Etichetă: teren

Articolul 62

Art. 62 – (1) Se va verifica corespondența categoriei de autorizare cu tipul lucrării executate de persoana autorizată, precum și verificarea existenței în baza de date ANCPI a persoanei autorizate care a întocmit documentația și valabilitatea autorizației; (2) Verificarea în vederea recepției a lucrărilor de înregistrare sistematică se realizează în mai multe etape și cuprinde verificarea cantitativă și calitativă a… Read more →

Articolul 65.1

Terenurile cu sau fără construcții care fac obiectul prezentei legi se identifică prin număr cadastral și număr de carte funciară, după caz. (la 11-12-2008, Art. 65.1 a fost introdus de pct. 5 al articolului unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 210 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 11 decembrie 2008. ) Read more →

Articolul 33

Art. 33 – Terenurile provenite din fostele izlazuri comunale – pajiști și arabil – care s-au aflat în folosința cooperativelor agricole de producție – trec în proprietatea privată a comunelor, orașelor sau, după caz, a municipiilor și în administrarea primăriilor, urmând a fi folosite ca pășuni comunale și pentru producerea de furaje și semințe pentru culturi furajere. Art. 33 –… Read more →

Articolul 31

Art. 31 – (1) Terenurile proprietatea statului aflate în exploatarea cooperativelor agricole de producție sunt al dispoziția comisiilor prevăzute la art. 12, în vederea atribuirii lor în proprietatea celor îndreptățiți, conform legii. (2) Terenurile neatribuite, ramase la dispoziția comisiei, vor trece în domeniul privat al comunei, orașului sau al municipiului. Art. 31 – Legea fondului funciar 18/1991 actualizata Read more →

Articolul 1

Art. 1 – Terenurile de orice fel, indiferent de destinaţie, de titlu pe baza căruia sunt deţinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte, constituie fondul funciar al României. Art. 1 – Legea fondului funciar 18/1991 actualizata Read more →

Articolul 36

Art. 36. – (1) Persoanele fizice si juridice, care beneficiaza de teren în conditiile prezentei legi, sunt obligate sa solicite emiterea autorizatiei de construire si sa înceapa constructia în termen de cel mult un an de la data obtinerii actului de concesionare a terenului. (2) În caz de încalcare a obligatiei prevazute la alin. (1) concesionarea îsi pierde valabilitatea. Art. 36 – Legea nr.… Read more →

Articolul 20

Art. 20. – Împotriva licitaţiei, până la momentul adjudecării, se va putea face contestaţie, de către orice persoană interesată, la judecătoria în a cărei rază teritorială are loc licitaţia. Contestaţia suspendă desfăşurarea licitaţiei până la soluţionarea sa definitivă. Art. 20 – Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii actualizata Read more →

Articolul 367

Art. 367. – (1) Conversia cărţii funciare a unei unităţi individuale dintr-un condominiu va fi precedată obligatoriu de conversia cărţii funciare a terenului, precum şi a cărţii funciare colective deschise pentru întreaga construcţie. Operaţiunea presupune deschiderea a trei cărţi funciare electronice, după cum urmează: a) cartea funciară electronică a terenului; b) cartea funciară electronică a construcţiei (cartea funciară colectivă). Aceasta… Read more →

Articolul 270

Art. 270. – (1) Recepţia lucrărilor de specialitate presupune parcurgerea următoarelor etape: a) analiza generală, urmărindu-se respectarea prevederilor avizului şi a modului de îndeplinire a acestora; b) verificarea lucrărilor de teren, dacă se impune; c) verificarea lucrărilor de birou; d) recepţia şi integrarea datelor în baza de date. (2) Prin verificarea lucrărilor de teren se urmăreşte: a) modul de materializare… Read more →

Articolul 44

 Art.  44.   -­ Orice  neînţelegeri  cu  privire  la  identificarea  şi  măsurarea   parcelelor  de  teren,  precum  şi  cu privire  la  proprietarii  acestora,  se  vor   soluţiona  de  către  instanţele  judecătoreşti.   Articolul 44. Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 actualizata Read more →