Etichetă: numar cadastral

Articolul 31

Art. 31 – Solicitantul certificatului de urbanism (1) Solicitantul certificatului de urbanism este persoana fizică sau juridică interesată să primească de la autoritatea administrației publice competente informații cu privire la un imobil – teren și/sau construcții – în scopurile definite la art. 6 din Lege. (2) În vederea eliberării certificatului de urbanism, solicitantul se va adresa autorităților competente prevăzute la… Read more →

Articolul 2

Art. 2 – Definiții / Acronime / Abrevieri Achizitor – Autoritatea/Instituția publică ce are calitatea de Autoritate Contractantă în cadrul procedurii de achiziție a lucrărilor de înregistrare sistematică; ANCPI – Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară; BI – Buletin de Identitate; CF – Carte Funciară; .cgxml – Structura XML definită de ANCPI pentru reprezentarea datelor tehnice și juridice (textuale… Read more →

Articolul 65.1

Terenurile cu sau fără construcții care fac obiectul prezentei legi se identifică prin număr cadastral și număr de carte funciară, după caz. (la 11-12-2008, Art. 65.1 a fost introdus de pct. 5 al articolului unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 210 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 11 decembrie 2008. ) Read more →

Articolul 6

(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea datei prevăzute la art. 8 alin (2) din lege, expropriatorul are obligația emiterii deciziei de expropriere pentru întreg coridorul de expropriere sau, în cazuri justificate, pe etape. (2) În cazul în care există imobile afectate de expropriere care sunt înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară, acestea vor fi identificate în… Read more →

Articolul 1

Art. 1. – (1) Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren şi / sau construcţii – identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel. (1.1) Pentru realizarea lucrărilor de construcții și/sau deviere care privesc exclusiv… Read more →

Articolul 368

Art. 368. – (1) Conversia cărţii funciare nu se va realiza în următoarele situaţii: a) imobilul nu este identificat cu număr cadastral sau topografic; b) numărul şi data cererii de înscriere menţionate în cartea funciară lipsesc şi nu pot fi identificate; c) lipseşte înscrierea dreptului de proprietate sau a altui drept real imobiliar ori a titularului acestora din partea B… Read more →

Articolul 216

Art. 216. – 01/01/2016 – Art. 216. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 (1) Certificatul privind identificarea numărului topografic/cadastral şi de carte funciară după numele/denumirea proprietarului va fi întocmit de către asistenţii registratori/referenţi. (2) Certificatul privind înscrierea imobilului în evidenţele de cadastru şi carte funciară după datele de identificare ale acestuia va fi întocmit de către asistentul registrator/referent… Read more →

Articolul 130

Art. 130. – 01/01/2016 – Art. 130. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 (1) Cererea de anulare a numărului cadastral se înregistrează la biroul teritorial în evidenţa căruia a fost înscris imobilul. În urma acestei cereri se eliberează referatul de constatare şi anulare număr cadastral, întocmit de inspectorul de cadastru şi aprobat de inginerul şef, care se înregistrează,… Read more →

Articolul 78

Art. 78. – (1) Prima înscriere a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se realizează la cerere sau din oficiu, în cazurile expres prevăzute de lege. (2) Prima înscriere a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se realizează la cerere, în baza: a) înscrisului doveditor al actului sau faptului juridic de dobândire sau constituire… Read more →