1.1 Definirea lucrărilor sistematice de cadastru

1.1 Definirea lucrărilor sistematice de cadastru

Lucrările sistematice de cadastru reprezintă:
– Identificarea, măsurarea, descrierea şi înregistrarea imobilelor în documentele tehnice, reprezentarea acestora pe planuri cadastrale şi stocarea datelor pe suporturi informatice;
– Identificarea proprietarilor, a posesorilor şi a altor deţinători de imobile, în vederea înscrierii în cartea funciară;
– Afişarea publică a rezultatelor obţinute în urma executării lucrărilor sistematice de cadastru, rectificarea erorilor semnalate de către deţinători şi deschiderea noilor cărţi funciare.

Cadastrul determină poziţia limitelor imobilelor, pe bază de măsurători.
Cartea funciară cuprinde descrierea imobilelor şi înscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, actele, faptele sau raporturile juridice în legătură cu imobilele, precum şi sarcinile care grevează imobilul sau modul de exercitare a dreptului de proprietate.
Prin deţinător de imobil, se înţelege titularul dreptului de proprietate, al altor drepturi reale asupra acestuia sau cel care, potrivit legii civile, are calitatea de posesor.
Instituţii implicate:
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară este autoritatea responsabilă pentru implementarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară, denumit în continuare Programul Naţional, program ce are ca scop înregistrarea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, realizarea planului cadastral al imobilelor şi deschiderea cărţilor funciare la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale.
În vederea realizării Programului Naţional, ANCPI asigură finanţarea/cofinanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică realizate la nivel de sector cadastral, în condiţiile Legii.
Oficiile de Cadastru şi Publicitate Imobiliară coordonează activităţile de înregistrare sistematică realizate la nivel de sector cadastral şi colaborează cu unitatea administrativ- teritorială pentru buna desfăşurare a activităţilor de înregistrare sistematică. Oficiile de cadastru şi publicitate imobiliare participă prin intermediul personalului de specialitate la realizarea lucrărilor, conform Legii: recepţionează documentele tehnice întocmite de către Prestator, organizează publicarea documentelor tehnice cu sprijinul primăriei, participă prin reprezentanţi desemnaţi la soluţionarea cererilor de rectificare formulate în urma publicării documentelor tehnice.
Prin biroul de cadastru şi publicitate imobiliară în evidenţa căruia se află unitatea administrativ-teritorială, OCPI deschide cărţile funciare şi asigură prin intermediul unităţii administrativ-teritoriale comunicarea extraselor rezultate în urma înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.
Unitatea administrativ-teritorială
Conform Legii, primarul unităţii administrativ-teritoriale, are obligaţia să înştiinţeze prin orice mijloc de publicitate pe deţinătorii imobilelor cu privire la obligaţiile pe care aceştia le au în desfăşurarea lucrărilor sistematice de cadastru şi anume: să permită accesul pe proprietate a Prestatorului în vederea executării măsurătorilor, să prezinte actele de proprietate echipelor care realizează interviurile, să participe la identificarea limitelor imobilelor, să verifice informaţiile privitoare la imobilele pe care le deţin, în etapa de publicare a rezultatelor.
De asemenea, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate, primarul pune la dispoziţia Prestatorului informaţiile şi evidenţele deţinute de primărie, prin eliberarea de certificate sau orice alte documente necesare realizării lucrării sistematice de cadastru.
Conform prevederilor art. 12 alin. (14) din Lege, primarul contrasemnează documentele tehnice cadastrale, anterior recepţionării lor de către comisia de recepţie stabilită în acest scop la nivelul OCPI, în vederea însuşirii tuturor datelor cu privire la terenuri şi construcţii şi pentru eliminarea procedurilor administrative de emitere a unor certificate confirmative.
Contrasemnarea documentelor tehnice poate fi efectuată şi prin emiterea unei adeverinţe care să confirme însuşirea de către primar a informaţiilor cuprinse în documentele tehnice cadastrale.
Potrivit art. 12 alin. (4) din Lege, secretarul primăriei comunică camerei notarilor publici în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu, o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale în vederea dezbaterii succesiunilor nedeschise şi eliberarea certificatului de moştenitor ori de legatar, după caz.
Instituţia Prefectului în raza căreia sunt situate unităţile administrativ-teritoriale pe al căror teritoriu se desfăşoară lucrările sistematice de cadastru, colaborează la realizarea lucrărilor. În calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, prefectul are atribuţii de a asigura realizarea la nivelul judeţului a obiectivelor de interes naţional şi de îndeplinire a obiectivelor prevăzute în Programul Naţional.

 

1.1 Definirea lucrărilor sistematice de cadastru - ODG 1427/2017 actualizat
 Ordinul nr. 1427/2017 privind aprobarea Specificatiilor tehnice de realizare a lucrarilor sistematice de
 cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciara

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.