Etichetă: registrul cadastral al imobilelor

Anexe la Regulamentul privind inscrierea din oficiu a imobilelor in cartea funciara

Anexe la Regulamentul privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară prin Ordinul nr. 1 din 7 ianuarie 2020 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 29 ianuarie 2020. Anexa nr. 1 – PLANUL CADASTRAL   .pdf  .docx Anexa nr. 2 – REGISTRUL CADASTRAL AL IMOBILELOR  .pdf … Read more →

Articolul 112

Art. 112 – În cărțile funciare sunt preluate informațiile din registrul cadastral al imobilelor actualizat cu informațiile obținute în urma soluționării cererilor de rectificare, precum și informațiile din cărțile funciare deschise în perioada desfășurării lucrărilor sistematice, în cadrul înregistrării sporadice. Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea si receptia lucrarilor sistematice de cadastru si înscrierea din oficiu a… Read more →

Articolul 84

Art. 84 – (1) În ceea ce privește livrabilul Registrul cadastral al imobilelor se verifică dacă formatul este conform Anexei nr. 2 și dacă este întocmit pe sectoare cadastrale. (2) Se verifică dacă informațiile din fișierele .cgxml din eșantionul verificat corespund celor din Registrul cadastral. Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea si receptia lucrarilor sistematice de cadastru si înscrierea din oficiu… Read more →

Articolul 33

Art. 33 – În cazul în care se identifică imobile ce fac obiectul unor procese înregistrate pe rolul instanțelor, în baza copiei acțiunii, având ștampila și numărul de înregistrare ale instanței sau a certificatului de grefă care identifică obiectul procesului, părțile și imobilul, puse la dispoziție de titulari sau alte persoane interesate, în Registrul cadastral al imobilelor, se consemnează la… Read more →

Articolul 8

Art. 8 – Documentele tehnice ale cadastrului care se întocmesc în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică sunt: a) planul cadastral – conținutul planului cadastral este prezentat în Anexa nr. 1; b) registrul cadastral al imobilelor – modelul registrului cadastral al imobilelor este prezentat în Anexa nr. 2; c) opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători – modelul opisului… Read more →

2.1 Obiectivul lucrărilor sistematice de cadastru

2.1 Obiectivul lucrărilor sistematice de cadastru Obiectivul lucrărilor de înregistrare sistematică îl constituie înregistrarea în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor situate în sectoarele cadastrale selectate de către Achizitor. După parcurgerea etapelor prevăzute la punctul 1.3. lit. a)-d) și, respectiv f)-i), se întocmesc documentele tehnice ale cadastrului, respectiv: registrul cadastral al imobilelor (Anexa nr. 2), opisul alfabetic… Read more →

Articolul 381

Art. 381. – Termeni utilizaţi în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru: – prin deţinător de imobil se înţelege titularul dreptului de proprietate, al altor drepturi asupra acestuia sau cel care, potrivit legii civile, are calitatea de posesor ori deţinător precar; – fişa de date este un document de lucru, ce conţine informaţii despre imobil preluate de la oficiul teritorial ori… Read more →

Articolul 339

Art. 339. – 01/01/2016 – Art. 339. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 Înscrierea în cartea funciară se dispune în baza: a) registrului cadastral al imobilelor; b) planului cadastral recepţionat; c) actelor juridice colectate în cadrul lucrării de înregistrare sistematică.   Articolul 339 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si… Read more →

Articolul 337

Art. 337. – (1) Pentru fiecare imobil se deschide o carte funciară nouă, în format electronic. (2) În cărţile funciare sunt preluate informaţiile din registrul cadastral al imobilelor actualizat cu informaţiile obţinute în urma soluţionării cererilor de rectificare, precum şi informaţiile din cărţile funciare deschise în perioada desfăşurării lucrărilor sistematice, în cadrul înregistrării sporadice. (3) În partea a II- a… Read more →

Articolul 282

Art. 282. – (1) La finalizarea lucrărilor sistematice de cadastru se întocmesc documentele tehnice ale cadastrului: a) planul cadastral; b) registrul cadastral al imobilelor; c) opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători. (2) Documentele tehnice se întocmesc pe sectoare cadastrale şi conţin informaţii privitoare la imobilele şi deţinătorii identificaţi în cadrul lucrărilor de… Read more →

Articolul 16

Art.  16.  -­ Registrul  cadastral  al  imobilelor  şi  planul  cadastral  stau  la  baza   completării  sau,  după  caz,  a  întocmirii  din  oficiu  a  cărţilor  funciare,  la   finalizarea  măsurătorilor  cadastrale  la  nivelul  sectoarelor  cadastrale.  Un   exemplar  din  planurile  şi  registrele  cadastrale  se  transmite  cu  titlu  gratuit   unităţilor  administrativ-teritoriale.   Articolul 16. Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.… Read more →

Articolul 12

Art.  12.  -­ (1)  Documentele  tehnice  ale  cadastrului  se  întocmesc  pentru   fiecare  sector  cadastral  şi  evidenţiază  situaţia  de  fapt  constatată  de  persoana   autorizată  care  efectuează  lucrările  de  înregistrare  sistematică  şi  constituie   temeiul  înregistrării  din  oficiu  a  imobilelor  în  evidenţele  de  cadastru  şi  în  cartea   funciară. Documentele  tehnice  sunt: a)  planul  cadastral; b)  registrul  cadastral  al  imobilelor;… Read more →