Etichetă: executant

Articolul 10

Art. 10. – (1) În termen de 5 zile de la primirea comunicării prevăzute la art. 9 investitorul: a) solicită factorilor prevăzuți la art. 11 desemnarea de către aceștia a reprezentanților în comisia de recepție la terminarea lucrărilor; b) stabilește data, ora și locul la care se întrunește și își începe activitatea comisia de recepție la terminarea lucrărilor; c) transmite Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. comunicarea… Read more →

Articolul 6

Art. 6. – În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel: a) investitor – persoană fizică sau juridică, precum și orice entitate publică care, în calitate de parte contractantă, finanțează contractul de lucrări/de execuție pentru realizarea de construcții noi, precum și/sau intervenții la construcții existente, urmărește îndeplinirea lui, efectuează recepția la terminarea lucrărilor și preia construcția… Read more →

Articolul 327

Art. 327. – 01/01/2016 – Art. 327. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 (1) Primirea, înregistrarea şi soluţionarea cererilor de rectificare se realizează de către comisia de soluţionare a cererilor de rectificare din cadrul oficiului teritorial numită prin decizie a directorului oficiului teritorial. Comisia este sprijinită în activitate de către un reprezentant al executantului lucrărilor şi unul din… Read more →

Articolul 324

Art. 324. – 01/01/2016 – Art. 324. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 (1) Publicarea documentelor tehnice se face la sediul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în cauză, ori în alt loc stabilit de primar, iar perioada afişării este de 60 de zile. (2) Oficiul teritorial stabileşte data publicării documentelor tehnice, pe care o comunică în scris Agenţiei Naţionale, executantului… Read more →

Articolul 293

Art. 293. – Pe baza datelor şi informaţiilor primite, executantul lucrărilor stabileşte: a) soluţia tehnică şi metodele de execuţie a lucrărilor; b) programul lucrărilor şi modul de organizare a acestora, în termeni de resurse materiale, umane şi tehnice.   Articolul 293 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014 Read more →