Etichetă: cadastru sistematic

Post navigation

Art. 3

Art. 3. – (1) Sistemul integrat de cadastru și carte funciară cuprinde evidența tehnică, economică și juridică a imobilelor din aceeași unitate administrativ-teritorială: comună, oraș sau municipiu. (2) În realizarea funcțiilor tehnice, economice și juridice ale sistemului integrat de cadastru și carte funciară, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenția Națională, asigură centralizarea și arhivarea informatică… Read more →

Articolul 116

Art. 116 – (1) De la data înființării din oficiu a cărților funciare orice evidențe cadastrale și de publicitate imobiliară anterioare realizării înregistrării sistematice își pierd valabilitatea. (2) Planul cadastral rezultat în urma lucrărilor de cadastru sistematic reprezintă unicul suport grafic valabil pentru efectuarea înscrierilor în cartea funciară. (3) Identificarea și numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în… Read more →

Articolul 3

Art. 3. – (1) Sunt scutite de la plata tarifelor serviciile prevăzute la nr. crt. 2.1 din anexa nr. 1, în cazul primei înregistrări în cadastru şi cartea funciară a terenurilor agricole situate în extravilanul localităţilor, dobândite prin titlurile de proprietate emise în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului… Read more →

3.4 Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului

3.4 Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului Pregătirea publicării documentelor tehnice cadastrale OCPI împreună cu primăria stabilesc data publicării documentelor tehnice, pe care o comunică în scris ANCPI, Prestatorului și Achizitorului (atunci când nu este primăria). 31/01/2019 – modificat prin Anexa ODG 155/2019. Cu cel puţin 5 zile înainte de afişare, Achizitorul asigură publicarea anunţului prealabil privind afişarea publică a documentelor… Read more →

3.2.3 Recunoaşterea terenului

3.2.3 Recunoaşterea terenului În cadrul acestei operaţiuni Prestatorul parcurge următoarele etape: – identificarea formelor de relief; – identificarea limitelor sectorului cadastral/sectoarelor cadastrale; – recunoaşterea punctelor din reţeaua geodezică; – identificarea zonelor în care sunt necesare ridicări topografice; – identificarea zonelor în care se efectuează măsurători ale imobilelor în teren cu participarea deţinătorilor; – identificarea zonelor care au făcut obiectul legilor proprietăţii,… Read more →

Articolul 328

Art. 328. – 01/01/2016 – Art. 328. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 (1) Înregistrarea cererilor de rectificare se va face într-un registru întocmit în acest scop. Formularea cererilor de rectificare se va putea face şi electronic. (2) Registrul cererilor de rectificare cuprinde rubricile: data depunerii cererii, numele şi prenumele contestatarului, adresa acestuia, identificatorul imobilului contestat din documentele… Read more →

Articolul 321

Art. 321. – 01/01/2016 – Art. 321. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 (1) Recepţia documentaţiei tehnice întocmite ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru este în sarcina comisiei de recepţie stabilite la nivelul oficiului teritorial în circumscripţia căruia se află unitatea administrativ-teritorială şi are ca scop verificarea respectării cerinţelor din specificaţiile tehnice, precum şi a reglementărilor… Read more →

Articolul 320

Art. 320. – (1) La finalizarea lucrărilor sistematice de cadastru, se întocmeşte documentaţia tehnică a cadastrului care va cuprinde următoarele: a) memoriul tehnic cu descrierea lucrărilor executate; b) fişierele .cgxml, .pdf, .jpg (dacă este cazul) corespunzătoare imobilelor identificate; c) dosarele conţinând actele juridice ale imobilelor şi releveele unităţilor individuale din construcţiile condominiu, dacă este cazul; d) planurile parcelare; e) raportul… Read more →

Articolul 317

Art. 317. – (1) Documentele tehnice cadastrale se obţin prin prelucrarea datelor existente în baza de date constituită în urma finalizării lucrărilor sistematice de cadastru. (2) Documentele tehnice se întocmesc pe sectoare cadastrale şi evidenţiază situaţia cadastrală şi juridică de fapt, constatată de către comisia care a desfăşurat lucrările sistematice de cadastru. (3) Documentele tehnice constituie temeiul înregistrării din oficiu… Read more →

Articolul 298

Art. 298. – (1) În baza informaţiilor disponibile, executantul lucrării întocmeşte fişe de date ale imobilelor necesare realizării lucrărilor de teren. (2) Fişa de date a imobilului este un document de lucru, care poate fi completat, modificat şi corectat. Aceasta conţine informaţii despre imobile şi deţinători, preluate de la oficiul teritorial, primărie ori din alte surse şi se actualizează cu… Read more →

Articolul 293

Art. 293. – Pe baza datelor şi informaţiilor primite, executantul lucrărilor stabileşte: a) soluţia tehnică şi metodele de execuţie a lucrărilor; b) programul lucrărilor şi modul de organizare a acestora, în termeni de resurse materiale, umane şi tehnice.   Articolul 293 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014 Read more →

Articolul 285

Art. 285. – 01/01/2016 – Art. 285. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 (1) În cadrul lucrărilor sistematice de cadastru se utilizează reprezentarea grafică a limitelor unităţilor administrativ-teritoriale precum şi a limitelor intravilanelor existente în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. (2) În cazul în care un imobil este traversat de limita unităţii administrativ – teritoriale, înscrierea… Read more →

Articolul 280

Art. 280. – Articolul a fost abrogat prin ODG 1/2020. Prezentul capitol are ca scop stabilirea regulilor şi procedurilor privind realizarea lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară. Articolul 280 – ODG 700/2014 actualizat – Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014 Read more →

Articolul 3

Art. 3. – (1) Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară cuprinde evidenţa tehnică, economică şi juridică a imobilelor din aceeaşi unitate administrativ-teritorială: comună, oraş sau municipiu. (2) În realizarea funcţiilor tehnice, economice şi juridice ale sistemului integrat de cadastru şi carte funciară, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenţia Naţională, asigură centralizarea şi arhivarea informatică… Read more →