Etichetă: domeniul apelor

Articolul 110

Art. 110 – Autoritatea publică centrală pentru apă este în drept să emită norme, normative și ordine cu caracter obligatoriu în domeniul apelor. În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi se vor elabora și promova, prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru apă: a) procedura și competențele de emitere a avizului de gospodărire a… Read more →

Articolul 90

Art. 90 – Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 88 se fac de către: a) inspectorii din Administrația Națională «Apele Române»; (la 19-02-2010, Lit. a) a art. 90 a fost modificată de pct. 61 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010. ) b) directorul general al Administrației Naționale… Read more →

Articolul 76.10

Art. 76.10 – (1) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor pune la dispoziția Comisiei Europene evaluările preliminare ale riscului la inundații, cuprinzând zonele cu pericolele la inundații, hărțile de hazard, hărțile de risc la inundații și planurile de management al riscului la inundații, potrivit prevederilor art. 76.1, 76.3 și 76.4, precum și revizuirile acestora sau, după caz, actualizările acestora, în termen de 3 luni de… Read more →

Articolul 70

Art. 70 – Structura, atribuțiile specifice și competențele Comitetului ministerial se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale din domeniul apelor. (la 11-06-2006, Art. 70 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai… Read more →

Articolul 44.1

Art. 44.1 – (1) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor transmite Comisiei Europene și celorlalte state membre interesate atât copii ale planurilor de management cuprinse în schemele directoare prevăzute la art. 43 alin. (1), cât și copii ale părții naționale a planului de management al bazinului hidrografic internațional al fluviului Dunărea, elaborată conform prevederilor art. 6 alin. (3), precum și ale tuturor actualizărilor… Read more →

Articolul 2.12

Art. 2.12 – Pentru reducerea treptată a poluării cu substanțe prioritare și eliminarea treptată a emisiilor, evacuărilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase, precum și prevenirea deteriorării stării tuturor corpurilor de apă de suprafață, autoritatea publică centrală din domeniul apelor trebuie să introducă măsurile necesare pentru: a) evitarea poluării apelor cu una sau mai multe substanțe prioritar periculoase, prevăzute în anexa nr.… Read more →

Articolul 2.10

Art. 10 – Pentru prevenirea deteriorării stării tuturor corpurilor de apă de suprafață, în condițiile aplicării prevederilor art. 2.5 și 2.7, autoritatea publică centrală din domeniul apelor trebuie să prevadă în programele de măsuri din planurile de management, ce se constituie ca parte componentă de gospodărire calitativă a schemelor directoare, măsurile necesare, fără a aduce atingere prevederilor art. 2.9. (la 19-02-2010, Art. 2.10 a… Read more →