Etichetă: domeniul privat

Articolul 35

Art. 35 – (1) Dispozițiile privitoare la înscrierea posesiei de fapt sunt aplicabile: a) imobilelor situate în intravilan; b) imobilelor din unitățile administrativ teritoriale pentru care s-a finalizat procesul de retrocedare prin emiterea titlurilor de proprietate, situate în zonele de extravilan; c) imobilelor situate în zonele foste necooperativizate. (2) Persoana care nu deține acte de proprietate asupra imobilului, dar posedă… Read more →

Articolul 39

Art. 39 – Delimitarea albiilor minore care aparțin domeniului public al statului se realizează de Administrația Națională „Apele Române“ împreună cu reprezentanții unităților administrativ-teritoriale, cu consultarea oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară și cu informarea deținătorilor/ administratorilor cu orice titlu ai terenurilor riverane. Evidența terenurilor ocupate de ape care aparțin domeniului public sau privat al statului sau al unei entități… Read more →

Articolul 31

Art. 31 – (1) Terenurile proprietatea statului aflate în exploatarea cooperativelor agricole de producție sunt al dispoziția comisiilor prevăzute la art. 12, în vederea atribuirii lor în proprietatea celor îndreptățiți, conform legii. (2) Terenurile neatribuite, ramase la dispoziția comisiei, vor trece în domeniul privat al comunei, orașului sau al municipiului. Art. 31 – Legea fondului funciar 18/1991 actualizata Read more →

Articolul 156

Art. 156. – (1) Dreptul de administrare, dreptul de concesiune și dreptul real de folosință gratuită se intabulează în partea a II-a a cărții funciare a terenului, în baza actului juridic în temeiul căruia s-au constituit sau transmis aceste drepturi reale corespunzătoare dreptului de proprietate publică. La soluționarea cererii având ca obiect intabularea dreptului de concesiune constituit asupra imobilelor din domeniul… Read more →

Articolul 126

Art. 126. – (1) În cazul în care nu există acte de proprietate asupra imobilelor, persoanele interesate pot solicita notarea posesiei în cartea funciară în condițiile art. 41 alin. (8) din Lege și a unei documentații cadastrale de primă înscriere. În cartea funciară nou-înființată în care se notează posesia nu se preiau înscrierile din cartea funciară deschisă în baza Decretului-lege nr. 115/1938,… Read more →

Articolul 42

Art.  42.  – (1)  Modul  de  înscriere  a  imobilelor  aflate  în  domeniul  public  sau   privat  al  statului  şi  în  administrarea  instituţiilor  din  domeniul  apărării,  ordinii   publice  şi  al  securităţii  naţionale  ori  aflate  în  proprietatea  privată  a  acestora  se   stabileşte  de  către  aceste  instituţii,  împreună  cu  Agenţia  Naţională,  după   efectuarea  recepţiei  prevăzute  de  lege. (2)  În  documentaţiile… Read more →

Articolul 27

Art.  27.  – (1)  Imobilele  ce  aparţin  domeniului  public  şi  domeniului  privat  al   statului  sau,  după  caz,  al  unităţii  administrativ-­teritoriale  se  vor  înscrie  în  cărţi   funciare  speciale  ale  unităţii  administrativ-­teritoriale  pe  care  sunt  situate,  cu   excepţiile  prevăzute  de  lege. (2)  Cărţile  funciare  speciale  se  ţin  de  către  birourile  teritoriale  ale  oficiului   teritorial.   Articolul 27. Legea… Read more →