelucrează  datele  obţinute  şi  întocmeşte  documentele  tehnice   pentru  fiecare  sector  cadastral  în  parte.  Copiile  legalizate  ale  documentelor  se   vor  prelua  numai  dacă  acestea  nu  există  în  arhiva  oficiului  teritorial  sau  a   autorităţii  administraţiei  publice  locale  ori  a  emitentului  acestora.   Aceste   entităţi  au  obligaţia  eliberării  gratuite  a  documentelor  sau  a  copiilor  certificate   de  pe  acestea  în  termen  de  cel  mult  30  de  zile  lucrătoare  de  la  data   înregistrării  cererii  persoanei  autorizate.

(12)  Reprezentanţii  autorităţilor  şi  instituţiilor  publice,  ai  regiilor  autonome  şi   ai  societăţilor  comerciale  cu  capital  parţial  de  stat,  precum  şi  ai  altor  entităţi   care  deţin  terenuri  în  administrare,  aflate  în  proprietatea  statului  român  sau  a   unităţilor  administrativ-­teritoriale,  au  obligaţia  de  a  participa  la  identificarea  şi   măsurarea  imobilelor  în  cauză.

(13)  Primarul  unităţii  administrativ-­teritoriale,  prin  compartimentele  de  resort   din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  acestuia,  identifică  proprietarii,   posesorii  sau  alţi  deţinători  ai  imobilelor  şi  pune  la  dispoziţie  informaţiile  şi   evidenţele  necesare  deţinute  de  primărie,  prin  eliberarea  de  certificate  sau   orice  alte  documente  necesare  lucrării  sistematice  de  cadastru.

(14)   Primarul  va  contrasemna  documentele  tehnice  cadastrale,  anterior   verificării  şi  recepţiei  acestora  de  către  personalul  de  specialitate,  conform   prevederilor  alin.  (9),  în  vederea  certificării  veridicităţii  informaţiilor  privitoare  la   imobile  şi  la  proprietari,  posesori,  respectiv  alţi  deţinători,  care  au  fost   furnizate  de  către  acesta.  Contrasemnarea  documentelor  tehnice  cadastrale   are  drept  consecinţă  însuşirea  tuturor  datelor  cu  privire  la  terenuri  şi   construcţii,  precum  şi  eliminarea  procedurilor  administrative  de  emitere  a  unor   certificate  confirmative,  cum  ar  fi:  certificatul  de  atestare  fiscală,  certificatul  de   atestare  a  situaţiei  juridice  şi  tehnice  a  construcţiilor,  adeverinţa  prevăzută  la   art.  13  alin.  (1)  lit.  b)  şi  altele  asemenea.

(15)   Contrasemnarea  documentelor  tehnice  de  către  primar  sau  de   persoana  desemnată  se  poate  efectua  şi  prin  emiterea  unei  adeverinţe  care să  confirme  însuşirea  de  către  reprezentantul  autorităţii  publice  locale  a   informaţiilor  cuprinse  în  documentele  tehnice  ale  cadastrului.

(16)   În  situaţia  în  care  documentele  tehnice  nu  au  fost  contrasemnate,   aplicându-­se  procedura  aprobării  tacite,  construcţiile  se  vor  înscrie  în  cartea   funciară  fie  în  baza  actelor  de  proprietate,  fie  a  situaţiei  tehnico-­juridice   reflectate  de  documentele  tehnice  întocmite  ca  urmare  a  identificării  realizate   conform  art.  11  alin.  (2)  lit.  f)  şi  necontestate  în  perioada  de  afişare  publică   sau  cu  privire  la  care  cererea  de  rectificare  a  fost  respinsă.  Situaţia  reflectată   de  documentele  tehnice  se  prezumă  a  fi  în  concordanţă  cu  situaţia  tehnică  şi   juridică  reală,  până  la  proba  contrară.

(17)  Înscrierea  construcţiilor  în  cartea  funciară,  în  procesul  de  înregistrare   sistematică  potrivit  prezentei  legi,  nu  împiedică  autorităţile  competente  să   aplice  sancţiunile  prevăzute  de  lege  în  ceea  ce  priveşte  disciplina  în   construcţii  şi  serveşte  ca  bază  de  stabilire  şi  calculare  a  taxelor  şi  impozitelor   datorate  conform  legii.

(18)  Eliberarea  tuturor  actelor  necesare  şi  contrasemnarea  documentelor   tehnice  cadastrale  de  către  primar,  prin  compartimentele  de  resort  din  cadrul   aparatului  de  specialitate,  se  fac  în  termen  de  30  de  zile  de  la  înregistrarea   solicitării.

(19)  Inspectorul  de  cadastru  verifică  lucrările  la  teren  executate  de  către   persoanele  autorizate.

(20)  Pentru  persoanele  fizice,  listele  prevăzute  la  alin.  (8)  lit.  d)  se  asigură   de  către  serviciile  publice  comunitare  locale  de  evidenţă  a  persoanelor,  la   solicitarea  primarilor.

 

Articolul 12. Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 actualizata

  4 comentarii la “Articolul 12

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.