3.7.1 Recepţia documentelor tehnice ale cadastrului – copie spre publicare

3.7.1 Recepţia documentelor tehnice ale cadastrului – copie spre publicare

Activitatea de recepție se desfășoară în două etape.

Etapa 1 se finalizează cu emiterea unei notificări prin care Comisia de recepție din cadrul OCPI comunică Prestatorului faptul că livrabilele aferente acestei etape sunt corecte și solicită predarea restului livrabilelor. Etapa 2 se finalizează cu emiterea de către Comisia de recepție din cadrul OCPI a Procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare», care se comunică Achizitorului și Prestatorului. Modelul Notificării se regăsește în Anexa nr. 14.
Procesul-verbal de acceptanță se emite de către Achizitor în baza procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare». După emiterea Procesului-verbal de acceptanță se trece la etapa de publicare a documentelor tehnice.
Modelul proceselor-verbale de respingere, proceselor-verbale de constatare, proceselor- verbale de recepție cantitativă și calitativă și al proceselor-verbale de acceptanță (în cazul în care Achizitorul este primăria) vor fi puse la dispoziție de ANCPI după semnarea contractelor.

Etapa 1

Prestatorul predă toate livrabilele prevăzute la punctul 3.3.5.2 Livrabile, numai în format digital, la termenul stabilit în contract, conform graficului de activități. Data înregistrării la OCPI a Procesului-verbal de predare-primire a livrabilelor în format digital reprezintă data predării Livrării nr. 1 – «Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare». Depășirea datei de predare a Livrării nr. 1 și/sau a termenelor dintre etape, respectiv termenelor de refacere se consideră întârziere conform prevederilor contractuale.
Comisia de recepție din cadrul OCPI face verificări în toate componentele livrării.
Numărul total de imobile din cadrul unei livrări (NT) este format din numărul imobilelor de tip teren cu sau fără construcție (care este egal cu numărul de fișiere .cgxml al livrării) la care se adaugă numărul de UI din construcțiile condominiu ale livrării respective.
Numărul total de imobile care se verifică (N) este format din N1+N2, unde:
– N1 = numărul imobilelor care conțin informații în Partea a III-a a cărții funciare (în acest caz, lista imobilelor de verificat va fi formată din toate imobilele care conțin informații în Partea a III-a a cărții funciare), din totalul imobilelor livrate (NT);
– N2 = 10% din NT-N1 (în acest caz, din lista imobilelor de verificat nu vor face parte imobilele care conțin informații în Partea a IIIa a cărții funciare).
În cazul în care Comisia de recepție din cadrul OCPI constată că nu au fost predate toate livrabilele prevăzute la punctul 3.3.5.2
Livrabile sau că există deficiențe la un procent egal sau mai mare de 20% din totalul imobilelor verificate (N), întreaga livrare se consideră ca nepredată urmând a se aplica prevederile contractuale.
În acest caz, Comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește un proces-verbal de respingere, ce conține lista imobilelor verificate și raportul erorilor și deficiențelor identificate, care se comunică Prestatorului.
În cazul în care Comisia de recepție din cadrul OCPI constată deficiențe la un procent mai mic de 20% din totalul imobilelor verificate (N), întocmește un proces-verbal de constatare, însoțit de lista imobilelor verificate și raportul erorilor și deficiențelor identificate, care se comunică Prestatorului.
Prestatorul corectează livrabilele și le redepune la OCPI în termen de maxim 10 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare.
În situația în care la verificarea datelor din fișierele redepuse de către Prestator, Comisia de recepție din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare deficiențe, întocmește un proces- verbal de constatare, însoțit de lista imobilelor verificate și raportul erorilor și deficiențelor identificate, care se comunică Prestatorului. Prestatorul corectează livrabilele și redepune la OCPI fișierele corectate, în termen de maxim 5 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare.
În situația în care la verificarea datelor din fișierele redepuse a doua oară de către Prestator, Comisia de recepție din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare deficiențe, lucrarea se respinge și întreaga livrare se consideră ca nepredată, urmând a se aplica prevederile contractuale. În această situație, Comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește un proces-verbal de respingere, ce conține lista imobilelor verificate și raportul erorilor și deficiențelor identificate, care se comunică Prestatorului.
La finalul acestei etape, în momentul în care livrabilele verificate nu mai prezintă deficiențe de corectat, Comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește notificarea aferentă etapei 1 și o comunică Prestatorului, în vederea predării livrabilelor în format analogic conform tabelului Livrabile de la pct. 3.3.5.2.

Etapa 2

În termen de 5 zile de la data primirii notificării aferente etapei 1, Prestatorul are obligația să predea livrabilele prevăzute la punctul 3.3.5.2 – Livrabile, în format analogic, având îndeplinită cerința prevăzută de art. 12 alin. (14) din Lege.
Dacă un livrabil lipsește, este incomplet sau nu corespunde cerințelor din specificațiile tehnice, Comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește un proces-verbal de constatare cu descrierea deficiențelor identificate, care se comunică Prestatorului. Prestatorul corectează deficiențele și redepune la OCPI livrabilele corectate în termen de maxim 5 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare.
În situația în care la verificarea livrabilelor redepuse de către Prestator, Comisia de recepție din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare livrabile lipsă, sunt incomplete sau nu corespund cerințelor din specificațiile tehnice, lucrarea se respinge și întreaga livrare aferentă etapei 2 se consideră ca nepredată, urmând a se proceda la aplicarea prevederilor contractuale. În această situație Comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește un proces-verbal de respingere, ce conține deficiențele constatate, care se comunică Prestatorului.
Când livrarea este completă și nu mai prezintă deficiențe de corectat, Comisia de recepție din cadrul OCPI întocmește în 3 exemplare Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a livrării – «Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare», dintre care un exemplar se comunică Achizitorului și un exemplar Prestatorului.
În baza procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă, Achizitorul emite procesul- verbal de acceptanță a livrării «Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare».

31/01/2019 – modificat prin Anexa ODG 155/2019.

3.7.1 Recepţia documentelor tehnice ale cadastrului – copie spre publicare – Ordinul nr. 1427/2017 privind aprobarea Specificatiilor tehnice de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciara

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.